Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3579 ДГС Малко Търново 26.11.2019 2008, 2009
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
242 куб.м. 90 куб.м. 23 куб.м. 999 куб.м. 1370 куб.м. 449 куб.м. 3173 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 76,662.39 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии в обекти 2008, 2009. Виж пълна информация
3571 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2007-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
изгор, избк, бл, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 56,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3570 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
цр, гбр, игор, кгбр
Процедури за добив на дървесина 18,952.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
3569 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2001-1, 2002-1, 2003-1, 2004-1, 2005-1, 2006-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2664 куб.м. 1951 куб.м. 216 куб.м. 1627 куб.м. 951 куб.м. 770 куб.м. 8179 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, трп, мждр, чб, бб, здгл
Процедури за продажба на дървесина 661,986.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3568 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3026 куб.м. 1254 куб.м. 216 куб.м. 1727 куб.м. 1551 куб.м. 770 куб.м. 8544 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, трп, мждр, чб, бб
Процедури за добив на дървесина 217,238.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейностите добив на дървесина от обекти в горски територии държавна собственост Виж пълна информация
3440 ДГС Малко Търново 02.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДГС Малко Търново, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина. Виж пълна информация
3428 ДГС Малко Търново 01.10.2019 1,7Д-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152.21 куб.м. 10.97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 163.18 куб.м.
чб, бб, здгл.
Процедури за продажба на дървесина 15,325.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на налична дървесина от склад. Виж пълна информация
3422 ДГС Малко Търново 27.09.2019 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 31 куб.м. 6 куб.м. 441 куб.м. 440 куб.м. 220 куб.м. 1181 куб.м.
изгор, избк, цр
Процедури за добив на дървесина 27,496.59 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от държавни горски територии от обект 1914. Виж пълна информация
3372 ДГС Малко Търново 09.09.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,982.22 лв. без ДДС
Предмет: Отгледни сечи - индивидуално производство на висококачествена дървесина. Виж пълна информация
3332 ДГС Малко Търново 19.08.2019 1.7Д-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97.98 куб.м. 24.02 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 122 куб.м.
чб, здгл
Процедури за продажба на дървесина 9,705.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от обект 1.7Д-1 на територията на ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
3264 ДГС Малко Търново 23.07.2019 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м. 319 куб.м. 160 куб.м. 911 куб.м.
изгор, избк
Процедури за добив на дървесина 21,642.18 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии от ТП ДГС Малко Търново, обект 1913. Виж пълна информация
3240 ДГС Малко Търново 16.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,164.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: МЕХАНИЗИРАНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИМИЦИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МАЛКО ТЪРНОВО“. Виж пълна информация
3194 ДГС Малко Търново 01.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство МАЛКО ТЪРНОВО. Виж пълна информация
3181 ДГС Малко Търново 17.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,477.72 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА. Виж пълна информация
3175 ДГС Малко Търново 25.06.2019 1907-2, 1911-1, 1905-5, 1906-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
356 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 356 куб.м.
дб, бк, цр
Процедури за продажба на дървесина 67,031.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
3159 ДГС Малко Търново 15.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,354.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца. Виж пълна информация
3100 ДГС Малко Търново 17.05.2019 1907-1, 1905-4, 1906-1.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
136.82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 136.82 куб.м.
дб
Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 29,389.40 лв. без ДДС
Предмет: Продажба чрез договаряне на добита дървесина от склад. Виж пълна информация
2940 ДГС Малко Търново 09.04.2019 1912-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
188 куб.м. 70 куб.м. 30 куб.м. 549 куб.м. 299 куб.м. 274 куб.м. 1410 куб.м.
изгор, избк, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 99,953.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект 1912-1. Виж пълна информация
2939 ДГС Малко Търново 09.04.2019 1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
188 куб.м. 70 куб.м. 30 куб.м. 549 куб.м. 549 куб.м. 274 куб.м. 1660 куб.м.
изгор, избк, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 39,500.80 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1912. Виж пълна информация
2789 ДГС Малко Търново 06.03.2019 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация