Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5823 ДГС Твърдица 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1446 куб.м. 1480 куб.м. 70 куб.м. 1135 куб.м. 1097 куб.м. 237 куб.м. 5465 куб.м.
бб,чб,здгл,смбук,гбр,ива,явор,здб
№2205-1,№2205-2,№2206-1,№2206-2,№2207-1,№2207-2,№2208-1 и №2208-2 Процедури за продажба на дървесина 471,328.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за местни търговци(съгл.чл.115 от ЗГ) на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5822 ДГС Стара река 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
514 куб.м. 355 куб.м. 25 куб.м. 1382 куб.м. 916 куб.м. 125 куб.м. 3317 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,
2206; 2207; 2208 Процедури за добив на дървесина 101,863.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5821 ДГС Свиленград 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
701 куб.м. 531 куб.м. 59 куб.м. 209 куб.м. 2403 куб.м. 514 куб.м. 4417 куб.м.
здб,лп,гбр,мжд,мкл,бл,ак,тп
2204,2205,2206 Продажба на стояща дървесина на корен 226,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти: № 2204,2205,2206 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5820 ДГС Свиленград 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м.
чб
2207-1 Процедури за продажба на дървесина 17,395.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обект № 2207-1 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5819 ДГС Мъглиж 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 5 куб.м. 2 куб.м. 35 куб.м. 45 куб.м. 2 куб.м. 90 куб.м.
здб,бк,гбр
223111П Процедури за продажба на дървесина 7,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223111 П на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5818 ДГС Хасково 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м.
чб
2125-1 Процедури за продажба на дървесина 801.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград , възложени за управление на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5817 ДГС Хасково 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м.
чб
2121-1 Процедури за продажба на дървесина 1,068.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5816 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 55 куб.м. 33 куб.м. 383 куб.м. 476 куб.м. 0 куб.м. 875 куб.м.
бл,цр,ак,чдб,пляс
2215 Процедури за добив на дървесина 24,580.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2215. Виж пълна информация
5815 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 24 куб.м. 25 куб.м. 297 куб.м. 372 куб.м. 0 куб.м. 687 куб.м.
здб,бл,цр
2214 Процедури за добив на дървесина 19,326.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2214. Виж пълна информация
5814 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 59 куб.м. 14 куб.м. 405 куб.м. 501 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
бл,цр
2213 Процедури за добив на дървесина 26,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2213. Виж пълна информация
5813 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 2 куб.м. 19 куб.м. 178 куб.м. 242 куб.м. 112 куб.м. 891 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,мжд
2212 Процедури за добив на дървесина 29,279.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2212. Виж пълна информация
5812 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 384 куб.м. 67 куб.м. 592 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 914 куб.м.
бл,цр,кгбр
2211 Процедури за добив на дървесина 26,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2211. Виж пълна информация
5811 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 144 куб.м. 32 куб.м. 290 куб.м. 167 куб.м. 10 куб.м. 510 куб.м.
бб,чб,здб,бл,цр,избк и др.
2210 Процедури за добив на дървесина 14,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2210. Виж пълна информация
5810 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
410 куб.м. 2 куб.м. 22 куб.м. 156 куб.м. 211 куб.м. 108 куб.м. 885 куб.м.
бл,цр,кгбр
2209 Процедури за добив на дървесина 28,817.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2209. Виж пълна информация
5809 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
201 куб.м. 122 куб.м. 34 куб.м. 275 куб.м. 183 куб.м. 48 куб.м. 707 куб.м.
бл,цр,чдб,гбр
2208 Процедури за добив на дървесина 22,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2208. Виж пълна информация
5808 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 82 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 543 куб.м.
бл,цр,срлп,гбр,пкл,мжд
2207 Процедури за добив на дървесина 16,290.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2207. Виж пълна информация
5807 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 72 куб.м. 48 куб.м. 535 куб.м. 651 куб.м. 0 куб.м. 1248 куб.м.
здб,бл,избк,кгбр
2206 Процедури за добив на дървесина 35,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2206. Виж пълна информация
5806 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
417 куб.м. 139 куб.м. 25 куб.м. 563 куб.м. 603 куб.м. 126 куб.м. 1709 куб.м.
чб,здб,бл,цр,избк,гбр
2205 Процедури за добив на дървесина 54,093.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2205. Виж пълна информация
5805 ДГС Н. Паничарево 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 376 куб.м. 14 куб.м. 676 куб.м. 1082 куб.м. 11 куб.м. 2175 куб.м.
изгор,бл,цр,срлп,мжд,кгбр
2214 - ЧГТ Процедури за добив на дървесина 58,939.68 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2214 (отдели, подотдели - 291 в; 299 а; 302 а, в; 303 а), от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии –частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
5804 ДЛС Тополовград 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
262 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 2156 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 3035 куб.м.
чб, бб, ак
2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за добив на дървесина 93,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация