Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3725 ДГС Тича 19.12.2019 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
578 куб.м. 93 куб.м. 38 куб.м. 1960 куб.м. 1865 куб.м. 252 куб.м. 4786 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 342,791.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина от склад на местни търговци, от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича“ Виж пълна информация
3723 ДГС Тича 20.12.2019 2002
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
372 куб.м. 6 куб.м. 28 куб.м. 838 куб.м. 724 куб.м. 172 куб.м. 2140 куб.м.
бк,здб,гбр,яв,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 103,490.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
3702 ДГС Тича 18.12.2019 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
578 куб.м. 93 куб.м. 38 куб.м. 1960 куб.м. 1865 куб.м. 252 куб.м. 4786 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 125,659.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3674 ДГС Тича 12.12.2019 1925
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15.4 куб.м. 71.97 куб.м.
бк, здб
Процедури за продажба на дървесина 10,547.65 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
3673 ДГС Тича 12.12.2019 2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
185 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 740 куб.м. 973 куб.м. 0 куб.м. 1998 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 52,368.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обект от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3655 ДГС Тича 10.12.2019 1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 520 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 35,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 3655 на ДГС Тича от 10.12.2019 е прекратена!
3622 ДГС Тича 20.12.2019 2002 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3957 куб.м.
дб,бк, гбр
Дългосрочни договори 175,370.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2002Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС ТИЧА И ДГС КИПИЛОВО Виж пълна информация
3536 ДГС Тича 18.11.2019 Продажба на стояща дървесина на корен 51,944.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина но корен от обект № 1922 отд. 26 "к", 170 "е" Виж пълна информация
3478 ДГС Тича 24.10.2019 Продажба на стояща дървесина на корен 15,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина но корен от обект № 1922 Виж пълна информация
3450 ДГС Тича 15.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” Виж пълна информация
3281 ДГС Тича 25.07.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Tича” Виж пълна информация
3244 ДГС Тича 12.07.2019 Процедури за добив на дървесина
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обекти 1917, 1918 ,1919 Виж пълна информация
3103 ДГС Тича 28.05.2019 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
3090 ДГС Тича 20.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Тича, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация
Процедура № 3090 на ДГС Тича от 20.06.2019 е прекратена!
2908 ДГС Тича 27.03.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,484.85 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ - "Отглеждане на едногодишни горски култури" Виж пълна информация
2823 ДГС Тича 27.02.2019 1903Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2810 ДГС Тича 21.02.2019 Процедури за добив на дървесина
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 1907 Виж пълна информация
2651 ДГС Тича 21.12.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад , от Обекти 1905А и 1906А, от териториалния обхват на ТП ДГС Тича включени в ГПП 2019г. Виж пълна информация
2650 ДГС Тича 21.12.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности -сеч и извоз, в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от отдели за 2019г. - обект - 1905 и 1906 Виж пълна информация
2536 ДГС Тича 28.11.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018Г. ОБЕКТ 18030А, 18031А Виж пълна информация