Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4571 ДГС Айтос 27.08.2020 1914,2005,2011,2025,2035 Процедури за добив на дървесина 2,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация относно провеждане на Открит конкурс на 27.08.2020г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина за собствените нужди на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
4547 ДГС Айтос 17.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 380 куб.м. 22 куб.м. 711 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 807 куб.м.
бб,чб
2043 Процедури за добив на дървесина 19,397.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 17.08.2020 г. за Обект № 2043. Виж пълна информация
4530 ДГС Айтос 21.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 16 куб.м. 10 куб.м. 203 куб.м. 274 куб.м. 0 куб.м. 485 куб.м.
бл,цр,кгбр
2042 Процедури за добив на дървесина 9,947.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2042. Виж пълна информация
4526 ДГС Айтос 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 35 куб.м. 13 куб.м. 155 куб.м. 159 куб.м. 0 куб.м. 314 куб.м.
бл,цр
2041 Процедури за добив на дървесина 7,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 06.08.2020 г. за Обект № 2041. Виж пълна информация
4525 ДГС Айтос 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 18 куб.м. 8 куб.м. 173 куб.м. 222 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м.
бл,здб,цр
2040 Процедури за добив на дървесина 9,188.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 06.08.2020 г. за Обект № 2040. Виж пълна информация
4524 ДГС Айтос 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 9 куб.м. 15 куб.м. 167 куб.м. 214 куб.м. 0 куб.м. 391 куб.м.
бл,цр
2039 Процедури за добив на дървесина 8,873.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 06.08.2020 г. за Обект № 2039. Виж пълна информация
4521 ДГС Айтос 23.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42.53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28.58 куб.м. 71.11 куб.м.
избк
2010-03 Процедури за продажба на дървесина 6,336.04 лв. без ДДС
Предмет: Документация за Договаряне на 23.07.2020г.-пакет 2010-03 Виж пълна информация
4515 ДГС Айтос 20.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54.3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 54.3 куб.м.
чб
2034 Процедури за продажба на дървесина 4,416.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 20.07.2020г. Виж пълна информация
4484 ДГС Айтос 30.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 289 куб.м.
чб,бб
2038 Процедури за добив на дървесина 6,678.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на дървесина за обект 2038. Виж пълна информация
4473 ДГС Айтос 25.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м.
бл,цр
2037 Процедури за добив на дървесина 415.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на дървесина за обект 2037. Виж пълна информация
4444 ДГС Айтос 29.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях - за нуждите на ТП ДГС Айтос - за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4443 ДГС Айтос 29.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на ТП ДГС Айтос, за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4437 ДГС Айтос 29.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,195.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания предвидени в Нар.3 за ЗППМПР и Нар.3 от 25.01.2008г. за УРОДСТМ“ на служителите и работниците при ТП ДГС Айтос за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4404 ДГС Айтос 12.06.2020 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.27 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1.94 куб.м. 28.21 куб.м.
здб
2012-06 Процедури за продажба на дървесина 5,104.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.06.2020г. Виж пълна информация
4310 ДГС Айтос 01.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Айтос” Виж пълна информация
4252 ДГС Айтос 15.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
др
2/2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 31,515.00 лв. без ДДС
Предмет: Пълна обработка на почвата с изкоренители на дълбочина до 60 см ; Риголване с дълбочина до 60 см ; Подравняване на площите след риголване с булдозерна дъска; Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см в отд.554-в,г,м на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 82 дка“ - за Обект №2/2020 Виж пълна информация
4221 ДГС Айтос 11.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
разл.
обект№1/2020 Лесокултурни мероприятия 128,475.00 лв. без ДДС
Предмет: "Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес в и около котлите и др"-обект 1/2020. Виж пълна информация
4202 ДГС Айтос 27.05.2020 15.06.2020 Обект 1 и Обект 2 Процедури по Закона за държавната собственост 3,232.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, находящи се в района на дейност на ТП ДГС Айтос при ЮИДП ДП Сливен Виж пълна информация
4186 ДГС Айтос 26.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,055.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Поддържане чрез престъргване на Минерализовани ивици и Лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Айтос за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
4062 ДГС Айтос 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 18.2 куб.м. 85.78 куб.м. 103.95 куб.м. 536.4 куб.м. 0 куб.м. 640.38 куб.м.
ак
2013-04/2011-05 Процедури за продажба на дървесина 45,034.56 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 17,03,2020г. Виж пълна информация