Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5306 ДГС Средец 25.05.2021 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км. на територията на ТП ДГС „Средец“ Виж пълна информация
5289 ДГС Средец 29.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
194 куб.м. 368 куб.м. 19 куб.м. 259 куб.м. 1083 куб.м. 0 куб.м. 1923 куб.м.
изгор, Бл, цр
2110 Продажба на стояща дървесина на корен 97,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5175 ДГС Средец 22.03.2021 ЛКМ Обект 1/2021 Лесокултурни мероприятия 10,093.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Попълване на горски култури – 60дка.;
2.Отглеждане на горски култури 18дка, в т.ч.2.1 Отглеждане на двегодишни горски култури 4дка х 2пъти / обичайна дейност/; 2.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 5дка х 2пъти /компенсационно залесяване/;
Виж пълна информация
5156 ДГС Средец 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.10 куб.м. 100.20 куб.м. 1.80 куб.м. 34.80 куб.м. 331.10 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.
дб, цр, кгбр
1906-3, 1920-3, 2005-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 31,725.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина чрез договаряне Виж пълна информация
5092 ДГС Средец 25.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.10 куб.м. 100.20 куб.м. 1.8 куб.м. 34.80 куб.м. 331.10 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.
дб, цр, кгбр
1906-3, 1920-3, 2005-2 Процедури за продажба на дървесина 31,725.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на временни складове в държавни горски територии на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
4994 ДГС Средец 15.01.2021 Събиране на оферти с обява 1,880.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Виж пълна информация
4981 ДГС Средец 19.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
681 куб.м. 2711 куб.м. 46 куб.м. 544 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 4082 куб.м.
бб, чб, здгл, срлп, бл, цр, изгор
2107 Продажба на стояща дървесина на корен 164,219.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4964 ДГС Средец 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2472 куб.м. 0 куб.м. 2472 куб.м.
дб, цр, кгбр, мжд
2104-2, 2105-2, 2106-2 Процедури за продажба на дървесина 166,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
4963 ДГС Средец 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
451 куб.м. 1669 куб.м. 35 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2537 куб.м.
чб, дб, цр, срлп
2104-1, 2105-1, 2106-1 Процедури за продажба на дървесина 163,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
4957 ДГС Средец 12.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
660 куб.м. 2439 куб.м. 44 куб.м. 888 куб.м. 4737 куб.м. 0 куб.м. 8620 куб.м.
чб, бл, цр, срлп, кгбр, мжд
2102, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 208,293.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4894 ДГС Средец 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”; Виж пълна информация
Процедура № 4894 на ДГС Средец от 17.12.2020 е прекратена!
4855 ДГС Средец 07.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 886 куб.м. 4 куб.м. 646 куб.м. 3218 куб.м. 0 куб.м. 4925 куб.м.
чб, бл, цр, мжд, кгбр
2101, 2103 Процедури за добив на дървесина 117,725.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4833 ДГС Средец 04.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 90.90 куб.м.
бб, чб
2020-1 Процедури за продажба на дървесина 7,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
4752 ДГС Средец 10.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 30 куб.м. 3 куб.м. 65 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м.
бл, цр
2022 Продажба на стояща дървесина на корен 15,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4728 ДГС Средец 16.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6.10 куб.м.
бл
2010-5 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 549.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина чрез договаряне Виж пълна информация
4698 ДГС Средец 16.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 30 куб.м. 3 куб.м. 65 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м.
бл, цр
2022 Продажба на стояща дървесина на корен 16,007.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4666 ДГС Средец 06.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71.95 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73.95 куб.м.
чб, бб, бл
2014-4, 2010-5 Процедури за продажба на дървесина 5,967.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
4658 ДГС Средец 01.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
748 куб.м. 820 куб.м. 7 куб.м. 185 куб.м. 222 куб.м. 0 куб.м. 1982 куб.м.
бл, цр, чб, бб, здб (изг)
2020, 2021 Процедури за добив на дървесина 50,211.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4485 ДГС Средец 17.07.2020 ЛКМ Обект - 2/2020 Лесокултурни мероприятия 20,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - „Осветление” 6050дка, в т.ч:
1.„Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 5400дка.,
2.„Осветление-осветление на култури, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 650дка.,
Виж пълна информация
4311 ДГС Средец 02.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 406 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 1558 куб.м. 0 куб.м. 2105 куб.м.
чб, бб, здгл, брз, бл, цр, гбр
2017, 2018, 2019 Продажба на стояща дървесина на корен 87,421.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация