Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6117 ДГС Карнобат 03.05.2022 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане на комплекс от дейности с предмет: „Отглеждане на горски култури-едногодишна култура топола” в горски територии от ДГФ на територията на ТП "ДГС Карнобат", Виж пълна информация
6116 ДЛС Ропотамо 29.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 435 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.
дб,цр
2211 Процедури за добив на дървесина 11,374.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект 2211 Виж пълна информация
6115 ДГС Айтос 26.04.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на проверка по отстраняване на констатирани нередности и несъответствия по Годишен одитен доклад по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Айтос“ “ Виж пълна информация
6114 ДГС Тича 28.04.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 23,226.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от обект 2205 T на територията на „ЮИДП ДП ТП ”ДГС Тича” с. Тича до дома на краен потребител Виж пълна информация
6113 ДГС Айтос 26.04.2022 Обект №1-ЛКД / 2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 163,920.00 лв. без ДДС
Предмет: „Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес в и около котлите; Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлеса след извеждане на равномерни сечи; Отгледни сечи без материален добив /осветления и прочистки/“ - за Обект №1-ЛКД / 2022 , на територията на ТП „ДГС Айтос” Виж пълна информация
6112 ДГС Гурково 17.05.2022 Открита процедура 15,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково” Виж пълна информация
6111 ДГС Средец 16.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км., в териториалния обхват на ТП ДГС „Средец“ Виж пълна информация
6110 ДГС Айтос 26.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 45 куб.м. 40 куб.м. 353 куб.м. 440 куб.м. 115 куб.м. 1159 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,кгбр
2235 Процедури за добив на дървесина 36,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2235. Виж пълна информация
6109 ДГС Гурково 04.05.2022 Публично състезание 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Гурково“ Виж пълна информация
6108 ДГС Свиленград 10.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,786.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6107 ДГС Стара река - Кипилово 21.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
921 куб.м. 177 куб.м. 31 куб.м. 2006 куб.м. 1362 куб.м. 320 куб.м. 4817 куб.м.
бб,чб,ела,бк,дб,яв,здб,бл, трп,кгбр, гбр,мжд, шс,лп,см, здгл, ела, яв
222,223 Процедури за добив на дървесина 148,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 222, 223 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6106 ДГС Стара река - Кипилово 20.04.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове на обект за сеч с № 2209 до адрес на краен потребител, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река- Кипилово” Виж пълна информация
Процедура № 6106 на ДГС Стара река - Кипилово от 20.04.2022 е прекратена!
6105 ДГС Мъглиж 20.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м.
бб,чб,см
213142П Процедури за продажба на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект №213142П; на 20.04.2022 год. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
6104 ДГС Тунджа 19.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
249 куб.м. 107 куб.м. 130 куб.м. 201 куб.м. 390 куб.м. 0 куб.м. 1077 куб.м.
чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгбр, тп
2206, 2217 Процедури за добив на дървесина
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост на основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 2, т. 2 във връзка с правното предписание на чл. 12, ал. 1, т. 1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изменeна и допълнена с ДВ, бр.26 от 29.03.2019 год.) на територията на ТП ,, ДГС - Тунджа ” в обекти №2206, 2217

Виж пълна информация
6103 ДГС Айтос 19.04.2022 22105 Процедури за добив на дървесина 1,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22105 Виж пълна информация
6102 ДГС Айтос 19.04.2022 22104 Процедури за добив на дървесина 56,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22104 Виж пълна информация
6101 ДГС Айтос 19.04.2022 22103 Процедури за добив на дървесина 42,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22103 Виж пълна информация
6100 ДГС Айтос 19.04.2022 22102 Процедури за добив на дървесина 34,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22102 Виж пълна информация
6099 ДГС Айтос 19.04.2022 22101 Процедури за добив на дървесина 38,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22101 Виж пълна информация
6098 ДГС Гурково 20.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 800 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м.
бк, гбр
224115 Процедури за добив на дървесина 20,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица в обхвата на дейност на ТП ДГС Гурково Виж пълна информация