Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6298 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м. 272 куб.м. 0 куб.м. 490 куб.м.
бб,гбр,избк,цр,пкл
2253 Процедури за добив на дървесина 19,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2253. Виж пълна информация
6297 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3335 куб.м. 0 куб.м. 3335 куб.м.
ак
2252 Процедури за добив на дървесина 113,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2252. Виж пълна информация
6296 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 72 куб.м. 37 куб.м. 350 куб.м. 409 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м.
цр,бл,здб,кгбр,пкл,мжд,срлп
2251 Процедури за добив на дървесина 31,530.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2251. Виж пълна информация
6295 ДГС Айтос 13.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9.7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9.7 куб.м.
чб,бб
2124-03 Процедури за продажба на дървесина 1,261.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 13.09.2022г. Виж пълна информация
6294 ДЛС Тополовград 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 818 куб.м. 0 куб.м. 818 куб.м.
ак, глдч
2231 Процедури за добив на дървесина 26,176.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект № 2231 от ЛФ-2022г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
6293 ДГС Хасково 16.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м.
бл, цр
2215 Процедури за добив на дървесина 17,644.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП”ДГС Хасково”, ЛФ 2022г. Виж пълна информация
6292 ДГС Сливен 20.09.2022 Процедури за добив на дървесина 15,080.00 лв. без ДДС
Предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП "ДГС Сливен" Виж пълна информация
6291 ДГС Тича 19.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
784 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 2034 куб.м. 229 куб.м. 3084 куб.м.
бк, здб, гбр, кл, трп, явор
2220 Процедури за добив на дървесина 118,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №2220 Виж пълна информация
6290 ДГС Свиленград 04.10.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен ремонт и профилактика , доставка на резервни части и аксесоари, по заявка на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6289 ДГС Айтос 02.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 26 куб.м. 202 куб.м. 173 куб.м. 14 куб.м. 389 куб.м.
бл,цр,мжд
2250 Процедури за добив на дървесина 14,824.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Договаряне за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2250. Виж пълна информация
6288 ДГС Айтос 02.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 1 куб.м. 19 куб.м. 217 куб.м. 304 куб.м. 46 куб.м. 625 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,мжд
2247 Процедури за добив на дървесина 23,190.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Договаряне за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2247. Виж пълна информация
6287 ДЛС Ропотамо 16.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 1111 куб.м.
чб, чдб, бл, цр, мжд, ак, кгбр
2212 и 2213 Процедури за добив на дървесина 32,082.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина от обекти 2212 и 2213 Виж пълна информация
6286 ДГС Стара река 14.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 29 куб.м. 1 куб.м. 271 куб.м. 379 куб.м. 100 куб.м. 939 куб.м.
бб, чб, см,здгл,бк, трп, яв, яс,здб, врб, лп, брз, чрш, бл;
227 Процедури за добив на дървесина 38,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 227 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6285 ДГС Тича 14.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 308 куб.м. 28 куб.м. 342 куб.м.
бк, здб, гбр, трп
2219 Процедури за добив на дървесина 13,004.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ,,ДГС Тича“ Обект 2219 Виж пълна информация
6284 ДГС Тича 14.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 356 куб.м. 36 куб.м. 397 куб.м.
бк, здб, гбр, трп,
2218 Процедури за добив на дървесина 14,976.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ,,ДГС Тича“ Виж пълна информация
6283 ДГС Тича 14.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 332 куб.м. 35 куб.м. 387 куб.м.
бк, здб, гбр, трп
2217 Процедури за добив на дървесина 14,746.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ,,ДГС Тича“ Виж пълна информация
6282 ДГС Гурково 12.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 704 куб.м. 340 куб.м. 0 куб.м. 1089 куб.м.
бб,здб,гбр,мждр,срлп,трп
224136 Процедури за добив на дървесина 46,934.65 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6281 ДГС Котел 13.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 216 куб.м. 775 куб.м. 52 куб.м. 1092 куб.м.
бк, здб, гбр, трп, бл
46 Процедури за добив на дървесина 42,643.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 46- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6280 ДГС Сливен 14.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 30 куб.м. 17 куб.м. 457 куб.м. 288 куб.м. 150 куб.м. 1174 куб.м.
широколистни и иглолистни
2246 Процедури за добив на дървесина 48,236.80 лв. без ДДС
Предмет: сеч,
извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от обект № 2246
Виж пълна информация
6279 ДГС Котел 12.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 52 куб.м. 307 куб.м. 8 куб.м. 410 куб.м.
бб, см, бк, гбр, трп
29 Процедури за добив на дървесина 16,448.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 29- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 6279 на ДГС Котел от 12.09.2022 е прекратена!