Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6315 ДГС Кипилово 07.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
247 куб.м. 157 куб.м. 5 куб.м. 855 куб.м. 861 куб.м. 26 куб.м. 2150 куб.м.
бб, здгл, см, чб, бк, гбр, трп, чрш, кгбр, здб, мждр, яв, ак, здб, кл, кгбр, шсбрз, врб, лп
232 Процедури за добив на дървесина 86,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 232 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кипилово" Виж пълна информация
6309 ДГС Кипилово 20.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 14 куб.м. 2 куб.м. 146 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 384 куб.м.
бб, см, чб, бк, гбр,здб, чрш,брс, бл, трп, яс,
231 Процедури за добив на дървесина 15,562.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 231 Виж пълна информация
5898 ДГС Кипилово 31.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
188 куб.м. 4 куб.м. 4 куб.м. 7 куб.м. 915 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м.
1001 ц, 1007 г, е, з, 1014 д, ж, 1017 а, в, д, 1019 в, г, 1020 г, д, 1024 а, б, в, 1033 в, е, к, 1069 а, б, 1070 а, в, ж, з, 1071 з, и, к, 1072 д, е, 1073 м, н, 1078 в, г, е, ф, 1079 в, г, з, и, к, 1080 б, в, г, з, к, л, 1090 д, 1092 б, в, 1106 в, 1107 з, и, 1167 л1;
15 Продажба на стояща дървесина на корен 64,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 15 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5891 ДГС Кипилово 30.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
300 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 166 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 890 куб.м.
чб, бб, бл, бк, гбр, бл, кгбр, мждр, здб, трп брз
222-1, 222-2 Процедури за продажба на дървесина 76,254.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно добито количество дървесина от об. 222-1, 222-2 - ЛФ 2022 от горски територии - държавна собственост, стопанисвани от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5885 ДГС Кипилово 29.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
333 куб.м. 117 куб.м. 18 куб.м. 1149 куб.м. 1045 куб.м. 4 куб.м. 2668 куб.м.
бб, чб,здгл,бл, бк,гбр,брз,трп,мждр, кгбр,здб,яв,
221,222,223 Процедури за добив на дървесина 86,705.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти № 221, 222 ,223 от КЛФ 2022 и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5857 ДГС Кипилово 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5.17 куб.м. 2.03 куб.м. 0 куб.м. 11.05 куб.м. 17 куб.м. 41.67 куб.м. 84.27 куб.м.
БК, БРК, ГБР,ТРП,ЗДБ,ЧРШ,БЛ, ЧРШ, ББ, ЗДГЛ,
217-1 Процедури за продажба на дървесина 6,596.73 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 217-1 ОТ ЛФ 2021 Г. ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ- ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДГС КИПИЛОВО” НА „ЮИДП" ДП
Виж пълна информация
5759 ДГС Кипилово 01.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
188 куб.м. 4 куб.м. 5 куб.м. 7 куб.м. 1001 куб.м. 0 куб.м. 1205 куб.м.
бб, чб, см, здб, гбр, бк, бл, чрш, шс, яв, кгбр, ак, трп, лп, яс, тлс, мждр,
15 Продажба на стояща дървесина на корен 67,146.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 15 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
Процедура № 5759 на ДГС Кипилово от 01.12.2021 е прекратена!
5730 ДГС Кипилово 30.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 6 куб.м. 4 куб.м. 9 куб.м. 576 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м.
Гбр, кгбр,бк, бл, трп, чрш, брз ела
13,14 Продажба на стояща дървесина на корен 38,358.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 13 и 14 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5630 ДГС Кипилово 20.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 23 куб.м. 6 куб.м. 34 куб.м. 728 куб.м. 0 куб.м. 822 куб.м.
бк, гбр, брз, врб, трп, чб, бб, вб, см, чрш, ак, бл, брк,
12 Продажба на стояща дървесина на корен 36,577.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 12 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5627 ДГС Кипилово 20.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 34 куб.м. 134 куб.м. 19 куб.м. 289 куб.м.
бб, здгл, бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, яв,
216-1 Процедури за продажба на дървесина 21,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 216-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5606 ДГС Кипилово 24.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 4 куб.м. 5 куб.м. 30 куб.м. 331 куб.м. 19 куб.м. 489 куб.м.
бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, бл, яв, бб, здгл
216 Процедури за добив на дървесина 12,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 216 Виж пълна информация
5554 ДГС Кипилово 14.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109 куб.м. 41 куб.м. 8 куб.м. 49 куб.м. 316 куб.м. 1455 куб.м. 1978 куб.м.
бк, гбр, кестен, чрш, бб, чб, см, здгл, вб, яв, здб,трп,брз, лп
10,11 Продажба на стояща дървесина на корен 79,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 10, 11 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5527 ДГС Кипилово 01.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 5 куб.м. 2 куб.м. 4 куб.м. 509 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м.
ББ, ЧБ, БК, ЗДБ, ТРП, ГБР, КГБР, ЧРШ, АК, ЛП, БРЗ,
9 Продажба на стояща дървесина на корен 23,497.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 9 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5515 ДГС Кипилово 24.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м.
см, бк, гбр, тпр, яв, яс, вбр
8 Продажба на стояща дървесина на корен 26,221.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5421 ДГС Кипилово 07.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 27 куб.м.
бб,чб, дри
213-1 Процедури за продажба на дървесина 2,495.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 213-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5281 ДГС Кипилово 26.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 14 куб.м. 35 куб.м. 44 куб.м. 1016 куб.м. 0 куб.м. 1122 куб.м.
бб, см, бк, гбр, бл, трп, яв, яс, вбр, трп, брз;
8 Продажба на стояща дървесина на корен 41,988.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5229 ДГС Кипилово 07.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
717 куб.м. 54 куб.м. 85 куб.м. 115 куб.м. 3991.05 куб.м. 580 куб.м. 5542 куб.м.
бб, см, чб, гбр,бк, брз, тпр, яв, яс, шс;
5,6,7,8 Продажба на стояща дървесина на корен 227,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 5,6,7,8 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация
5212 ДГС Кипилово 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 354 куб.м.
бк, гбр, трп, здб, брк
212-2 Процедури за продажба на дървесина 23,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 212-2 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5211 ДГС Кипилово 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
217 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 176 куб.м. 20 куб.м. 579 куб.м.
бк, гбр, здб, трп, брк
212 Процедури за добив на дървесина 15,528.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2021 и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5110 ДГС Кипилово 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
217 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 176 куб.м. 20 куб.м. 579 куб.м.
бк, гбр, здб, трп, брк
212 Процедури за добив на дървесина 15,528.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2021 и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация