Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4607 ДГС Маджарово 01.10.2020 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, доставка и монтаж на резервни части и консумативи по заявка на ТП ДГС Маджарово за срок от 24 месеца“. Виж пълна информация
4582 ДГС Маджарово 31.08.2020 2092 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 99,360.97 лв. без ДДС
Предмет: „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС Маджарово". Виж пълна информация
4403 ДГС Маджарово 30.06.2020 Публично състезание 8,830.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) за нуждите на ТП ДГС Маджарово” - КОСЕНЕ НА ПАСИЩА с обща площ 588,6 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
Процедура № 4403 на ДГС Маджарово от 30.06.2020 е прекратена!
4369 ДГС Маджарово 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 515 куб.м. 0 куб.м. 530 куб.м.
бл, цр
2009 Процедури за добив на дървесина 12,455.00 лв. без ДДС
Предмет: "Сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, съгласно БДС, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово". Виж пълна информация
4141 ДГС Маджарово 05.05.2020 03.06.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца”. Виж пълна информация
4076 ДГС Маджарово 22.04.2020 20.05.2020 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника - компютри, принтери, скенери, копирни машини, UPS устройства за нуждите на ТП ДГС Маджарово“. Виж пълна информация
Процедура № 4076 на ДГС Маджарово от 22.04.2020 е прекратена!
4075 ДГС Маджарово 22.04.2020 20.05.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП ДГС Маджарово“ Виж пълна информация
Процедура № 4075 на ДГС Маджарово от 22.04.2020 е прекратена!
4050 ДГС Маджарово 15.04.2020 18.05.2020 Открита процедура 2,679.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
4039 ДГС Маджарово 25.03.2020 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1522 куб.м. 1203 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
бб, чб, бл, кдб, цр
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 105,946.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2008 от ДГТ, в обхвата на дейност на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3902 ДГС Маджарово 18.02.2020 2091 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 87,166.35 лв. без ДДС
Предмет: „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки“ на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3819 ДГС Маджарово 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5758 куб.м.
чб, бл, здб, цр
2004 Д Дългосрочни договори 246,448.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2004Д - горски територии-държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейностна ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
3741 ДГС Маджарово 23.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м. 5655 куб.м. 0 куб.м. 5796 куб.м.
бл, здб, цр
2001; 2002; 2003 Процедури за добив на дървесина 136,206.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово от Обекти №№ 2001; 2002; 2003; Виж пълна информация
3404 ДГС Маджарово 18.09.2019 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на служителите в ТП ДГС Маджарово, предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците". Виж пълна информация
3228 ДГС Маджарово 10.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 522 куб.м. 0 куб.м. 522 куб.м.
бл
1907 Процедури за добив на дървесина 12,267.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3086 ДГС Маджарово 28.05.2018 1992 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 188,096.11 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3032 ДГС Маджарово 14.05.2018 Публично състезание 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища с обща площ 688,8 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2999 ДГС Маджарово 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2937 ДГС Маджарово 02.05.2019 Открита процедура 2,101.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2866 ДГС Маджарово 14.03.2019 Договаряне без предварително обявление 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП ДГС Маджарово" Виж пълна информация
2797 ДГС Маджарово 18.02.2019 1991 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,804.39 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на широколистни култури, и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация