Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4123 ДГС Стара Загора 24.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м. 396 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м.
здб, срлп, мждр, кгбр, бк
205139 Процедури за добив на дървесина 14,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205139 Виж пълна информация
4122 ДЛС Граматиково 27.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 42.23 куб.м. 163.26 куб.м.
дб
№2006-2, №2007-1 Договаряне 31,542.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация
4121 ДГС Кости 09.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1005 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 2824 куб.м. 1167 куб.м. 60 куб.м. 5244 куб.м.
здгл, бб, чб, цр, дб, избк, гбр, трп, мб, мжд,
2001; 2010; 2011; 2014 и 2015 Процедури за добив на дървесина 126,565.45 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е, н; 16:г; 18:г, з, к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к), № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н), № 2014 (подотдели: 131:а, б, г; 133:а; 134: е, ж, и, к, т; 135:в) и № 2015 (подотдели: 82:в, е; 84:б; 85:д; 87:г; 87:к) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
Процедура № 4121 на ДГС Кости от 09.04.2020 е прекратена!
4120 ДГС Кости 02.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца Виж пълна информация
4119 ДГС Кости 08.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1055 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 2547 куб.м. 1033 куб.м. 131 куб.м. 4910 куб.м.
бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд
2001-1; 2010-1; 2011-1; 2014-1; 2015-1 и 2020-111 Процедури за продажба на дървесина 365,697.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2001-1, № 2010-1, № 2011-1, № 2014-1, № 2015-1 и № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
Процедура № 4119 на ДГС Кости от 08.04.2020 е прекратена!
4118 ДГС Стара река 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
825 куб.м. 124 куб.м. 71 куб.м. 1768 куб.м. 1265 куб.м. 193 куб.м. 4246 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, лп, яв, яс, здгл, см, врб
2003 и 2004 Процедури за добив на дървесина 112,378.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 4118 на ДГС Стара река от 07.04.2020 е прекратена!
4117 ДГС Елхово 15.04.2020 Договаряне без предварително обявление 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор. Виж пълна информация
4116 ДГС Котел 26.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.68 куб.м. 2.59 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.27 куб.м.
бб, здгл
17 Процедури за продажба на дървесина 2,551.75 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина чрез договаряне по реда на чл. 72 от Наредбата за обект № 17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 4116 на ДГС Котел от 26.03.2020 е прекратена!
4115 ДГС Бургас 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м. 1140 куб.м. 0 куб.м. 2226 куб.м.
чб, бб, бл, цр, пяс, кгбр, мжд
2004 Продажба на стояща дървесина на корен 117,116.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обект № 2004 от отдели/подотдели: 140-р, 140-ж, 138-б, 138-е, 179-б, 179-е, 179-ж в землището на с. Зидарово и с.Вършило, общ. Созопол, общо количество 2 226 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”. Виж пълна информация
4114 ДГС Кипилово 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 30 куб.м.
здб
201-1 Процедури за продажба на дървесина 3,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 201-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4113 ДГС Елхово 30.04.2020 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи, за офис техника. Виж пълна информация
4112 ДГС Нова Загора 29.04.2020 Открита процедура 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
4111 ДГС Бургас 05.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“. Виж пълна информация
4110 ДГС Мъглиж 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
303 куб.м. 281 куб.м. 1 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 42 куб.м. 1117 куб.м.
чб, бб
203123 Продажба на стояща дървесина на корен 49,059.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203123 Виж пълна информация
Процедура № 4110 на ДГС Мъглиж от 06.04.2020 е прекратена!
4109 ДГС Мъглиж 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м. 225 куб.м. 63 куб.м. 452 куб.м.
бк
203122 Продажба на стояща дървесина на корен 22,455.36 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203122 Виж пълна информация
Процедура № 4109 на ДГС Мъглиж от 06.04.2020 е прекратена!
4108 ДГС Сливен 21.04.2020 22.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство – механизирано и ръчно почистване на поляни на територията на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
4107 ДГС Нова Загора 31.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“ Виж пълна информация
4106 ДГС Твърдица 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 532 куб.м. 20 куб.м. 467 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 1577 куб.м.
бук,бл,ак,здб,мъждр,бб,см,чб,здгл
№2015 и №2016 Продажба на стояща дървесина на корен 66,044.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4105 ДГС Твърдица 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
437 куб.м. 411 куб.м. 18 куб.м. 1290.06 куб.м. 200.96 куб.м. 222.98 куб.м. 4380 куб.м.
бук,гбр,вгбр,мъждр,брз,срлп,здб,бб,см,чб
№2013,№2014 и №2017 Процедури за добив на дървесина 113,751.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
Процедура № 4105 на ДГС Твърдица от 03.04.2020 е прекратена!
4104 ДГС Сливен 07.04.2020 2037 Процедури за добив на дървесина 26,184.54 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация