Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5429 ДГС Свиленград 09.07.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,741.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища и горскоплодни култури с обща площ 1049.40 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5424 ДГС Свиленград 06.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 116 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м. 0 куб.м. 771 куб.м.
здб,мкл,гбр,срлп,мжд
2104 Продажба на стояща дървесина на корен 37,238.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2104 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5411 ДГС Свиленград 29.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва и др. за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 5411 на ДГС Свиленград от 29.06.2021 е прекратена!
5410 ДГС Свиленград 20.07.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 995.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на компютърна конфигурация / сървър / за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5377 ДГС Свиленград 15.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,741.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища и горскоплодни култури с обща площ 1049.40 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 5377 на ДГС Свиленград от 15.06.2021 е прекратена!
5371 ДГС Свиленград 07.06.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5370 ДГС Свиленград 07.06.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5342 ДГС Свиленград 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 232 куб.м. 3 куб.м. 1368 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1661 куб.м.
чб бб
21-2 Процедури за добив на дървесина 36,542.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина от горски територии - общинска собственост на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 21-2 Виж пълна информация
5290 ДГС Свиленград 12.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 47 куб.м. 26 куб.м. 1960 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2040 куб.м.
чб бб
2120 Процедури за добив на дървесина 44,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на увредена иглолистна дървесина на теритарията на ТП ДГС Свиленград обект № 2120 Виж пълна информация
5286 ДГС Свиленград 28.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
231 куб.м. 638 куб.м. 27 куб.м. 1381 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 2282 куб.м.
чб,бд
21-1 Процедури за продажба на дървесина 138,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград-Обект 21-1 Виж пълна информация
5285 ДГС Свиленград 28.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
234 куб.м. 646 куб.м. 27 куб.м. 1381 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 2373 куб.м.
здб,чб,бд
21-1 Процедури за добив на дървесина 55,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград-Обект 21-1 Виж пълна информация
5280 ДГС Свиленград 26.04.2021 2021-5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,715.29 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дъбови култури в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-5 Виж пълна информация
5279 ДГС Свиленград 26.04.2021 2021-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,939.61 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови и акациеви култури в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-4 Виж пълна информация
5242 ДГС Свиленград 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 70 куб.м. 16 куб.м. 57 куб.м. 571 куб.м. 0 куб.м. 714 куб.м.
бл, цр, чб
2117 Процедури за добив на дървесина 17,136.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2117 Виж пълна информация
5230 ДГС Свиленград 21.04.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,807.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5196 ДГС Свиленград 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 51 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м. 0 куб.м. 936 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,гбр,кл
2115 Продажба на стояща дървесина на корен 44,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2115 Виж пълна информация
5180 ДГС Свиленград 08.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. -0.05 куб.м. 0 куб.м. 1848 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 1860 куб.м.
чб,кдб
2119 Процедури за добив на дървесина 40,932.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2119 Виж пълна информация
5136 ДГС Свиленград 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 438 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 2397 куб.м. 0 куб.м. 2920 куб.м.
здб,мжд,гбр,бл,цр
2106 Продажба на стояща дървесина на корен 133,722.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД - Обект 2106 Виж пълна информация
5134 ДГС Свиленград 11.03.2021 2021-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 101,892.47 лв. без ДДС
Предмет: "ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ" в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-3 Виж пълна информация
5133 ДГС Свиленград 11.03.2021 2021-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 45,248.46 лв. без ДДС
Предмет: ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ГЕБРАН" в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-2 Виж пълна информация