Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3574 ДГС Кости 22.11.2019 2001; 2010; 2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
847 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 2051 куб.м.
здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд, гбр
Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е; 11:н; 16:г; 18:к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к) и № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3573 ДЛС Несебър 12.12.2019 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Югоизточно държавно предприятие ДП - гр.Сливен, които са в териториалния обхват Териториално поделение «Държавно ловно стопанство - Несебър”, с открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 20, ал. 1, т.1, буква "Б" от ЗОП. Виж пълна информация
3572 ДГС Твърдица 22.11.2019 №1931 и №1932
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 202 куб.м. 5 куб.м. 426 куб.м. 442 куб.м. 18 куб.м. 1270 куб.м.
бук,гбр,яв,здб,брз,трп,мждр,срлп,бб,чб,здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 55,329.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддавене за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3571 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2007-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
изгор, избк, бл, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 56,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3570 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
цр, гбр, игор, кгбр
Процедури за добив на дървесина 18,952.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
3569 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2001-1, 2002-1, 2003-1, 2004-1, 2005-1, 2006-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2664 куб.м. 1951 куб.м. 216 куб.м. 1627 куб.м. 951 куб.м. 770 куб.м. 8179 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, трп, мждр, чб, бб, здгл
Процедури за продажба на дървесина 661,986.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3568 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3026 куб.м. 1254 куб.м. 216 куб.м. 1727 куб.м. 1551 куб.м. 770 куб.м. 8544 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, трп, мждр, чб, бб
Процедури за добив на дървесина 217,238.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейностите добив на дървесина от обекти в горски територии държавна собственост Виж пълна информация
3567 ДГС Чирпан 16.12.2019 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на фураж –царевица на зърно 4 тона за нуждите на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3566 ДГС Сливен 22.11.2019 1970А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 5 куб.м. 27 куб.м. 1172 куб.м. 777 куб.м. 600 куб.м. 2622 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 96,413.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3565 ДГС Средец 03.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства,модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП „ДГС Средец“ Виж пълна информация
3564 ДГС Казанлък 21.11.2019 192147
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 249 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 13,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на коренот обект 192147 Виж пълна информация
3563 ДГС Твърдица 21.11.2019 №1929 и №1930
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 209 куб.м. 13 куб.м. 306 куб.м. 306 куб.м. 0 куб.м. 867 куб.м.
гбр,кгбр,здб,бб,чб
Процедури за добив на дървесина 22,392.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3562 Централно Управление 13.11.2019 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: „Възобновяване на гори, пострадали от пожари, болести и вредители в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие Сливен, на територията на териториално поделение ДГС "Тунджа", териториално поделение ДГС "Стара Загора", териториално поделение ДГС "Хасково" Виж пълна информация
3561 ДГС Карнобат 08.11.2019 1930
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 128 куб.м. 0 куб.м. 258 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 445 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 10,047.31 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1930, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3560 Централно Управление 13.11.2019 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: „Възобновяване на гори, пострадали от пожари, болести и вредители в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие Сливен, на територията на териториално поделение ДГС "Тунджа", териториално поделение ДГС "Стара Загора", териториално поделение ДГС "Хасково" Виж пълна информация
3559 ДГС Айтос 21.11.2019 2013
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 1280 куб.м. 327 куб.м. 3067 куб.м. 2520 куб.м. 0 куб.м. 5616 куб.м.
цр,бл,чдб,срлп,кгбр и др.
Процедури за добив на дървесина 129,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2013 - за местни търговци. Виж пълна информация
3558 ДГС Айтос 21.11.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
759 куб.м. 279 куб.м. 177 куб.м. 2036 куб.м. 2444 куб.м. 444 куб.м. 5683 куб.м.
бл,здб,цр,избк,гбр и др.
Процедури за добив на дървесина 144,696.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2001-за местни търговци. Виж пълна информация
3557 ДГС Айтос 21.11.2019 2025
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 79 куб.м. 29 куб.м. 463 куб.м. 575 куб.м. 44 куб.м. 1203 куб.м.
избк,здб,бл,кгбр,гбр
Процедури за добив на дървесина 28,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2025. Виж пълна информация
3556 ДГС Айтос 21.11.2019 2024
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 323 куб.м. 54 куб.м. 741 куб.м. 572 куб.м. 0 куб.м. 1431 куб.м.
цр,бл,здб,кгбр,кдб и др.
Процедури за добив на дървесина 33,739.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2024. Виж пълна информация
3555 ДГС Айтос 21.11.2019 2023
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
172 куб.м. 103 куб.м. 53 куб.м. 504 куб.м. 539 куб.м. 108 куб.м. 1323 куб.м.
чб,бб,срлп,цр,бл,чдб,мжд
Процедури за добив на дървесина 31,419.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2023. Виж пълна информация