Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3478 ДГС Тича 24.10.2019 Продажба на стояща дървесина на корен 15,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина но корен от обект № 1922 Виж пълна информация
3450 ДГС Тича 15.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” Виж пълна информация
3281 ДГС Тича 25.07.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Tича” Виж пълна информация
3244 ДГС Тича 12.07.2019 Процедури за добив на дървесина
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обекти 1917, 1918 ,1919 Виж пълна информация
3103 ДГС Тича 28.05.2019 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
3090 ДГС Тича 20.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Тича, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация
Процедура № 3090 на ДГС Тича от 20.06.2019 е прекратена!
2908 ДГС Тича 27.03.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,484.85 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ - "Отглеждане на едногодишни горски култури" Виж пълна информация
2823 ДГС Тича 27.02.2019 1903Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2810 ДГС Тича 21.02.2019 Процедури за добив на дървесина
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 1907 Виж пълна информация
2651 ДГС Тича 21.12.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад , от Обекти 1905А и 1906А, от териториалния обхват на ТП ДГС Тича включени в ГПП 2019г. Виж пълна информация
2650 ДГС Тича 21.12.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности -сеч и извоз, в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от отдели за 2019г. - обект - 1905 и 1906 Виж пълна информация
2536 ДГС Тича 28.11.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018Г. ОБЕКТ 18030А, 18031А Виж пълна информация
2457 ДГС Тича 22.10.2018 Лесокултурни мероприятия
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ ОБЕКТ 18027/ ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ/ Виж пълна информация
Процедура № 2457 на ДГС Тича от 22.10.2018 е прекратена!
2418 ДГС Тича 01.10.2018 Лесокултурни мероприятия
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ - ПОЧВОПОДГОТОВКА И ЗАЛЕСЯВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ Виж пълна информация
Процедура № 2418 на ДГС Тича от 01.10.2018 е прекратена!
2402 ДГС Тича 26.09.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Предмет: ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ И КУЛТУРИ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ Виж пълна информация
Процедура № 2402 на ДГС Тича от 26.09.2018 е прекратена!
2386 ДГС Тича 05.09.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА - СЕЧ, РАЗКРОЯВАНЕ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
2356 ДГС Тича 31.08.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД ЗА ОБЕКТ 18022А, 18023А, 18024А,18025А Виж пълна информация
Процедура № 2356 на ДГС Тича от 31.08.2018 е прекратена!
2355 ДГС Тича 03.09.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ 18026 / ОТД. 55 "з"/ Виж пълна информация
2353 ДГС Тича 31.08.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ: 18022, 18023,18024,18025 Виж пълна информация
Процедура № 2353 на ДГС Тича от 31.08.2018 е прекратена!
2335 ДГС Тича 27.08.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ВКЛЮЧЕНА В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018Г. НА ТП ДГС ТИЧА ЗА ОБЕКТ 18021А Виж пълна информация
Процедура № 2335 на ДГС Тича от 27.08.2018 е прекратена!