Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3589 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193160
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3589 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3588 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3588 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3587 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 5,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193129 на 27.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3586 ДГС Сливен 29.11.2019 0 Процедури за добив на дървесина 9,860.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Сливен” Виж пълна информация
3585 ДГС Бургас 27.11.2019 2002
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
364 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 948 куб.м. 963 куб.м. 0 куб.м. 2292 куб.м.
бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др.
Процедури за добив на дървесина 47,836.85 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад " Вършило" в землището на с. Вършило, общ. Созопол; временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица, временен склад "Димчево" в землището на с. Димчево, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2002 - отдели/подотдели 111-е, 111-ж, 130-в, 137-с, 137-т, 138-б, 140-р, 140-ж, 218-в, 222-а, 228-н общо количество 2292 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3584 ДГС Бургас 27.11.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 2058 куб.м. 3537 куб.м. 0 куб.м. 5776 куб.м.
бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др
Процедури за добив на дървесина 115,049.37 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Присад" в землището на с. Присад, временен склад "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол; временен склад "Русокастро" в землището на с. Русокастро, общ. Камено на маркирана дървесина от Обект № 2001 - отдели/подотдели 23-г, 25-д, 37-г, 37-д, 41-а, 42-а, 42-о, 43-а, 44-к, 46-б, 47-б, 47-в, 84-в, 84-е, 85-а, 86-б, 86-д, 87-д, 88-в, 90-б, 90-в, 179-б, 179-е, 179-ж, общо количество 5776 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3583 ДГС Кости 25.11.2019 2002-1; 2005-1; 2012-1; 2013-1; 2015-1; 2020-111 и 2020-112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
349 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2512 куб.м. 1434 куб.м. 115 куб.м. 4418 куб.м.
дб, избк, цр, трп, здгл, бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 347,237.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2002-1, № 2005-1, № 2012-1, № 2013-1, № 2015-1, № 2020-111 и № 2020-112, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3582 ДГС Твърдица 26.11.2019 №1903-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 5,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3581 ДГС Чирпан 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“ Виж пълна информация
3580 ДГС Кости 25.11.2019 2002; 2005; 2012; 2013; 2015
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
349 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 2512 куб.м. 1434 куб.м. 115 куб.м. 4428 куб.м.
дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб
Процедури за добив на дървесина 104,567.00 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2002 (отдели, подотдели - 11:и, с, п), № 2005 (отдели, подотдели – 42:г, е), № 2012 (отдели, подотдели - 112:г, д, л; 114:в; 115:ж; 116:ж), № 2013 (отдели, подотдели – 117:а, б, г, л, м, н, о; 118:а) и № 2015 (отдели, подотдели – 85:д; 87:г, к; 134:ж, и, к, т) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3579 ДГС Малко Търново 26.11.2019 2008, 2009
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
242 куб.м. 90 куб.м. 23 куб.м. 999 куб.м. 1370 куб.м. 449 куб.м. 3173 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 76,662.39 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии в обекти 2008, 2009. Виж пълна информация
3578 ДГС Карнобат 08.11.2019 11915
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
239 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 621 куб.м. 152 куб.м. 0 куб.м. 1088 куб.м.
игл,шир
Процедури за добив на дървесина 25,279.22 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 11915, отд. 1183 б, в, г, м Виж пълна информация
3577 ДГС Айтос 02.12.2019 0 Процедури за добив на дървесина 1,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация относно провеждане на Открит конкурс на 02,12,2019г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина до административната зграда на РДПБЗН-Бургас,поделение гр.Айтос. Виж пълна информация
3576 ДГС Кости 22.11.2019 2001-1, 2010-1 и 2011-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
847 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 2051 куб.м.
бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд
Процедури за продажба на дървесина 154,176.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2001-1, № 2010-1 и № 2011-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3575 ДГС Стара река 27.11.2019 2002, 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1625.00 куб.м. 33.00 куб.м. 86.00 куб.м. 2596.00 куб.м. 1819.00 куб.м. 345.00 куб.м. 6504.00 куб.м.
бк, здб, лп, гбр, яв, яс, трп
Процедури за добив на дървесина 169,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3574 ДГС Кости 22.11.2019 2001; 2010; 2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
847 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 2051 куб.м.
здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд, гбр
Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е; 11:н; 16:г; 18:к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к) и № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3573 ДЛС Несебър 12.12.2019 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Югоизточно държавно предприятие ДП - гр.Сливен, които са в териториалния обхват Териториално поделение «Държавно ловно стопанство - Несебър”, с открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 20, ал. 1, т.1, буква "Б" от ЗОП. Виж пълна информация
3572 ДГС Твърдица 22.11.2019 №1931 и №1932
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 202 куб.м. 5 куб.м. 426 куб.м. 442 куб.м. 18 куб.м. 1270 куб.м.
бук,гбр,яв,здб,брз,трп,мждр,срлп,бб,чб,здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 55,329.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддавене за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3571 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2007-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
изгор, избк, бл, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 56,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3570 ДГС Малко Търново 22.11.2019 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
цр, гбр, игор, кгбр
Процедури за добив на дървесина 18,952.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина от горски територии държавна собственост Виж пълна информация