Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4899 ДГС Свиленград 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград” Виж пълна информация
4856 ДГС Свиленград 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 359 куб.м. 0 куб.м. 427 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,лп
2008-7, 2022-4 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 30,711.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград- Обект: 2008-7 и Обект: 2022-4 Виж пълна информация
4766 ДГС Свиленград 16.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 371 куб.м. 0 куб.м. 439 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,лп
2008-7, 2022-4 Процедури за продажба на дървесина 31,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от ДГТ на ТП ДГС Свиленград- Обект № 2008-7, № 2022-4 Виж пълна информация
Процедура № 4766 на ДГС Свиленград от 16.11.2020 е прекратена!
4738 ДГС Свиленград 17.11.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4729 ДГС Свиленград 16.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256.33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 256.33 куб.м.
чб,бб
2015-5,2015-6 Процедури за продажба на дървесина 20,506.40 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2015-5,2015-6 Виж пълна информация
4726 ДГС Свиленград 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1983 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1983 куб.м.
чб
20-3 Процедури за добив на дървесина 43,626.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на опожарена иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - ОГТ - Обект 20-3 Виж пълна информация
4708 ДГС Свиленград 16.10.2020 Събиране на оферти с обява 1,665.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на служителите на ТП ДГС Свиленград, по Наредба 3 за задължителните, предварителни и периодични медицински прегледи Виж пълна информация
4661 ДГС Свиленград 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 896 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 896 куб.м.
чб,бб
2023 Процедури за добив на дървесина 19,712.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на опожарена иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - ДГТ - Обект 2023 Виж пълна информация
4645 ДГС Свиленград 05.10.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части за МПС по зоявка на ТП ДГС Свиленград за срок 24м. Виж пълна информация
4644 ДГС Свиленград 02.10.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка,монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП ДГС Свиленград за срок от 12месеца Виж пълна информация
Процедура № 4644 на ДГС Свиленград от 02.10.2020 е прекратена!
4640 ДГС Свиленград 18.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256.33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 256.33 куб.м.
чб,бб
№2015-5 ; № 2015-6; Процедури за продажба на дървесина 21,788.05 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград обекти №2015-5 и № 2015-6 Виж пълна информация
Процедура № 4640 на ДГС Свиленград от 18.09.2020 е прекратена!
4565 ДГС Свиленград 25.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 155.31 куб.м.
чб,бб
2015-5 Процедури за продажба на дървесина 13,201.35 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 4565 на ДГС Свиленград от 25.08.2020 е прекратена!
4549 ДГС Свиленград 14.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 781 куб.м. 81.9 куб.м. 688 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 1856 куб.м.
чб,бб,брз,кдб,цр,
20-2 Продажба на стояща дървесина на корен 64,755.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4548 ДГС Свиленград 14.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 9 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м.
здб,цр
20-1 Процедури за добив на дървесина 2,258.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4457 ДГС Свиленград 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
68 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м.
здб
2008 Процедури за продажба на дървесина 6,256.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обект № 2008 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4350 ДГС Свиленград 04.06.2020 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и др. необходими бланки по задания за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4321 ДГС Свиленград 09.06.2020 Публично състезание 15,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища и горскоплодни култури в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4302 ДГС Свиленград 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 781 куб.м. 82 куб.м. 688 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 1856 куб.м.
чб,бб,брз,кдб,цр,
20-2 Продажба на стояща дървесина на корен 71,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен- ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград- Обект 20-2 Виж пълна информация
Процедура № 4302 на ДГС Свиленград от 28.05.2020 е прекратена!
4301 ДГС Свиленград 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 9 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м.
здб,цр
20-1 Процедури за добив на дървесина 2,258.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 20-1 Виж пълна информация
Процедура № 4301 на ДГС Свиленград от 28.05.2020 е прекратена!
4295 ДГС Свиленград 27.05.2020 2020-5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 154,855.15 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовко, залесяване и отглеждане на дъбови култури- Обект 2020-5 Виж пълна информация