Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3440 ДГС Малко Търново 02.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДГС Малко Търново, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина. Виж пълна информация
3428 ДГС Малко Търново 01.10.2019 1,7Д-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152.21 куб.м. 10.97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 163.18 куб.м.
чб, бб, здгл.
Процедури за продажба на дървесина 15,325.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на налична дървесина от склад. Виж пълна информация
3422 ДГС Малко Търново 27.09.2019 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 31 куб.м. 6 куб.м. 441 куб.м. 440 куб.м. 220 куб.м. 1181 куб.м.
изгор, избк, цр
Процедури за добив на дървесина 27,496.59 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от държавни горски територии от обект 1914. Виж пълна информация
3372 ДГС Малко Търново 09.09.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,982.22 лв. без ДДС
Предмет: Отгледни сечи - индивидуално производство на висококачествена дървесина. Виж пълна информация
3332 ДГС Малко Търново 19.08.2019 1.7Д-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97.98 куб.м. 24.02 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 122 куб.м.
чб, здгл
Процедури за продажба на дървесина 9,705.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от обект 1.7Д-1 на територията на ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
3264 ДГС Малко Търново 23.07.2019 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м. 319 куб.м. 160 куб.м. 911 куб.м.
изгор, избк
Процедури за добив на дървесина 21,642.18 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии от ТП ДГС Малко Търново, обект 1913. Виж пълна информация
3240 ДГС Малко Търново 16.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,164.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: МЕХАНИЗИРАНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИМИЦИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МАЛКО ТЪРНОВО“. Виж пълна информация
3194 ДГС Малко Търново 01.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство МАЛКО ТЪРНОВО. Виж пълна информация
3181 ДГС Малко Търново 17.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,477.72 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА. Виж пълна информация
3175 ДГС Малко Търново 25.06.2019 1907-2, 1911-1, 1905-5, 1906-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
356 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 356 куб.м.
дб, бк, цр
Процедури за продажба на дървесина 67,031.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
3159 ДГС Малко Търново 15.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,354.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца. Виж пълна информация
3100 ДГС Малко Търново 17.05.2019 1907-1, 1905-4, 1906-1.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
136.82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 136.82 куб.м.
дб
Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 29,389.40 лв. без ДДС
Предмет: Продажба чрез договаряне на добита дървесина от склад. Виж пълна информация
2940 ДГС Малко Търново 09.04.2019 1912-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
188 куб.м. 70 куб.м. 30 куб.м. 549 куб.м. 299 куб.м. 274 куб.м. 1410 куб.м.
изгор, избк, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 99,953.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект 1912-1. Виж пълна информация
2939 ДГС Малко Търново 09.04.2019 1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
188 куб.м. 70 куб.м. 30 куб.м. 549 куб.м. 549 куб.м. 274 куб.м. 1660 куб.м.
изгор, избк, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 39,500.80 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1912. Виж пълна информация
2789 ДГС Малко Търново 06.03.2019 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2769 ДГС Малко Търново 07.02.2019 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
138 куб.м. 5 куб.м. 45 куб.м. 651 куб.м. 649 куб.м. 263 куб.м. 1751 куб.м.
бл, избк, гбр, кгбр, цр.
Процедури за добив на дървесина 41,503.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1911 от горски територии стопанисвани от ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
2735 ДГС Малко Търново 20.02.2019 1901Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2735 на ДГС Малко Търново от 20.02.2019 е прекратена!
2616 ДГС Малко Търново 17.12.2018 1905, 1906, 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
896 куб.м. 555 куб.м. 101 куб.м. 1837 куб.м. 1812 куб.м. 899 куб.м. 6100 куб.м.
бб, чб, изгор, избк, бл, цр, гбр, трп, дб, бк.
Процедури за добив на дървесина 150,183.58 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обекти 1905, 1906, 1907. Виж пълна информация
2603 ДГС Малко Търново 13.12.2018 1901-1, 1902-1, 1903-1, 1904-1.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 341 куб.м. 142 куб.м. 1882 куб.м. 1880 куб.м. 1175 куб.м. 5597 куб.м.
изгор, избк, цр, гбр, трп, бл.
Процедури за продажба на дървесина 409,133.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1901-1, 1902-1, 1903-1, 1904-1. Виж пълна информация
2602 ДГС Малко Търново 13.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
866 куб.м. 341 куб.м. 142 куб.м. 2373 куб.м. 2373 куб.м. 1184 куб.м. 7279 куб.м.
изгор, избк. бл, цр, гбр. трп
Процедури за добив на дървесина 174,056.95 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина от обекти 1901, 1902, 1903, 1904. Виж пълна информация