Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5649 ДГС Гурково 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 435 куб.м. 0 куб.м. 436 куб.м.
здб, гбр, пкл
214135 Процедури за добив на дървесина 19,686.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5648 ДГС Малко Търново 23.11.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца Виж пълна информация
5647 ДГС Кости 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м.
дб, цр, бк, гбр
2106 Процедури за добив на дървесина 2,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до Административната сграда на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
5646 ДГС Хасково 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 671 куб.м.
бл, цр, кгбр, ак
2124 Процедури за добив на дървесина 21,472.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5645 ДЛС Тополовград 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2144, 2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 39,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5644 ДЛС Несебър 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 385 куб.м. 18 куб.м. 413 куб.м.
цр, бл, срлп
2113 Процедури за добив на дървесина 10,582.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2113 от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5643 ДГС Елхово 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 941 куб.м. 0 куб.м. 990 куб.м.
цр;бл
№ 2125 № 2126 Процедури за добив на дървесина 21,780.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обект № 2125 и Обеккт № 2126 Виж пълна информация
5642 ДГС Звездец 16.11.2021 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт, профилактика на МПС-та и доставка на резервни части, по заявка ТП „ДГС Звездец ” за срок от 24 месеца Виж пълна информация
5641 ДГС Котел 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1867 куб.м. 20 куб.м. 1931 куб.м.
бк, гбр, здб, цр, мжд, бл, кгбр
62, 63, 64 Процедури за добив на дървесина 50,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 62, 63, 64 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5640 ДГС Чирпан 12.11.2021 Открита процедура 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фураж–сено люцерна и зърнени култури - царевица зърно, за подхранване на дивеча за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Чирпан“, по обособени позиции“, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения-сено, люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5639 ДЛС Граматиково 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.63 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0.80 куб.м. 27.43 куб.м.
дб
2126-2 Процедури за продажба на дървесина 9,212.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2126-2 Виж пълна информация
5638 ДГС Звездец 02.11.2021 Събиране на оферти с обява 945.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС Звездец”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина “. Виж пълна информация
5637 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 22 куб.м. 14 куб.м. 134 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
здб,цр,избк,гбр
2133 Процедури за добив на дървесина 10,560.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2133. Виж пълна информация
5636 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 17 куб.м. 20 куб.м. 232 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 531 куб.м.
бл,цр
2132 Процедури за добив на дървесина 12,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2132. Виж пълна информация
5635 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 55 куб.м. 7 куб.м. 179 куб.м. 195 куб.м. 0 куб.м. 374 куб.м.
бл,цр,кгбр
2131 Процедури за добив на дървесина 8,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2131. Виж пълна информация
5634 ДГС Айтос 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 60 куб.м. 19 куб.м. 144 куб.м. 129 куб.м. 0 куб.м. 273 куб.м.
бл,цр,кгбр
2130 Процедури за добив на дървесина 6,552.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2130. Виж пълна информация
5633 ДГС Средец 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 541 куб.м. 12 куб.м. 122 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1099 куб.м.
чб
2116, 2117 Процедури за добив на дървесина 26,562.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5632 ДГС Средец 22.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 541 куб.м. 12 куб.м. 122 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1099 куб.м.
чб
2116 и 2117 Процедури за добив на дървесина 26,562.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 5632 на ДГС Средец от 22.10.2021 е прекратена!
5631 ДГС Гурково 22.12.2021 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир), монитори и др., за нуждите на ТП ДГС Гурково Виж пълна информация
5630 ДГС Кипилово 20.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 23 куб.м. 6 куб.м. 34 куб.м. 728 куб.м. 0 куб.м. 822 куб.м.
бк, гбр, брз, врб, трп, чб, бб, вб, см, чрш, ак, бл, брк,
12 Продажба на стояща дървесина на корен 36,577.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 12 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово Виж пълна информация