Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4481 ДГС Казанлък 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 631 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за продажба на дървесина 41,660.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2029 Виж пълна информация
4469 ДГС Казанлък 08.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1576 куб.м. 0 куб.м. 1584 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,срлп
2031 Процедури за добив на дървесина 61,593.47 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 2031 Виж пълна информация
4435 ДГС Казанлък 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 /дванадесет/ месеца Виж пълна информация
4424 ДГС Казанлък 29.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,159.13 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък Виж пълна информация
4399 ДГС Казанлък 17.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина Виж пълна информация
4395 ДГС Казанлък 23.06.2020 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 631 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за продажба на дървесина 44,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2029 Виж пълна информация
Процедура № 4395 на ДГС Казанлък от 23.06.2020 е прекратена!
4394 ДГС Казанлък 23.06.2020 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 276 куб.м.
бб,чб,здб,ак
2028 Продажба на стояща дървесина на корен 12,892.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2028 Виж пълна информация
Процедура № 4394 на ДГС Казанлък от 23.06.2020 е прекратена!
4381 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 721.5 куб.м. 29.5 куб.м. 1090 куб.м.
см,бб,здгл,бк
2027 Продажба на стояща дървесина на корен 46,351.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2027 Виж пълна информация
4379 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 378 куб.м. 0 куб.м. 390 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за продажба на дървесина 26,673.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2025 Виж пълна информация
4376 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 193 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп
2024 Процедури за продажба на дървесина 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2024 Виж пълна информация
4365 ДГС Казанлък 16.06.2020 17.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 1199 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за добив на дървесина 49,833.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4299 ДГС Казанлък 27.05.2020 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 678 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за продажба на дървесина 48,435.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2025 Виж пълна информация
Процедура № 4299 на ДГС Казанлък от 27.05.2020 е прекратена!
4298 ДГС Казанлък 27.05.2020 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 393 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп
2024 Процедури за добив на дървесина 16,063.41 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4292 ДГС Казанлък 27.05.2020 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 32 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 185 куб.м.
чб,бб,ак
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 7,825.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от общинска горска територия Виж пълна информация
4287 ДГС Казанлък 27.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
242 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 721.5 куб.м. 29.5 куб.м. 1090 куб.м.
бк,бб,см,дгл
2027, 2028 Продажба на стояща дървесина на корен 49,576.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен от обекти 2027 и 2028. Виж пълна информация
Процедура № 4287 на ДГС Казанлък от 27.05.2020 е прекратена!
4280 ДГС Казанлък 21.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък. Виж пълна информация
4250 ДГС Казанлък 15.05.2020 18.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 257 куб.м.
чб, бб, см
2023 Продажба на стояща дървесина на корен 10,387.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от общинска горска територия Виж пълна информация
4183 ДГС Казанлък 05.05.2020 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 287 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см,тп
2018,2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 25,690.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
4181 ДГС Казанлък 05.05.2020 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 678 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за добив на дървесина 26,875.44 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4135 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация