Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4706 ДГС Бургас 06.11.2020 23.11.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,411.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Бургас” Виж пълна информация
4702 ДГС Бургас 26.10.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4688 ДГС Бургас 02.11.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС БУРГАС“, ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА. Виж пълна информация
4599 ДГС Бургас 15.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация
4570 ДГС Бургас 25.08.2020 Събиране на оферти с обява 1,485.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС-Бургас”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
4558 ДГС Бургас 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 156 куб.м.
бл, цр, кгбр
2012 Процедури за добив на дървесина 3,518.72 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2012 - отдели/подотдели 111-е, 111-ж общо количество 156 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4546 ДГС Бургас 18.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 1018 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1033 куб.м.
чб,бб
2011 Процедури за добив на дървесина 23,793.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Росен” в землището на с. Росен, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2011 - отдели/подотдели 257-в, 257-з, 257-л, 258-з, 260-в, общо количество 1033 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4476 ДГС Бургас 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 658 куб.м. 0 куб.м. 861 куб.м.
бл, цр, мжд, кгбр
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 42,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2008 от отдели/подотдели: 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 861 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4433 ДГС Бургас 30.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 438 куб.м. 0 куб.м. 543 куб.м.
бл, цр, кгбр
2010 Продажба на стояща дървесина на корен 26,430.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2010 от отдели/подотдели: 138-б, 138-е в землището на с. Вършило, общ. Созопол, общо количество 543 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4402 ДГС Бургас 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 352 куб.м. 0 куб.м. 612 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр, мжд
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 28,695.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2009 от отдели/подотдели: 130-в, 137-с, 137-т в землището на с. Вършило, общ. Созопол, общо количество 612 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4401 ДГС Бургас 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 658 куб.м. 0 куб.м. 861 куб.м.
бл, цр, мжд, кгбр
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 42,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2008 от отдели/подотдели: 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 861 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4400 ДГС Бургас 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
283 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 687 куб.м. 702 куб.м. 0 куб.м. 1683 куб.м.
чб, бб, бл, цр, мжд, кгбр
2007 Процедури за добив на дървесина 38,717.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило и "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2007 - отдели/подотдели 140-р, 140-ж, 179-б, 179-е, 179-ж, общо количество 1683 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4378 ДГС Бургас 19.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 156 куб.м.
бл, цр, кгбр
2006 Продажба на стояща дървесина на корен 7,773.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2006 от отдели/подотдели: 111-е, 111-ж в землището на с. Габър, общ. Созопол, общо количество 156 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4363 ДГС Бургас 25.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на ТП „ДГС – Бургас” по две обособени позиции:
1. Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
2. Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи“
Виж пълна информация
4225 ДГС Бургас 12.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 409 куб.м. 1111 куб.м. 0 куб.м. 1629 куб.м.
чб, бл, цр, мжд, кгбр
2005 Продажба на стояща дървесина на корен 85,241.70 лв. без ДДС
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2005 от отдели/подотдели: 111-е, 111-ж, 130-в, 137-с, 137-т, 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, с. Габър и с.Вършило, общ. Созопол, общо количество 1629 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4115 ДГС Бургас 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м. 1140 куб.м. 0 куб.м. 2226 куб.м.
чб, бб, бл, цр, пяс, кгбр, мжд
2004 Продажба на стояща дървесина на корен 117,116.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обект № 2004 от отдели/подотдели: 140-р, 140-ж, 138-б, 138-е, 179-б, 179-е, 179-ж в землището на с. Зидарово и с.Вършило, общ. Созопол, общо количество 2 226 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”. Виж пълна информация
4111 ДГС Бургас 05.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“. Виж пълна информация
4027 ДГС Бургас 20.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 409 куб.м. 1111 куб.м. 0 куб.м. 1629 куб.м.
чб, бл, цр, мжд, кгбр
2005 Продажба на стояща дървесина на корен 94,713.00 лв. без ДДС
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2005 от отдели/подотдели: 111-е, 111-ж, 130-в, 137-с, 137-т, 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, с. Габър и с.Вършило, общ. Созопол, общо количество 1629 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3989 ДГС Бургас 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и направа на нови минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с отстраняване на растителна покривка с дължина 34 000 л. м., ширина 3м и на дълбочина 0,10 м.” Виж пълна информация
3968 ДГС Бургас 06.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м. 1140 куб.м. 0 куб.м. 2226 куб.м.
чб, бб, бл, цр, пяс, кгбр, мжд
2004 Продажба на стояща дървесина на корен 130,129.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обект № 2004 от отдели/подотдели: 140-р, 140-ж, 138-б, 138-е, 179-б, 179-е, 179-ж в землището на с. Зидарово и с.Вършило, общ. Созопол, общо количество 2 226 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”. Виж пълна информация