Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3565 ДГС Средец 03.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства,модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП „ДГС Средец“ Виж пълна информация
3483 ДГС Средец 31.10.2019 1924-1 и 1925-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
555 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 555 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 46,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
3482 ДГС Средец 18.10.2019 28.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и др.“ Виж пълна информация
3479 ДГС Средец 28.10.2019 1923-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83.8 куб.м. 2.6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 86.4 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 7,331.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад Виж пълна информация
3452 ДГС Средец 03.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
3383 ДГС Средец 13.09.2019 1902- А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м.
бл, здб, цр
Продажба на стояща дървесина на корен 29,844.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - обект №1902-А Виж пълна информация
3168 ДГС Средец 09.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 21,175.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирани ППМ – поддържане на съществуващи минерализовани ивици“ Виж пълна информация
3062 ДГС Средец 17.05.2019 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 44,800.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Отглеждане на млади насаждения без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” и 2. Отглеждане на млади насаждения без материален добив –„Осветление-отглеждане на подраста, чрез изрязване на пънче с ръчни инструменти и отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” Виж пълна информация
3049 ДГС Средец 16.05.2019 №1919 и №1920
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 639 куб.м. 4 куб.м. 262 куб.м. 1436 куб.м. 0 куб.м. 2488 куб.м.
дб, цр
Процедури за добив на дървесина 59,808.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3048 ДГС Средец 16.05.2019 1918 "Демир бок"
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 884 куб.м. 113 куб.м. 97 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1146 куб.м.
чб, бб, дб, цр, гбр
Процедури за добив на дървесина 39,707.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3023 ДГС Средец 03.05.2019 1915, 1916, 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 511 куб.м. 4 куб.м. 316 куб.м. 1561 куб.м. 0 куб.м. 2463 куб.м.
дб, цр,
Процедури за добив на дървесина 58,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2807 ДГС Средец 20.02.2019 ЛКМ Обект 1 Лесокултурни мероприятия 39,316.00 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на горски култури -обичайна дейност/, 2. Отглеждане на горски култури 2.1 Отглеждане на двегодишни горски култури - 2.2 Отглеждане на тригодишни горски култури 2.3 Отглеждане на четиригодишни горски култури, попадащи в „Натура 2000”- 3. Ръчно почистване на площи преди почвоподготовка – за компенсационно залесяване, 4.Направа на тераси с ръчни инструментиза компенсационно залесяване за Обект № 1 Виж пълна информация
2767 ДГС Средец 12.02.2019 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.
дб, цр,
Процедури за добив на дървесина 15,006.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2725 ДГС Средец 31.01.2019 1902Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2648 ДГС Средец 04.01.2019 №1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 205 куб.м. 8 куб.м. 306 куб.м. 2251 куб.м. 0 куб.м. 2818 куб.м.
дб, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 67,075.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейността "Добив на дървесина" Виж пълна информация
2617 ДГС Средец 20.12.2018 1904-1, 1905-1, 1906-1, 1907-1, 1908-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 1537 куб.м. 58 куб.м. 543 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2261 куб.м.
дб, цр, орех, чб, бб,
Процедури за продажба на дървесина 186,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ Виж пълна информация
2615 ДГС Средец 20.12.2018 1904-2, 1905-2, 1906-2, 1907-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3031 куб.м. 0 куб.м. 3031 куб.м.
дб, цр, орех, мжд, кгбр,
Процедури за продажба на дървесина 253,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ Виж пълна информация
2582 ДГС Средец 18.12.2018 №№ 1901, 1902, 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106 куб.м. 801 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 2570 куб.м. 0 куб.м. 3537 куб.м.
чб, бл, здб, цр, избк, гбр, кгбр, мжд
Продажба на стояща дървесина на корен 199,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец, на търговци, отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
2581 ДГС Средец 14.12.2018 №№ 1909, 1910
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 544 куб.м. 22 куб.м. 273 куб.м. 1408 куб.м. 0 куб.м. 2310 куб.м.
бл, здб, цр, мжд
Процедури за добив на дървесина 54,590.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
2580 ДГС Средец 14.12.2018 №№ 1904, 1905, 1906, 1907, 1908
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 1537 куб.м. 58 куб.м. 543 куб.м. 3039 куб.м. 0 куб.м. 5292 куб.м.
бл, здб, цр, кдб, ор, чб, бб, мжд, кгбр
Процедури за добив на дървесина 128,481.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец, за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация