Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6153 ДГС Свиленград 31.05.2022 2022-5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 39,274.38 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на дъбови култури на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2022-5 Виж пълна информация
6152 ДГС Чирпан 27.05.2022 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на годишни технически прегледи на МПС /вкл. ГТП на газови и метанови уредби/, за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
6151 ДГС Н. Паничарево 27.05.2022 Обект №1-ЛКД / 2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,034.08 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на лесокултурни дейности по подпомагане естественото възобновяване за 2022г. на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
6150 ДЛС Тополовград 27.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 298 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1592 куб.м. 0 куб.м. 1944 куб.м.
бл, цр, кгбр, здб
2225 Процедури за добив на дървесина 67,249.67 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект № 2225 от ЛФ-2022г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
6149 ДГС Айтос 30.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 45 куб.м. 40 куб.м. 353 куб.м. 440 куб.м. 115 куб.м. 1159 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,кгбр
2235 Процедури за добив на дървесина 40,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2235. Виж пълна информация
6148 ДГС Стара река - Кипилово 26.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109 куб.м. 82 куб.м. 1 куб.м. 558 куб.м. 507 куб.м. 4 куб.м. 1261 куб.м.
бб, чб, см, здгл, бк, здб, бл,гбр,трп, врб, лп, брз
225 Процедури за добив на дървесина 38,249.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 225 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6147 ДГС Стара Загора 26.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 182 куб.м. 91 куб.м. 555 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м.
здб, цр, бл, чб, ак
225123 Процедури за добив на дървесина 55,065.80 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225123
Виж пълна информация
6146 ДГС Котел 26.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 824 куб.м. 90 куб.м. 1020 куб.м.
здб, бк, гбр, трп, цр, лп, врб, яв, шс
18, 25 Процедури за добив на дървесина 31,626.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 18 и 25- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6145 ДГС Котел 25.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.
цр, здб, бк, гбр, брк, бл
24 Процедури за добив на дървесина 14,387.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от об. 24- ТП "ДГС Котел Виж пълна информация
Процедура № 6145 на ДГС Котел от 25.05.2022 е прекратена!
6144 ДГС Чирпан 07.06.2022 Открита процедура 56,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуги по механизирана поддръжка на съществуващи и направа на нови минерализовани ивици, включително минерализовани ивици по средата на ЛПП и минерализовани ивици по периферията на гората, и горски пътища за преминаване на противопожарна техника, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - „Възлагане на услуги по механизирана поддръжка на съществуващи и направа на нови минерализовани ивици, включително минерализовани ивици по средата на ЛПП и минерализовани ивици по периферията на гората, и горски пътища за преминаване на противопожарна техника, в обект 226204“ в обхвата на ГСУ Чирпан при ТП ДГС Чирпан, с прогнозна стойност 13 687,00 (тринадесет хиляди шестстотин осемдесет и седем) лв. без ДДС
Обособена позиция 2 - „Възлагане на услуги по механизирана поддръжка на съществуващи и направа на нови минерализовани ивици, включително минерализовани ивици по средата на ЛПП и минерализовани ивици по периферията на гората, и горски пътища за преминаване на противопожарна техника, в обект 226205“ в обхвата на ГСУ Верен при ТП ДГС Чирпан, с прогнозна стойност 25 167,00 (двадесет и пет хиляди сто шестдесет и седем) лв. без ДДС
Обособена позиция 3 - „Възлагане на услуги по механизирана поддръжка на съществуващи и направа на нови минерализовани ивици, включително минерализовани ивици по средата на ЛПП и минерализовани ивици по периферията на гората, и горски пътища за преминаване на противопожарна техника, в обект 226206“ в обхвата на ГСУ Пъстрово при ТП ДГС Чирпан, с прогнозна стойност 17 196,00 (седемнадесет хиляди сто деветдесет и шест) лв. без ДДС
Виж пълна информация
6143 ДГС Мъглиж 19.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
ак, цр
223119 Процедури за добив на дървесина 29,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до населените места с. Ягода, с. Тулово, гр. Мъглиж, с. Шаново, с. Юлиево до дома на клиента от Обект № 223119 на 19.05.2022 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 6143 на ДГС Мъглиж от 19.05.2022 е прекратена!
6142 ДГС Бургас 20.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 1138 куб.м. 0 куб.м. 1895 куб.м.
чб,бб,дб,бл,цр,кгбр,мждр,пяс
2208 Процедури за добив на дървесина 50,550.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Ала тепе” в землището на с. Росен и с. Маринка, общ. Созопол и временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2208, отдели/подотдели 129б, 256д, 258к, 259б, 260ж, 262и, 262о с общо количество 1895 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
6141 ДГС Малко Търново 20.05.2022 107м, 124н, 236н, 237б Лесокултурни мероприятия 10,290.00 лв. без ДДС
Предмет: „Механизирано почистване и механизирана подготовка на почвата за залесяване” Виж пълна информация
6140 ДГС Карнобат 17.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 441 куб.м. 277 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м.
шир
2216 Процедури за добив на дървесина 18,668.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2216, в отд. 316 ,,г", 319 "а", "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6139 ДГС Айтос 10.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 31.25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31.25 куб.м.
ак
2221-06 Процедури за продажба на дървесина 3,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.05.2022г. Виж пълна информация
6138 ДГС Айтос 10.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 18.39 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18.39 куб.м.
ак
2221-05 Процедури за продажба на дървесина 2,206.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.05.2022г. Виж пълна информация
6137 ДГС Айтос 10.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30.63 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.63 куб.м.
ак
2224-05 Процедури за продажба на дървесина 3,675.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.05.2022г. Виж пълна информация
6136 ДГС Айтос 10.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 41.32 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41.32 куб.м.
ак
2224-04 Процедури за продажба на дървесина 4,958.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 10.05.2022г. Виж пълна информация
6135 ДГС Сливен 17.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 173 куб.м. 111 куб.м. 0 куб.м. 284 куб.м.
широколистни
2232 Процедури за добив на дървесина 9,088.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
6134 ДГС Средец 17.05.2022 ЛКМ 2/2022 Лесокултурни мероприятия 29,163.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/.
1. „Отглеждане на подраста в котлите, чрез отсичане на увредения подраст на „пънче”, отсичане на издънки и нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 7466дка /обща площ/ - 1969дка /редуцирана площ/
Виж пълна информация