Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3488 ДГС Тунджа 18.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,998.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПШЕНИЦА И ФУРАЖНА ЦАРЕВИЦА ЗА ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ТУНДЖА“ Виж пълна информация
3487 ДГС Сливен 30.10.2019 1970 Продажба на стояща дървесина на корен 106,629.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3486 ДГС Сливен 30.10.2019 1968
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 17 куб.м. 17 куб.м. 2253 куб.м. 1325 куб.м. 715 куб.м. 4642 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 194,481.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3485 ДГС Сливен 30.10.2019 1969
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 772 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 20,102.88 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3484 ДГС Айтос 28.10.2019 0 Процедури за добив на дървесина 2,546.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за осъществяване на услугите:„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Айтос” Виж пълна информация
3483 ДГС Средец 31.10.2019 1924-1 и 1925-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
555 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 555 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 46,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
3482 ДГС Средец 18.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и др.“ Виж пълна информация
3481 ДЛС Мазалат 25.10.2019 1966
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 176 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 354 куб.м.
бк,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 16,638.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1966 на 25.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3480 ДГС Котел 25.10.2019 76
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
259 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
бк, дб, гбр
Процедури за продажба на дървесина 23,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 76- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3479 ДГС Средец 28.10.2019 1923-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83.8 куб.м. 2.6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 86.4 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 7,331.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад Виж пълна информация
3478 ДГС Тича 24.10.2019 Продажба на стояща дървесина на корен 15,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина но корен от обект № 1922 Виж пълна информация
3477 ДГС Нова Загора 24.10.2019 1906 К ; 1907 К
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
687 куб.м. 609 куб.м. 0 куб.м. 4263 куб.м. 426 куб.м. 0 куб.м. 5723 куб.м.
чб, брс, кдб
Продажба на стояща дървесина на корен 230,106.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3476 ДГС Бургас 29.10.2019 Покана до определени лица 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“. Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“. Виж пълна информация
3475 ДГС Айтос 04.10.2019 1971
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 37 куб.м. 21 куб.м. 235 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 563 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 12,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1971. Виж пълна информация
3474 ДГС Тунджа 22.10.2019 2019-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,597.29 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за възлагане на ЛКД, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол в Обект № 2019-3 – „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване на тополови култури и дейности в горски разсадник“ Виж пълна информация
3473 ДЛС Несебър 15.10.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3472 ДГС Казанлък 18.10.2019 21.10.2019 192139, 192140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 787 куб.м. 0 куб.м. 1126 куб.м.
здб,бл, цр, гбр,ак, бб,чб
Процедури за добив на дървесина 33,108.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3471 ДЛС Мазалат 15.10.2019 Договаряне без предварително обявление 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др” Виж пълна информация
3470 ДГС Кипилово 21.10.2019 3-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 107 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 10,766.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 3-1 стопанисвани на от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3469 ДГС Кипилово 21.10.2019 102, 103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 29 куб.м. 4 куб.м. 28 куб.м. 1304 куб.м. 0 куб.м. 1655 куб.м.
здб, гбр, дрш, бб, см, трп, бк, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 69,933.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина но корен от обекти № 102,103 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация