Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6132 ДГС Гурково 11.05.2022 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Гурково" Виж пълна информация
6112 ДГС Гурково 17.05.2022 Открита процедура 15,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково” Виж пълна информация
6109 ДГС Гурково 04.05.2022 Публично състезание 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Гурково“ Виж пълна информация
6098 ДГС Гурково 20.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 800 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м.
бк, гбр
224115 Процедури за добив на дървесина 20,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица в обхвата на дейност на ТП ДГС Гурково Виж пълна информация
6097 ДГС Гурково 20.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
233 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 239 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 587 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, яв, врб
224114 Процедури за добив на дървесина 19,648.25 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6083 ДГС Гурково 05.04.2022 Договаряне 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор Виж пълна информация
6082 ДГС Гурково 04.05.2022 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
6025 ДГС Гурково 17.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
146 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 344 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 583 куб.м.
чб, здб, гбр, мждр, цр, ак, срлп, трп
224101, 224102 Процедури за добив на дървесина 20,173.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5799 ДГС Гурково 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3170 куб.м. 1111 куб.м. 0 куб.м. 7578 куб.м. 2441 куб.м. 525 куб.м. 14825 куб.м.
бб,чб,см,здгл,вб,бк,гбр,здб,трп,яв,мждр,кл,цр,срлп,врб,брз,шст,бл,
224104,224105, 224106,224108, 224109,224110,224111,224112, 224113, 224114,224115, 224116,224117, 224118,224119, 224120, 224121, 224122,224123 Процедури за добив на дървесина 488,662.46 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5695 ДГС Гурково 23.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 210 куб.м. 0 куб.м. 215 куб.м.
здб, бк, гбр, пкл
214136 Процедури за добив на дървесина 8,839.92 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5675 ДГС Гурково 07.01.2022 Открита процедура 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката в случай на необходимост, за нуждите на ТП ДГС „Гурково“ Виж пълна информация
5649 ДГС Гурково 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 435 куб.м. 0 куб.м. 436 куб.м.
здб, гбр, пкл
214135 Процедури за добив на дървесина 19,686.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5631 ДГС Гурково 10.01.2022 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир), монитори и др., за нуждите на ТП ДГС Гурково Виж пълна информация
5600 ДГС Гурково 06.10.2021 214202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,604.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури. Виж пълна информация
5580 ДГС Гурково 29.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 616.5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 616.5 куб.м.
бб, см, здгл, елст, бк, гбр, мждр, трп
214129 Процедури за продажба на дървесина 39,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
Процедура № 5580 на ДГС Гурково от 29.09.2021 е прекратена!
5564 ДГС Гурково 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 208 куб.м.
здб,бк,гбр, трп
214134 Процедури за добив на дървесина 8,374.08 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5563 ДГС Гурково 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м.
здб,бк,гбр
214134 Процедури за продажба на дървесина 10,122.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5507 ДГС Гурково 17.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 649 куб.м. 615 куб.м. 251 куб.м. 1540 куб.м.
бк, гбр, бб, здгл
214132, 214133 и 204130 Процедури за продажба на дървесина 109,104.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5506 ДГС Гурково 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м. 274 куб.м. 251 куб.м. 1043 куб.м.
бк, гбр
214132 Процедури за добив на дървесина 28,028.02 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5491 ДГС Гурково 25.08.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на ПП Депа на територията на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца." Виж пълна информация