slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6544 ДГС Кипилово 18.11.2022 21.11.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка 231-1 Процедури за продажба на дървесина 49,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6543 ДГС Кипилово 17.01.2023 19.01.2023 Открита процедура 29,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6542 ДГС Кипилово 09.12.2022 Събиране на оферти с обява 990.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6541 ДГС Кипилово 09.12.2022 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6540 ДГС Кипилово 28.10.2022 Събиране на оферти с обява 18,901.53 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6539 ДГС Стара река 29.12.2022 30.12.2022 здб бк гбр 2304-Е Процедури за продажба на дървесина 41,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6538 ДГС Стара река 29.12.2022 30.12.2022 чрш,бк,трп,яв,лп,здб,шс,цр,бл 2301-ЕМТ Процедури за продажба на дървесина 373,810.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6537 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бб бб бб см бб бб бб бб чб см см здгл здгл бб чб здгл бб бб бб бб здгл см бб чб бб чб чб бб бб бб бб чб бб см здгл бб бб чб см бб см бб бб см 2302-ЕМТ Процедури за продажба на дървесина 199,790.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6536 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бк бк гбр брз трп ива здб бк гбр цр см бб бк гбр брз трп бк гбр здб шс см бк бб трп бк гбр трп брз гбр бк трп брз ива цр бк гбр 2307-Е Процедури за продажба на дървесина 188,475.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6535 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 2306-Е Процедури за продажба на дървесина 158,365.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6534 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бк гбр брк трп яв шс бк гбр лп шс бк гбр шс см бк гбр здгл брз лп здгл бб чб гбр брз трп здгл гбр трп гбр бб гбр здб гбр гбр здб здгл бк гбр брз лп яв яс бк гбр трп ива бк см брз ива бк 2305-Е Процедури за продажба на дървесина 108,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6533 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бб чб гбр бк трп бб чб чб бб гбр гбр здб трп бк шс мжд бк гбр здб бб бк гбр бб чб гбр брз трп бк бб гбр яс яв см здгл гбр бб бк брз чрш трп бб чб гбр бк здб гбр цр бб см гбр бк здб гбр бл бк цр бл гбр цр гбр здб цр бк гбр трп гбр трп 2303-Е Процедури за продажба на дървесина 199,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6532 ДГС Стара река 31.01.2023 02.02.2023 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6531 ДГС Стара река 20.12.2022 Събиране на оферти с обява 855.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6530 ДГС Хасково 27.01.2023 2023-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 218,070.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6529 ДГС Бургас 12.01.2023 чб 2304 Процедури за добив на дървесина 5,961.36 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6528 ДГС Свиленград 26.01.2023 2023-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,499.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6527 ДГС Тунджа 25.01.2023 ак, цр, бл, кгбр 2308,2309 Процедури за добив на дървесина 62,580.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6526 ДГС Царево 26.01.2023 изгр, бл, срлп, цр, пяс 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 и 2309 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6525 ДГС Н. Паничарево 25.01.2023 здгл,бб,чб,бл,цр,избк,срлп,гбр,трп,мжд Обект №2310 Процедури за добив на дървесина 31,845.00 лв. без ДДС Профил на купувача