Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3564 ДГС Казанлък 21.11.2019 192147
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 249 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 13,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на коренот обект 192147 Виж пълна информация
3526 ДГС Казанлък 04.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
3525 ДГС Казанлък 04.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък Виж пълна информация
3524 ДГС Казанлък 12.11.2019 13.11.2019 192145, 192146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1145 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м.
здб,бк, цр, гбр,лп
Процедури за добив на дървесина 42,589.63 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3516 ДГС Казанлък 07.11.2019 08.11.2019 192145, 192146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 578 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.
здб,бк,гбр, цр
Процедури за продажба на дървесина 44,415.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3515 ДГС Казанлък 07.11.2019 08.11.2019 192143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 106 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 5,644.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 3515 на ДГС Казанлък от 07.11.2019 е прекратена!
3507 ДГС Казанлък 30.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък“ Виж пълна информация
3506 ДГС Казанлък 29.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и почистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца. Виж пълна информация
3472 ДГС Казанлък 18.10.2019 21.10.2019 192139, 192140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 787 куб.м. 0 куб.м. 1126 куб.м.
здб,бл, цр, гбр,ак, бб,чб
Процедури за добив на дървесина 33,108.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3455 ДГС Казанлък 15.10.2019 16.10.2019 192137, 192138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м.
бк, чб
Процедури за продажба на дървесина 6,685.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 192137, 192138 Виж пълна информация
3431 ДГС Казанлък 28.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на нови гуми (за всякакъв терен) и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
3430 ДГС Казанлък 24.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3423 ДГС Казанлък 27.09.2019 193135
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 395 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
бб,см
Продажба на стояща дървесина на корен 17,186.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен от горски територии общинска собственост Виж пълна информация
3412 ДГС Казанлък 24.09.2019 25.09.2019 192137, 192138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 899 куб.м. 0 куб.м. 1105 куб.м.
здб, бк, гбр, бл, срлп, ак, чб
Процедури за добив на дървесина 45,182.81 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3381 ДГС Казанлък 01.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 2/два/ броя употребявани високопроходими леки автомобили за нуждите на ТП ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
3362 ДГС Казанлък 03.09.2019 192134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 157 куб.м. 0 куб.м. 218 куб.м.
чб,ак,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 9,452.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от обект 192134 Виж пълна информация
3352 ДГС Казанлък 29.08.2019 192136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 609 куб.м. 0 куб.м. 615 куб.м.
здб, бл,гбр, цр
Процедури за добив на дървесина 24,850.29 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента в обект № 192136 Виж пълна информация
3345 ДГС Казанлък 20.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
3327 ДГС Казанлък 05.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутери и др. Виж пълна информация
3313 ДГС Казанлък 12.08.2019 13.08.2019 192132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 52 куб.м. 1663 куб.м. 0 куб.м. 1719 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп
Процедури за добив на дървесина 76,306.34 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента в обект № 192132 Виж пълна информация