Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4115 ДГС Бургас 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м. 1140 куб.м. 0 куб.м. 2226 куб.м.
чб, бб, бл, цр, пяс, кгбр, мжд
2004 Продажба на стояща дървесина на корен 117,116.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обект № 2004 от отдели/подотдели: 140-р, 140-ж, 138-б, 138-е, 179-б, 179-е, 179-ж в землището на с. Зидарово и с.Вършило, общ. Созопол, общо количество 2 226 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”. Виж пълна информация
4111 ДГС Бургас 05.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“. Виж пълна информация
4027 ДГС Бургас 20.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 409 куб.м. 1111 куб.м. 0 куб.м. 1629 куб.м.
чб, бл, цр, мжд, кгбр
2005 Продажба на стояща дървесина на корен 94,713.00 лв. без ДДС
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2005 от отдели/подотдели: 111-е, 111-ж, 130-в, 137-с, 137-т, 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, с. Габър и с.Вършило, общ. Созопол, общо количество 1629 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3989 ДГС Бургас 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и направа на нови минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с отстраняване на растителна покривка с дължина 34 000 л. м., ширина 3м и на дълбочина 0,10 м.” Виж пълна информация
3968 ДГС Бургас 06.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м. 1140 куб.м. 0 куб.м. 2226 куб.м.
чб, бб, бл, цр, пяс, кгбр, мжд
2004 Продажба на стояща дървесина на корен 130,129.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обект № 2004 от отдели/подотдели: 140-р, 140-ж, 138-б, 138-е, 179-б, 179-е, 179-ж в землището на с. Зидарово и с.Вършило, общ. Созопол, общо количество 2 226 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”. Виж пълна информация
3703 ДГС Бургас 18.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
146 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 1987 куб.м. 3407 куб.м. 0 куб.м. 5568 куб.м.
бл, цр, мжд, срлп, пяс, клн, чб, бб
2001 Процедури за добив на дървесина 122,338.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Присад" в землището на с. Присад, временен склад "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол; временен склад "Русокастро" в землището на с. Русокастро, общ. Камено, временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица,временен склад "Твърдица" в землището на с.Димчево, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2001 - отдели/подотдели 23-г, 25-д, 37-г, 37-д, 41-а, 42-а, 42-о, 43-а, 44-к, 46-б, 47-б, 47-в, 84-в, 84-е, 85-а, 86-б, 86-д, 87-д, 88-в, 90-б, 90-в, 218-в, 222-а, 228-н общо количество 5568 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3688 ДГС Бургас 19.12.2019 1 Лесокултурни мероприятия 69,810.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана почвоподготовка и почистване на площи за залесяване, залесяване на горски култури, отглеждане на едно, две, три и петгодишни горски култури” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас” Виж пълна информация
3585 ДГС Бургас 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
364 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 948 куб.м. 963 куб.м. 0 куб.м. 2292 куб.м.
бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др.
2002 Процедури за добив на дървесина 47,836.85 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад " Вършило" в землището на с. Вършило, общ. Созопол; временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица, временен склад "Димчево" в землището на с. Димчево, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2002 - отдели/подотдели 111-е, 111-ж, 130-в, 137-с, 137-т, 138-б, 140-р, 140-ж, 218-в, 222-а, 228-н общо количество 2292 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3584 ДГС Бургас 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 2058 куб.м. 3537 куб.м. 0 куб.м. 5776 куб.м.
бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др
2001 Процедури за добив на дървесина 115,049.37 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Присад" в землището на с. Присад, временен склад "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол; временен склад "Русокастро" в землището на с. Русокастро, общ. Камено на маркирана дървесина от Обект № 2001 - отдели/подотдели 23-г, 25-д, 37-г, 37-д, 41-а, 42-а, 42-о, 43-а, 44-к, 46-б, 47-б, 47-в, 84-в, 84-е, 85-а, 86-б, 86-д, 87-д, 88-в, 90-б, 90-в, 179-б, 179-е, 179-ж, общо количество 5776 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3500 ДГС Бургас 27.11.2019 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група” Виж пълна информация
3476 ДГС Бургас 29.10.2019 Покана до определени лица 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“.
Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“.
Виж пълна информация
3458 ДГС Бургас 09.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС-Бургас”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
3445 ДГС Бургас 05.11.2019 Открита процедура 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло;
2. Обособена позиция № 2: „Доставка на обувни изделия”
Виж пълна информация
3421 ДГС Бургас 25.09.2019 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“.
Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“.
Виж пълна информация
3305 ДГС Бургас 14.08.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация
3237 ДГС Бургас 19.07.2019 Покана до определени лица 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП ДГС Бургас“ Виж пълна информация
3041 ДГС Бургас 05.06.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника - компютри, мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир), монитори и др., за нуждите на ТП „ДГС - Бургас”. Виж пълна информация
3003 ДГС Бургас 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали за срок от 12 месеца за нуждите на ЮИДП ДП ТП ДГС Бургас“ Виж пълна информация
2986 ДГС Бургас 15.05.2019 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /столове/ за нуждите на ТП ДГС – Бургас“

Виж пълна информация
2860 ДГС Бургас 16.04.2019 Открита процедура 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на „ТП ДГС Бургас“, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация