Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6070 ДГС Нова Загора 01.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 1725 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1930 куб.м.
чб, бб, кдб, бл, цр
2203 Процедури за добив на дървесина 54,430.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност ТП „ДГС-Нова Загора Виж пълна информация
6009 ДГС Нова Загора 09.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 375,081.01 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект ЛКД № 2-2022 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
5923 ДГС Нова Загора 01.02.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,489.91 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект № 1-2022 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
5770 ДГС Нова Загора 07.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
87 куб.м. 422 куб.м. 28 куб.м. 2160 куб.м. 2226 куб.м. 0 куб.м. 4656 куб.м.
здб, бл, цр, срлп, мждр, кгбр, гбр, чдб, ак, брс, лдб, пяс, др. шир., чб, бб,
2201; 2202 Процедури за добив на дървесина 130,908.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност ТП „ДГС-Нова Загора Виж пълна информация
5496 ДГС Нова Загора 26.08.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 46,308.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект № 2-2021 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
5148 ДГС Нова Загора 25.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м.
лдб
2104 НЗ Процедури за добив на дървесина 120.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
5121 ДГС Нова Загора 08.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 345,386.52 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект ЛКД №1-2-2021 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора . Виж пълна информация
5041 ДГС Нова Загора 09.02.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 345,386.52 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора - Обект ЛКД №1-2021 г. Виж пълна информация
Процедура № 5041 на ДГС Нова Загора от 09.02.2021 е прекратена!
4997 ДГС Нова Загора 22.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 21 куб.м. 4 куб.м. 613 куб.м. 2720 куб.м. 0 куб.м. 2745 куб.м.
зд, бл, цр, мждр, гбр, кгбр, бк, срлп и др. шир.
2101НЗ2 Процедури за добив на дървесина 65,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
4908 ДГС Нова Загора 17.12.2020 21105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4908 на ДГС Нова Загора от 17.12.2020 е прекратена!
4877 ДГС Нова Загора 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 21 куб.м. 4 куб.м. 638 куб.м. 2082 куб.м. 0 куб.м. 2745 куб.м.
здб, бл, цр, срлп, кл, мждр, кгбр, гбр, бк, др. шир.
2101НЗ Процедури за добив на дървесина 63,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 4877 на ДГС Нова Загора от 15.12.2020 е прекратена!
4732 ДГС Нова Загора 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 316 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 395 куб.м.
чдб, чб
2005 Процедури за добив на дървесина 9,085.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
4486 ДГС Нова Загора 21.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 102,899.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора - Обект ЛКД №2-2020 г. Виж пълна информация
4149 ДГС Нова Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1046 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 1208 куб.м.
чб, чдб, цр, кдб, ак, чрн, брс, дж
2003 Процедури за добив на дървесина 27,784.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
4140 ДГС Нова Загора 13.04.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца
Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”
Виж пълна информация
4112 ДГС Нова Загора 29.04.2020 Открита процедура 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
4107 ДГС Нова Загора 31.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“ Виж пълна информация
4082 ДГС Нова Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
111.74 куб.м. 100.18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 211.92 куб.м.
чб, бб, здгл
2001-2-А Процедури за продажба на дървесина 16,452.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина по действително добити количества на територията на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
Процедура № 4082 на ДГС Нова Загора от 02.04.2020 е прекратена!
3915 ДГС Нова Загора 18.03.2020 Открита процедура 11,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
3850 ДГС Нова Загора 04.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 318,640.92 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора - Обект ЛКД №1-2020 г. Виж пълна информация