Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6149 ДГС Айтос 30.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 45 куб.м. 40 куб.м. 353 куб.м. 440 куб.м. 115 куб.м. 1159 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,кгбр
2235 Процедури за добив на дървесина 40,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2235. Виж пълна информация
6139 ДГС Айтос 10.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 31.25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31.25 куб.м.
ак
2221-06 Процедури за продажба на дървесина 3,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.05.2022г. Виж пълна информация
6138 ДГС Айтос 10.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 18.39 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18.39 куб.м.
ак
2221-05 Процедури за продажба на дървесина 2,206.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.05.2022г. Виж пълна информация
6137 ДГС Айтос 10.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30.63 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.63 куб.м.
ак
2224-05 Процедури за продажба на дървесина 3,675.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.05.2022г. Виж пълна информация
6136 ДГС Айтос 10.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 41.32 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41.32 куб.м.
ак
2224-04 Процедури за продажба на дървесина 4,958.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.05.2022г. Виж пълна информация
6115 ДГС Айтос 26.04.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на проверка по отстраняване на констатирани нередности и несъответствия по Годишен одитен доклад по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Айтос“ “ Виж пълна информация
6113 ДГС Айтос 26.04.2022 Обект №1-ЛКД / 2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 163,920.00 лв. без ДДС
Предмет: „Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес в и около котлите; Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлеса след извеждане на равномерни сечи; Отгледни сечи без материален добив /осветления и прочистки/“ - за Обект №1-ЛКД / 2022 , на територията на ТП „ДГС Айтос” Виж пълна информация
6110 ДГС Айтос 26.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 45 куб.м. 40 куб.м. 353 куб.м. 440 куб.м. 115 куб.м. 1159 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,кгбр
2235 Процедури за добив на дървесина 36,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2235. Виж пълна информация
6103 ДГС Айтос 19.04.2022 22105 Процедури за добив на дървесина 1,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22105 Виж пълна информация
6102 ДГС Айтос 19.04.2022 22104 Процедури за добив на дървесина 56,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22104 Виж пълна информация
6101 ДГС Айтос 19.04.2022 22103 Процедури за добив на дървесина 42,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22103 Виж пълна информация
6100 ДГС Айтос 19.04.2022 22102 Процедури за добив на дървесина 34,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22102 Виж пълна информация
6099 ДГС Айтос 19.04.2022 22101 Процедури за добив на дървесина 38,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22101 Виж пълна информация
6094 ДГС Айтос 15.04.2022 22206 Процедури за добив на дървесина 44,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за осъществяване услугите: товарене, транспортиране, разтоварване на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на вр.складове на територията на ТП ДГС Айтос - до обособен обект по чл.206 от ЗГ, находящ се в с.Люляково, Община Руен в териториалния обхват на ТП ДГС Айтос – с цел осигуряване на дървесина за огрев в обекта по чл.206 от ЗГ. Виж пълна информация
6050 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
479 куб.м. 179 куб.м. 1 куб.м. 1658 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2137 куб.м.
чб
2242 Процедури за добив на дървесина 63,917.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2242. Виж пълна информация
6049 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
67 куб.м. 88 куб.м. 9 куб.м. 500 куб.м. 684 куб.м. 132 куб.м. 1383 куб.м.
цр,бл,кдб,мжд,кгбр
2241 Процедури за добив на дървесина 42,156.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2241. Виж пълна информация
6048 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 284 куб.м. 57 куб.м. 514 куб.м. 375 куб.м. 0 куб.м. 947 куб.м.
избк,цр,бл,гбр,кгбр
2240 Процедури за добив на дървесина 27,811.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2240. Виж пълна информация
6047 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 367 куб.м. 331 куб.м. 212 куб.м. 966 куб.м.
здб,избк,цр,гбр
2239 Процедури за добив на дървесина 29,752.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2239. Виж пълна информация
6046 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 31 куб.м. 32 куб.м. 344 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 781 куб.м.
чб,цр,бл
2238 Процедури за добив на дървесина 22,733.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2238. Виж пълна информация
6045 ДГС Айтос 22.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 12 куб.м. 28 куб.м. 615 куб.м. 873 куб.м. 145 куб.м. 1650 куб.м.
цр,бл,гбр,избк,мжд,кгбр,пкл
2237 Процедури за добив на дървесина 48,242.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2237. Виж пълна информация