Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5136 ДГС Свиленград 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 438 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 2397 куб.м. 0 куб.м. 2920 куб.м.
здб,мжд,гбр,бл,цр
2106 Продажба на стояща дървесина на корен 133,722.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД - Обект 2106 Виж пълна информация
5134 ДГС Свиленград 11.03.2021 2021-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 101,892.47 лв. без ДДС
Предмет: "ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ" в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-3 Виж пълна информация
5133 ДГС Свиленград 11.03.2021 2021-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 45,248.46 лв. без ДДС
Предмет: ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ГЕБРАН" в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-2 Виж пълна информация
5128 ДГС Свиленград 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 106 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 938 куб.м. 0 куб.м. 1069 куб.м.
бл, цр, чб, кдб, гбр
2117 Процедури за добив на дървесина 25,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2117 Виж пълна информация
5127 ДГС Свиленград 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 958 куб.м.
здб,мжд,гбр,лп
2118 Продажба на стояща дървесина на корен 45,654.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДГС СВИЛЕНГРАДна - Обект 2118 Виж пълна информация
5124 ДГС Свиленград 18.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 14 куб.м. 1 куб.м. 822 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 864 куб.м.
чб,кдб
2116 Процедури за добив на дървесина 19,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2116 Виж пълна информация
5106 ДГС Свиленград 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 51 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м. 0 куб.м. 936 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,гбр,кл
2115 Продажба на стояща дървесина на корен 44,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2115 Виж пълна информация
5022 ДГС Свиленград 13.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 960 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 960 куб.м.
чб,бб
2114 Процедури за добив на дървесина 21,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2114 Виж пълна информация
5016 ДГС Свиленград 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 505 куб.м.
чб,бб
2113 Продажба на стояща дървесина на корен 24,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - увредена иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград от Обект :
2113
Виж пълна информация
5011 ДГС Свиленград 28.01.2021 2021-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 46,655.73 лв. без ДДС
Предмет: „ПОПЪЛВАНЕ НА ДЪБОВИ И ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ“ в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-1 Виж пълна информация
4992 ДГС Свиленград 20.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81.9 куб.м. 906 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 4708 куб.м. 0 куб.м. 5805 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,мкл,гбр,кл,лп
2104,2106,2107,2108,2109,2110,2111 Продажба на стояща дървесина на корен 279,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград-Обекти: 2104,2106,2107,2108,2109,2110,2111 Виж пълна информация
4974 ДГС Свиленград 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
108 куб.м. 1097 куб.м. 214 куб.м. 1860 куб.м. 168 куб.м. 0 куб.м. 3447 куб.м.
чб,бб,дб,др.шир.
2112 Продажба на стояща дървесина на корен 127,245.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен -търг явно наддаване от обект№2112 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4951 ДГС Свиленград 19.01.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 995.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на компютърна конфигурация (сървър ) за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4941 ДГС Свиленград 08.01.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части за МПС по заявка на ТП ДГС " Свиленград" за 24 месеца Виж пълна информация
4921 ДГС Свиленград 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 466 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 4039 куб.м. 0 куб.м. 4715 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,ак,кл,гбр,чб,бб
2101,2102,2103 Продажба на стояща дървесина на корен 221,796.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци, на територията на ТП ДГС Свиленград- Обекти: 2101,2102,2103 Виж пълна информация
4920 ДГС Свиленград 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
139 куб.м. 1022 куб.м. 122 куб.м. 0 куб.м. 5409 куб.м. 0 куб.м. 6692 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,лп,мкл,гбр
2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111 Продажба на стояща дървесина на корен 321,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград-Обекти: 2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111 Виж пълна информация
4899 ДГС Свиленград 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград” Виж пълна информация
Процедура № 4899 на ДГС Свиленград от 17.12.2020 е прекратена!
4856 ДГС Свиленград 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 359 куб.м. 0 куб.м. 427 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,лп
2008-7, 2022-4 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 30,711.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград- Обект: 2008-7 и Обект: 2022-4 Виж пълна информация
Процедура № 4856 на ДГС Свиленград от 26.11.2020 е прекратена!
4766 ДГС Свиленград 16.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 371 куб.м. 0 куб.м. 439 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,лп
2008-7, 2022-4 Процедури за продажба на дървесина 31,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от ДГТ на ТП ДГС Свиленград- Обект № 2008-7, № 2022-4 Виж пълна информация
Процедура № 4766 на ДГС Свиленград от 16.11.2020 е прекратена!
4738 ДГС Свиленград 17.11.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация