Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4879 ДГС Мъглиж 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
4873 ДГС Мъглиж 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 84 куб.м. 2 куб.м. 586 куб.м. 679 куб.м. 37 куб.м. 1413 куб.м.
здб, гбр, цр, бк
213102, 213104 Процедури за продажба на дървесина 98,132.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213102 и № 213104 на 11.12.2020 год. Виж пълна информация
4872 ДГС Мъглиж 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 84 куб.м. 2 куб.м. 586 куб.м. 679 куб.м. 37 куб.м. 1413 куб.м.
здб, гбр, цр, бк
213102, 213104 Процедури за добив на дървесина 34,477.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213102 и № 213103 на 11.12.2020 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
4773 ДГС Мъглиж 17.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 117 куб.м. 16 куб.м. 212 куб.м.
цр,гбр,ак,мжд,здб,блг
203145 Процедури за продажба на дървесина 14,854.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203145 на 17.11.2020 год. Виж пълна информация
4767 ДГС Мъглиж 17.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 268 куб.м. 19 куб.м. 118 куб.м. 131 куб.м. 32 куб.м. 568 куб.м.
здб, блг, цр, чб, бб, чб
203157 Процедури за продажба на дървесина 35,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203157 на 17.11.2020 год. Виж пълна информация
4755 ДГС Мъглиж 22.11.2020 Открита процедура 7,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“а поръчка Виж пълна информация
4754 ДГС Мъглиж 22.11.2020 Открита процедура 2,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4734 ДГС Мъглиж 28.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 71 куб.м.
чб, блг, здб, бб
203157 Процедури за продажба на дървесина 6,391.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203157 на 28.10.2020 год. Виж пълна информация
4733 ДГС Мъглиж 28.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 267 куб.м. 19 куб.м. 117 куб.м. 130 куб.м. 32 куб.м. 636 куб.м.
чб, блг, здб, бб, цр
203157 Процедури за добив на дървесина 15,518.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203157 на 28.10.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4618 ДГС Мъглиж 28.09.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж,демонтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили за нуждите на ТП ДГС Мъглиж за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
4612 ДГС Мъглиж 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м.
здб, блг
203145 Процедури за продажба на дървесина 850.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203145 на 14.09.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 4612 на ДГС Мъглиж от 14.09.2020 е прекратена!
4610 ДГС Мъглиж 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м. 439 куб.м. 16 куб.м. 591 куб.м.
здб, блг, цр, гбр, мжд, ак
203145 Процедури за добив на дървесина 14,420.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203145 на 14.09.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4609 ДГС Мъглиж 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м.
здб
203146 Процедури за продажба на дървесина 2,230.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203146 на 14.09.2020 год. Виж пълна информация
4608 ДГС Мъглиж 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м. 159 куб.м. 17 куб.м. 261 куб.м.
здб, гбр, бк
203146 Процедури за добив на дървесина 6,368.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203146 на 14.09.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4550 ДГС Мъглиж 19.08.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 723.52 лв. без ДДС
Предмет: ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
Процедура № 4550 на ДГС Мъглиж от 19.08.2020 е прекратена!
4492 ДГС Мъглиж 23.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бк
203110-10 Процедури за продажба на дървесина 4,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203110-10 на 23.07.2020 год. Виж пълна информация
4471 ДГС Мъглиж 13.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 723.52 лв. без ДДС
Предмет: ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
Процедура № 4471 на ДГС Мъглиж от 13.07.2020 е прекратена!
4452 ДГС Мъглиж 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 192 куб.м. 15 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 318 куб.м.
бб, здгл, чб
203137 Продажба на стояща дървесина на корен 11,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203137 Виж пълна информация
4442 ДГС Мъглиж 24.06.2020 02.07.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА КОТЕЛ И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ТП ДГС МЪГЛИЖ“ Виж пълна информация
4407 ДГС Мъглиж 13.07.2020 Открита процедура 12,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка,храстите и тревата до минералния почвен слой,които не са строителство по смисъла на ЗУТ и ЗГ,в горски територии на ТП „ДГС Мъглиж“ за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация