Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4342 ДГС Стара Загора 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 155 куб.м. 360 куб.м. 0 куб.м. 601 куб.м.
здб, бк, кгбр, мждр
205138 Процедури за добив на дървесина 14,129.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205138 Виж пълна информация
4341 ДГС Сливен 04.06.2020 05.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца.
Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.
Виж пълна информация
4340 ДГС Малко Търново 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 16 куб.м. 35 куб.м. 1006 куб.м. 1004 куб.м. 502 куб.м. 2565 куб.м.
избк, изгор, трп, цр гбр
2018 Процедури за добив на дървесина 62,061.24 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4339 ДГС Котел 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 270 куб.м. 110 куб.м. 510 куб.м.
бл,бк,гбр,цр,здб
66 Процедури за добив на дървесина 13,544.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 66 Виж пълна информация
4338 ДГС Н. Паничарево 05.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 381 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 2285 куб.м. 0 куб.м. 2979 куб.м.
бл,цр,гбр,срлп,избк,кгбр,трп,изгор;мжд;бб;
2007;2012; Процедури за добив на дървесина 65,320.43 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2007 (отдели, подотдели – 34 а, б ) № 2012 (отдели, подотдели – 351 д; 383 ж, з, и, л; 384 в, д; 394 е) от ЛФ-2020 Виж пълна информация
4337 ДГС Мъглиж 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 23 куб.м. 7 куб.м. 65 куб.м. 340 куб.м. 22 куб.м. 578 куб.м.
бк
203134 Продажба на стояща дървесина на корен 26,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203134 Виж пълна информация
4336 ДГС Кипилово 27.05.2020 Договаряне 37,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за продажба на прогнозни количества дървесина от обект №203-1 на територията на ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4335 ДГС Кости 08.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4334 ДГС Карнобат 25.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 24 месеца Виж пълна информация
4333 ДГС Царево 10.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 232 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м. 0 куб.м. 1059 куб.м.
чб, бл;
2026 - 1 Процедури за продажба на дървесина 58,594.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
4332 ДГС Царево 10.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 232 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м. 0 куб.м. 1059 куб.м.
чб, бл;
2026 Процедури за добив на дървесина 25,454.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
4331 ДГС Ивайловград 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,460.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : "почвоподготовка,залесяване и отглеждане на тополови култури" . Виж пълна информация
4330 ДГС Ивайловград 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,460.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : "почвоподготовка,залесяване и отглеждане на тополови култури" . Виж пълна информация
Процедура № 4330 на ДГС Ивайловград от 08.06.2020 е прекратена!
4329 ДГС Малко Търново 30.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,228.37 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано поддържане на съществуващи лесокултурни прегради и стари минерализовани ивици. Виж пълна информация
4328 ДЛС Мазалат 02.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4327 ДГС Котел 05.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
168 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 223 куб.м. 210 куб.м. 175 куб.м. 779 куб.м.
бк, здб, гбр
47 Продажба на стояща дървесина на корен 34,244.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 47- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4326 ДГС Стара река 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.00 куб.м. 0 куб.м. 20.00 куб.м.
бк, гбр
2007 Процедури за добив на дървесина 520.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2007 Виж пълна информация
4325 ДГС Елхово 04.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 779 куб.м.
цр;бл;
2020 Процедури за добив на дървесина 15,580.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2020 Виж пълна информация
4324 ДГС Карнобат 02.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 184 куб.м. 276 куб.м. 0 куб.м. 460 куб.м.
шир
2007 Процедури за добив на дървесина 9,545.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2007, подотдели 307 "в", 313 "в", 347 "а",386 "д", 390 "л" находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
4323 ДГС Котел 01.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” Виж пълна информация