Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5264 ДЛС Тополовград 16.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
276 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 276 куб.м.
чб
2126 и 2127 Процедури за продажба на дървесина 23,535.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2126 и обект №2127 Виж пълна информация
5252 ДЛС Тополовград 13.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
997 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 997 куб.м.
чб, бб
2125 Процедури за продажба на дървесина 85,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2125 Виж пълна информация
5224 ДЛС Тополовград 19.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1273 куб.м. 1137 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1798 куб.м. 0 куб.м. 4222 куб.м.
чб, бб
2122, 2123, 2124 Процедури за добив на дървесина 97,106.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2122, 2123, 2124, по чл.27 от Наредбата Виж пълна информация
5125 ДЛС Тополовград 09.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м.
чб
2121 Процедури за продажба на дървесина 8,612.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2121 Виж пълна информация
5116 ДЛС Тополовград 05.03.2021 2021-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,581.16 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на култури на територията на ТП "ДЛС Тополовград" в обект 2021-1 Виж пълна информация
5113 ДЛС Тополовград 17.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 96 куб.м. 2 куб.м. 244 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м.
чб
2120 Процедури за добив на дървесина 10,189.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2120, по чл.27 от Наредбата Виж пълна информация
5072 ДЛС Тополовград 17.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 128 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1251 куб.м. 0 куб.м. 1409 куб.м.
здб, лп, трпл, клн, гбр, бл, кгбр, мждр
2118 и 2119 Продажба на стояща дървесина на корен 65,235.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 2118 и Обект №2119 от ГП за 2021 г. Виж пълна информация
5071 ДЛС Тополовград 17.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 455 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 3162 куб.м. 0 куб.м. 3645 куб.м.
бл, гбр, кгбр, здб, мжд, лп
2105,2106,2116 и 2117 Процедури за добив на дървесина 87,293.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти № 2105, 2106, 2116 и 2117 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5021 ДЛС Тополовград 22.02.2021 11.03.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имотв горска територия-частна държавна собственост, находящ се в обхвата на дейност на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
4983 ДЛС Тополовград 19.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 2263 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 1464 куб.м. 0 куб.м. 4020 куб.м.
чб, цр, бл, ак
2102 Продажба на стояща дървесина на корен 145,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102 – горски територии, държавна собственост, попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”. Виж пълна информация
4911 ДЛС Тополовград 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 339 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 5717 куб.м. 0 куб.м. 6092 куб.м.
бл, здб, кгбр, мжд, цр, лп, кл, гбр, кдб, чб
2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112 Процедури за добив на дървесина 147,018.12 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти № 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 и 2112 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
4898 ДЛС Тополовград 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград” Виж пълна информация
Процедура № 4898 на ДЛС Тополовград от 17.12.2020 е прекратена!
4775 ДЛС Тополовград 02.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
348 куб.м. 108 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 95 куб.м. 0 куб.м. 551 куб.м.
чб
2037 Процедури за добив на дървесина 12,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2037, отдел 306-д по чл.27 от Наредбата Виж пълна информация
4746 ДЛС Тополовград 05.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 269 куб.м. 0 куб.м. 298 куб.м.
трпл, лп
2034 Процедури за продажба на дървесина 12,073.05 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДЛС Тополовград" от КЛФ 2020 в обект 2034. Виж пълна информация
4727 ДЛС Тополовград 27.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 501 куб.м. 0 куб.м. 589 куб.м.
ак, бл, цр, дб, кгбр
2031, 2035, 2036 Процедури за добив на дървесина 13,053.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2031, №2035 и №2036 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
4703 ДЛС Тополовград 19.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 269 куб.м. 0 куб.м. 298 куб.м.
трпл, лп
2034 Процедури за продажба на дървесина 13,414.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДЛС Тополовград" от КЛФ 2020 в обект 2034. Виж пълна информация
Процедура № 4703 на ДЛС Тополовград от 19.10.2020 е прекратена!
4676 ДЛС Тополовград 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
247 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 247 куб.м.
чб
2032 и 2033 Процедури за продажба на дървесина 21,061.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2032 и обект №2033 Виж пълна информация
4675 ДЛС Тополовград 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м.
ак
2031 Процедури за добив на дървесина 798.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2031 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 4675 на ДЛС Тополовград от 09.10.2020 е прекратена!
4672 ДЛС Тополовград 24.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 146 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 271 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м.
чб
2030 Процедури за добив на дървесина 11,075.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2030, 371-з, 371-к, 372-г и 372-ж по чл.27 Виж пълна информация
4662 ДЛС Тополовград 18.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 267 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м. 0 куб.м. 1128 куб.м.
чб
2029 Процедури за добив на дървесина 28,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2029 по чл.27 Виж пълна информация