Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4161 ДГС Стара Загора 09.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
233 куб.м. 192 куб.м. 3 куб.м. 387 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 990 куб.м.
чб, цр, кгбр
205145 Процедури за добив на дървесина 22,125.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205145 Виж пълна информация
4160 ДГС Стара Загора 09.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 315 куб.м. 34 куб.м. 284 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 782 куб.м.
чб, дгл,
205144 Процедури за добив на дървесина 17,609.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205144 Виж пълна информация
4159 ДГС Стара Загора 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 794 куб.м. 119 куб.м. 535 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1491 куб.м.
чб, бб, цр, мждр, здб, кдб,
205143 Процедури за добив на дървесина 32,906.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205143 Виж пълна информация
4156 ДГС Стара Загора 12.05.2020 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, профилактика, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
4152 ДГС Стара Загора 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 178 куб.м. 422 куб.м. 0 куб.м. 613 куб.м.
бл, цр
205140 Процедури за добив на дървесина 14,405.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205140 Виж пълна информация
4150 ДГС Стара Загора 08.05.2020 Открита процедура 23,245.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на минерализовани ивици“ Виж пълна информация
4123 ДГС Стара Загора 24.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м. 396 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м.
здб, срлп, мждр, кгбр, бк
205139 Процедури за добив на дървесина 14,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205139 Виж пълна информация
4092 ДГС Стара Загора 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 299 куб.м. 0 куб.м. 453 куб.м.
цр, бл, кгбр, мждр
205141 Процедури за добив на дървесина 10,646.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205141 Виж пълна информация
4088 ДГС Стара Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 178 куб.м. 422 куб.м. 0 куб.м. 613 куб.м.
бл;цр;здб;мждр;
205140 Процедури за добив на дървесина 14,405.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205140 Виж пълна информация
Процедура № 4088 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4087 ДГС Стара Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м. 396 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м.
здб;срлп;мждр;кгбр;бк;
205139 Процедури за добив на дървесина 14,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205139 Виж пълна информация
Процедура № 4087 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4086 ДГС Стара Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 155 куб.м. 360 куб.м. 0 куб.м. 601 куб.м.
здб;бк;кгбр;мждр;
205138 Процедури за добив на дървесина 14,129.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205138 Виж пълна информация
Процедура № 4086 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4085 ДГС Стара Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 100 куб.м. 1 куб.м. 189 куб.м. 441 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м.
здб;цр;гбр;бк;мждр;кгбр;бл;
205137 Процедури за добив на дървесина 18,018.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205137 Виж пълна информация
Процедура № 4085 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4083 ДГС Стара Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 377 куб.м. 0 куб.м. 579 куб.м.
цр;здб;мждр
205136 Процедури за добив на дървесина 13,606.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205136 Виж пълна информация
Процедура № 4083 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4073 ДГС Стара Загора 06.04.2020 Публично състезание 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 48 месеца“ Виж пълна информация
4053 ДГС Стара Загора 30.03.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 33,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
4030 ДГС Стара Загора 09.04.2020 Открита процедура 23,245.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на минерализовани ивици“ Виж пълна информация
Процедура № 4030 на ДГС Стара Загора от 09.04.2020 е прекратена!
3866 ДГС Стара Загора 11.02.2020 205203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,090.50 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление - Обект №205203 Виж пълна информация
3833 ДГС Стара Загора 09.01.2020 27.01.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
3826 ДГС Стара Загора 28.01.2020 205201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,008.73 лв. без ДДС
Предмет: „ Попълване и отглеждане на горски култури“ в общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно сключен договор Виж пълна информация
3809 ДГС Стара Загора 02.01.2020 06.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 4 куб.м. 35 куб.м. 80 куб.м. 190 куб.м. 0 куб.м. 309 куб.м.
ак
205109 Процедури за добив на дървесина 7,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора , ЛСФ 2020,обект 205109 Виж пълна информация