Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6316 ДГС Гурково 19.10.2022 Публично състезание 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво” Виж пълна информация
6301 ДГС Гурково 26.09.2022 Събиране на оферти с обява 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишни технически прегледи на МПС /вкл. на газови и метанови уредби/, за срок от 12 месеца Виж пълна информация
6282 ДГС Гурково 12.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 704 куб.м. 340 куб.м. 0 куб.м. 1089 куб.м.
бб,здб,гбр,мждр,срлп,трп
224136 Процедури за добив на дървесина 46,934.65 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6275 ДГС Гурково 14.09.2022 Публично състезание 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво” Виж пълна информация
Процедура № 6275 на ДГС Гурково от 14.09.2022 е прекратена!
6271 ДГС Гурково 29.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м. 626 куб.м. 0 куб.м. 1567 куб.м.
бб,см, здгл, бк, гбр, здб, мждр,кл,дчрш,трп,яв,яс,врб
224133, 224134 и 224135 Процедури за добив на дървесина 73,951.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6251 ДГС Гурково 22.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32 куб.м. 24 куб.м. 91 куб.м. 213 куб.м.
бк
224132 Процедури за добив на дървесина 8,743.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6214 ДГС Гурково 19.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
518 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 2714 куб.м. 1520 куб.м. 0 куб.м. 4859 куб.м.
бб,здгл,см,чб,ел,бк,гбр,здб,мждр,шст,дчрш,яв,трп,
224112, 224127, 224128, 224129, 224130 и 224131 Процедури за добив на дървесина 228,531.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6207 ДГС Гурково 13.07.2022 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12месеца Виж пълна информация
6179 ДГС Гурково 30.06.2022 Покана до определени лица 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Правно обслужване на ТП ДГС Гурково, с предмет : Възлагане на правни услуги, извън изключенията по чл. 13, ал.1, т. 7 от ЗОП Виж пълна информация
6178 ДГС Гурково 23.06.2022 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на допълнителни противопожарни материали/извън депата по Наредба №8 за Нуждите на ТП ДГС Гурково. Виж пълна информация
6174 ДГС Гурково 16.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 1626 куб.м. 1288 куб.м. 0 куб.м. 3002 куб.м.
бб,здгл,чб,здб,бк,гбр,цр,мждр,трп,врб,кл,ак,бл,чрш
224103, 224107, 224124, 224125 и 224126 Процедури за добив на дървесина 121,341.35 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6171 ДГС Гурково 23.06.2022 Публично състезание 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Гурково“ Виж пълна информация
6158 ДГС Гурково 16.06.2022 Публично състезание 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доста на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП ДГС Гурково. Виж пълна информация
6132 ДГС Гурково 11.05.2022 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Гурково" Виж пълна информация
6112 ДГС Гурково 17.05.2022 Открита процедура 15,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково” Виж пълна информация
6109 ДГС Гурково 04.05.2022 Публично състезание 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Гурково“ Виж пълна информация
6098 ДГС Гурково 20.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 800 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м.
бк, гбр
224115 Процедури за добив на дървесина 20,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица в обхвата на дейност на ТП ДГС Гурково Виж пълна информация
6097 ДГС Гурково 20.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
233 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 239 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 587 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, яв, врб
224114 Процедури за добив на дървесина 19,648.25 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6083 ДГС Гурково 05.04.2022 Договаряне 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор Виж пълна информация
6082 ДГС Гурково 04.05.2022 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация