Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3473 ДЛС Несебър 15.10.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3459 ДЛС Несебър 21.10.2019 Публично състезание 4,264.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Услуги сързани със селското стопанство - оран, сеитба и дисковане на дивечови ниви" - 149 дка Виж пълна информация
3307 ДЛС Несебър 23.08.2019 Договаряне без предварително обявление 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставки на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3288 ДЛС Несебър 19.07.2019 Пакет № 1903-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16.8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.8 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 1,482.40 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър", Пакет № 1903-2. Виж пълна информация
3182 ДЛС Несебър 25.06.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ”Избор на доставчик на постелен инвентар (спално бельо и хавлии), покривки, завеси и др.” за нуждите на ЮИДП ДП, ТП „ДЛС Несебър” Виж пълна информация
3031 ДЛС Несебър 21.05.2019 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
2998 ДЛС Несебър 28.05.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър”,за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2995 ДЛС Несебър 16.05.2019 Открита процедура 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за ТП ДЛС Несебър, съгласно техническа спецификация, за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2990 ДЛС Несебър 16.04.2019 Събиране на оферти с обява 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 2 броя основи за високо закрито чакало и 2 броя горна част/къщички на ВЗЧ” за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
2927 ДЛС Несебър 29.03.2019 1901-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112.7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 112.70 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 10,309.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1901-4 Виж пълна информация
2913 ДЛС Несебър 01.04.2019 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
491 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 749 куб.м. 2026 куб.м. 331 куб.м. 3597 куб.м.
чб,бб,бл,цр,гбр,избк,из.горун
Процедури за добив на дървесина 93,038.09 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1907, група 7 Виж пълна информация
2912 ДЛС Несебър 01.04.2019 1906
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
309 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м. 864 куб.м. 48 куб.м. 1939 куб.м.
чб,вей.бор,бб,здгл,бл,цр,срлп,гбр,избк,из.горун
Процедури за добив на дървесина 48,852.57 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1906, група 6 Виж пълна информация
2911 ДЛС Несебър 01.04.2018 1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 169 куб.м. 2142 куб.м. 158 куб.м. 2746 куб.м.
бл,цр,чб,срлп,кгбр,мждр
Процедури за добив на дървесина 67,009.59 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1905, група 5 Виж пълна информация
2910 ДЛС Несебър 01.04.2019 1904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 2328 куб.м. 214 куб.м. 2805 куб.м.
бл,цр,срлп,гбр,из.горун
Процедури за добив на дървесина 68,431.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1904, група 4 Виж пълна информация
2909 ДЛС Несебър 26.03.2019 Събиране на оферти с обява 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър”, за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2902 ДЛС Несебър 25.03.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
268 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1313 куб.м. 2508 куб.м. 43 куб.м. 4132 куб.м.
бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен
Процедури за добив на дървесина 103,980.66 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1903, група 3. Виж пълна информация
2834 ДЛС Несебър 22.03.2019 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „„Покупка на 1(един) бр. употребяван, високопроходим автомобил - пикап“ , с прогнозна максимална стойност от 8 000 (осем хиляди)лв., без ДДС, за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
2787 ДЛС Несебър 06.03.2019 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2763 ДЛС Несебър 07.02.2019 Договаряне без предварително обявление 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти в териториалния обхват на ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
2606 ДЛС Несебър 14.12.2018 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
295 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 725 куб.м. 574 куб.м. 87 куб.м. 1681 куб.м.
бл,чб,срлп,пл.ясен,гбр
Процедури за добив на дървесина 42,540.92 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1902, група 2. Виж пълна информация