Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6232 ДЛС Ропотамо 08.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м. 302 куб.м. 0 куб.м. 714 куб.м.
чб,бл,ак,мжд,дб,кгбр,
2213 Процедури за добив на дървесина 15,852.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обект 2213-общинска горска територия Виж пълна информация
6231 ДЛС Ропотамо 08.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 266 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 397 куб.м.
чб, чдб, бл, цр, ак,мжд,кгбр
2212 Процедури за добив на дървесина 8,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обект 2212-общинска горска територия Виж пълна информация
6199 ДЛС Ропотамо 08.07.2022 15.07.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 22,791.67 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост, обособени в Обект №1 и представляващи вещи и оборудване на помещения, намиращи се в гр. Приморско, обл. Бургаска, улица „Трети март“ № 82а, в сграда с идентификатор 58356.503.295 по КККР на гр. Приморско Виж пълна информация
6116 ДЛС Ропотамо 29.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 435 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.
дб,цр
2211 Процедури за добив на дървесина 11,374.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект 2211 Виж пълна информация
5913 ДЛС Ропотамо 24.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
187 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2742 куб.м. 1395 куб.м. 36 куб.м. 4360 куб.м.
дб, цр, мждр, кгбр
2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за добив на дървесина 110,025.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обекти 2207, 2208, 2209 и 2210 Виж пълна информация
5753 ДЛС Ропотамо 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2014 куб.м. 1029 куб.м. 18 куб.м. 3194 куб.м.
дб,цр,кгбр,мжд
2204, 2205, 2206 Процедури за добив на дървесина 80,560.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина в обекти 2204, 2205 и 2206 Виж пълна информация
5752 ДЛС Ропотамо 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1713 куб.м. 994 куб.м. 0 куб.м. 2717 куб.м.
дб,цр,кгбр,мжд
2201, 2202, 2203 Процедури за добив на дървесина 67,975.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обекти 2201, 2202 и 2203-за местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите и чл.38 от Наредбата Виж пълна информация
5322 ДЛС Ропотамо 13.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 2615 куб.м. 1086 куб.м. 0 куб.м. 3791 куб.м.
чб,дб,цр,кгбр
2106, 2110, 2111 Процедури за добив на дървесина 83,710.02 лв. без ДДС
Предмет: възлагане добив на дървесина в обекти 2106, 2110, 2111 Виж пълна информация
5139 ДЛС Ропотамо 30.03.2021 16.04.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 139,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване по реда
на глава V от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост за продажба на недвижим
имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП, гр. Сливен, ТП „ДЛС
Ропотамо”: Поземлен имот с идентификатор 58356.506.523 по КККР на гр. Приморско, общ.
Приморско, обл. Бургас, с площ 725 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, с адрес гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Черно
море“, ведно с построените в имота сгради: Сграда с идентификатор 58356.506.523.1, със застроена
площ 109 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа сграда;Сграда с
идентификатор 58356.506.523.2, със застроена площ 41 кв. м., брой етажи: 2, предназначение:
курортна, туристическа сграда.
Виж пълна информация
5052 ДЛС Ропотамо 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4618 куб.м. 2246 куб.м. 0 куб.м. 6902 куб.м.
дб,цр
2102, 2103 и 2104 Процедури за добив на дървесина 151,958.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обекти 2102, 2103 и 2104 Виж пълна информация
4927 ДЛС Ропотамо 17.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1404 куб.м. 1107 куб.м. 0 куб.м. 2513 куб.м.
дб,цр
2101 и 2105 Процедури за добив на дървесина 55,292.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обекти 2101 и 2105 Виж пълна информация
4648 ДЛС Ропотамо 30.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 612 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 957 куб.м.
бл, цр
2006 Процедури за добив на дървесина 21,105.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДЛС-Ропотамо" гр. Бургас по реда на чл.12, ал.1 т.1 и чл.15, ал.1 Виж пълна информация
4419 ДЛС Ропотамо 26.06.2020 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя Виж пълна информация
4416 ДЛС Ропотамо 26.06.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4028 ДЛС Ропотамо 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 1273 куб.м. 612 куб.м. 0 куб.м. 2434 куб.м.
чб, бл,цр,мжд,кгбр
2010 и 2011 Процедури за добив на дървесина 54,395.74 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина от обекти 2010 и 2011 Виж пълна информация
3810 ДЛС Ропотамо 23.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3495 куб.м. 1841 куб.м. 0 куб.м. 5348 куб.м.
дб,цр,мжд,кгбр,пяс
2001, 2002, 2003 Процедури за добив на дървесина 117,722.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина в горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДЛС Ропотамо Виж пълна информация
3690 ДЛС Ропотамо 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6125 куб.м. 3189 куб.м. 0 куб.м. 9326 куб.м.
чб,дб,цр,кгбр,мжд,здб
2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 Процедури за добив на дървесина 205,238.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 от КЛФ-2020 в териториалният обхват на ТП “ДЛС - Ропотамо" Виж пълна информация
3523 ДЛС Ропотамо 16.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3447 ДЛС Ропотамо 08.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на монитори към компютърните системи за нуждите на ТП "ДЛС Ропотамо“ Виж пълна информация
3339 ДЛС Ропотамо 23.08.2019 11.09.2019 Договаряне без предварително обявление 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на сочен фураж за подхранване на дивеча- 10тона ябълки и 10тона тикви за срок от 12 месеца Виж пълна информация