Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3841 ДГС Хасково 31.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 1708 куб.м. 0 куб.м. 1713 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2010, 2011 Процедури за добив на дървесина 39,647.40 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3840 ДГС Малко Търново 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
изгор, избк, бл, цр, кгбр
2007-1 Процедури за продажба на дървесина 56,256.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3839 ДГС Малко Търново 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
цр, гбр, игор, кгбр, избк
2007 Процедури за добив на дървесина 18,952.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
3838 ДГС Малко Търново 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
972 куб.м. 285 куб.м. 126 куб.м. 1451 куб.м. 947 куб.м. 768 куб.м. 4549 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, трп, мждр, гбр
2002-1, 2004-1, 2006-1 Процедури за продажба на дървесина 390,710.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад. Виж пълна информация
3837 ДГС Малко Търново 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
135 куб.м. 97 куб.м. 33 куб.м. 812 куб.м. 811 куб.м. 398 куб.м. 2286 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, трп
2004, 2006 Процедури за добив на дървесина 53,614.12 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
3836 ДГС Хасково 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 187 куб.м. 1731 куб.м. 0 куб.м. 1918 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
1918-2, 2010-1, 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 150,990.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3835 ДГС Елхово 29.01.2020 2/2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 358,300.47 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и оран горски разсадник в Обект №2/2020 Виж пълна информация
3834 ДГС Тича 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 154 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 346 куб.м.
иглолистна и широколистна
2005 Продажба на стояща дървесина на корен 13,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3833 ДГС Стара Загора 09.01.2020 27.01.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
3832 Централно Управление 09.01.2020 27.01.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
3831 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 268 куб.м. 2 куб.м. 87 куб.м. 37 куб.м. 16 куб.м. 885 куб.м.
см, бб, бк
203113 Продажба на стояща дървесина на корен 53,013.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203113 Виж пълна информация
3830 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 14 куб.м. 24 куб.м. 164 куб.м. 330 куб.м. 35 куб.м. 597 куб.м.
бк, гбр
203112 Продажба на стояща дървесина на корен 28,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112 Виж пълна информация
3829 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 41,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 29.01.2020 год. Виж пълна информация
3828 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за добив на дървесина 15,494.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203102 на 29.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3827 ДГС Елхово 27.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 66 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 257 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.
ак
2017 Продажба на стояща дървесина на корен 21,275.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
3826 ДГС Стара Загора 28.01.2020 205201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,008.73 лв. без ДДС
Предмет: „ Попълване и отглеждане на горски култури“ в общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно сключен договор Виж пълна информация
3825 ДЛС Граматиково 21.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
593 куб.м. 94 куб.м. 262 куб.м. 1652 куб.м. 1223 куб.м. 205 куб.м. 4029 куб.м.
ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ,ЗДГЛ,,ТРП,,ЦР,ЧБ,МЖД
2001,2006,2007 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 96,042.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обекти №2001, 2007 и 2006 , находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
3824 ДГС Гурково 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
204106, 204111, 204112, 204113, 204114 Процедури за добив на дървесина 63,310.08 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3823 ДГС Свиленград 27.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0.15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
дб
2020-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 10,623.93 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на дъбови култури, дейности в горски разсадник "Гебран"-ОБЕКТ 2020-1 Виж пълна информация
3822 ДГС Елхово 28.01.2020 1/2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническо задание към обект №1/2020. Виж пълна информация