Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4451 ДГС Гурково 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2390 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 3326 куб.м. 2656 куб.м. 975 куб.м. 9423 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,брз,яв
204107,204122,204126,204127,204135,204136 Продажба на стояща дървесина на корен 456,642.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4450 ДГС Гурково 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 917 куб.м. 710 куб.м. 0 куб.м. 1809 куб.м.
бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,яв,трп,дчрш,лп,шст,кл,мждр
204129, 204130 и 204137 Процедури за добив на дървесина 70,915.09 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4449 Централно Управление 21.07.2020 11.08.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 6,117.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии, находящи се в района на дейност на ТП ДГС Сливен Виж пълна информация
4448 ДГС Сливен 21.07.2020 11.08.2020 0 Процедури по Закона за държавната собственост 6,117.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост Виж пълна информация
4447 ДГС Звездец 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
392 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м. 1953 куб.м. 15 куб.м. 3522 куб.м.
дб,цр, бб,чб,, кгбр,гбр
ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4446 ДГС Котел 15.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 581 куб.м. 4 куб.м. 629 куб.м.
бк,здб,трп,гбр,цр
71 Процедури за добив на дървесина 16,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 71 Виж пълна информация
4445 ДГС Кипилово 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 13 куб.м. 5 куб.м. 839 куб.м. 861 куб.м. 0 куб.м. 1728 куб.м.
бк, гбр, бб, см, здгл, трп, брз, ела, здб, бл;
210 Процедури за добив на дървесина 44,974.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект №210 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4444 ДГС Айтос 29.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях - за нуждите на ТП ДГС Айтос - за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4443 ДГС Айтос 29.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на ТП ДГС Айтос, за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4442 ДГС Мъглиж 24.06.2020 02.07.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА КОТЕЛ И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ТП ДГС МЪГЛИЖ“ Виж пълна информация
4441 ДГС Кости 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
4440 ДГС Н. Паничарево 30.06.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“

Виж пълна информация
4439 ДГС Карнобат 20.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 113,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, както и технически преглед на автомобилите стопанисвани от ТП ”ДГС Карнобат” за срок от 24 месеца в две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Техническо обслужване, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части по заявка от възложителя и извършване на годишни технически прегледи на МПС стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок от 24 м.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка, баланс и монтаж на нови гуми и джанти /зимни и летни/ и ремонт на стари /зимни и летни/ гуми за автомобили, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок от 24 м. Виж пълна информация
4438 Централно Управление 21.07.2020 Открита процедура 526,672.31 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на площи, за залесяване, от нежелана растителност. Извършване на почвоподготовка, чрез механизирани или ръчни дейности и залесяване с горски култури в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие Сливен, на територията на териториално поделение „ДГС Тунджа"- община Тунджа- 473 дка, териториално поделение „ДГС Стара Загора"- община Стара Загора- 445 дка и община Гълъбово-88 дка, териториално поделение „ДГС Хасково"- община Минерални бани – 102 дка, по четири (4) обособени позиции. Виж пълна информация
4437 ДГС Айтос 29.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,195.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания предвидени в Нар.3 за ЗППМПР и Нар.3 от 25.01.2008г. за УРОДСТМ“ на служителите и работниците при ТП ДГС Айтос за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4436 ДЛС Тополовград 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца Виж пълна информация
4435 ДГС Казанлък 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 /дванадесет/ месеца Виж пълна информация
4434 ДГС Стара Загора 24.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 4434 на ДГС Стара Загора от 24.06.2020 е прекратена!
4433 ДГС Бургас 30.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 438 куб.м. 0 куб.м. 543 куб.м.
бл, цр, кгбр
2010 Продажба на стояща дървесина на корен 26,430.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2010 от отдели/подотдели: 138-б, 138-е в землището на с. Вършило, общ. Созопол, общо количество 543 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4432 ДЛС Граматиково 02.07.2020 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КОТЛИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО, ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА Виж пълна информация