Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6133 ДГС Малко Търново 27.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,452.28 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „МЕХАНИЗИРАНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ И НАПРАВА НА НОВИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МАЛКО ТЪРНОВО” Виж пълна информация
6132 ДГС Гурково 11.05.2022 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Гурково" Виж пълна информация
6131 ДГС Звездец 31.05.2022 Открита процедура 7,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Звездец” за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
6130 ДГС Царево 12.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 273 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 1692 куб.м. 0 куб.м. 2035 куб.м.
чб, бл, мжд, изгр;
2220 Процедури за добив на дървесина 53,275.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
6129 ДГС Карнобат 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 421 куб.м. 0 куб.м. 1121 куб.м.
шир
2215 Процедури за добив на дървесина 29,146.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2215, в отд. 308 ,,б", 309 "в" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6128 ДГС Свиленград 25.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6127 ДГС Елхово 09.05.2022 № 202203 Л № 202204 Л № 202205 Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 77,814.27 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Отглеждане на горски култури Виж пълна информация
6126 ДГС Стара Загора 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 261 куб.м. 100 куб.м. 759 куб.м. 765 куб.м. 0 куб.м. 1896 куб.м.
здб, бл, мждр, кгбр, цр, ак
225124 Процедури за добив на дървесина 84,942.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225124 Виж пълна информация
6125 ДГС Стара Загора 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 182 куб.м. 91 куб.м. 555 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м.
здб, цр, бл, чб, ак
225123 Процедури за добив на дървесина 50,147.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225123 Виж пълна информация
Процедура № 6125 на ДГС Стара Загора от 05.05.2022 е прекратена!
6124 ДГС Свиленград 11.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали, необходими за изграждане на обект по чл. 206 от ЗГ Виж пълна информация
6123 ДГС Свиленград 11.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва и други за нуждите на ТП ДГС Свиленград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
6122 ДГС Свиленград 03.05.2022 2022-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирани дейности в разсадник "Гебран" за Обект № 2022-4 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6121 ДГС Стара река - Кипилово 04.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109 куб.м. 82 куб.м. 1 куб.м. 558 куб.м. 507 куб.м. 4 куб.м. 1261 куб.м.
бб, чб, см, здгл, бк, здб, бл,гбр,трп, врб, лп, брз
225 Процедури за добив на дървесина 38,249.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 225 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
Процедура № 6121 на ДГС Стара река - Кипилово от 04.05.2022 е прекратена!
6120 ДГС Н. Паничарево 19.05.2022 Открита процедура 11,054.89 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирана поддръжка на противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
6119 ДГС Стара река - Кипилово 04.05.2022 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
881 куб.м. 256 куб.м. 48 куб.м. 1123 куб.м. 695 куб.м. 207 куб.м. 3210 куб.м.
бб, см, здгл, чб, бк, гбр, здб, бл, яв, яс, шс, кгбр, трп, брз, лп
2211 Процедури за добив на дървесина 99,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект 2211 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6118 ДГС Елхово 03.05.2022 № 202202Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 98,977.19 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Залесяване, отглеждане на горски култури и производство на посадъчен материал в горски разсадник „Трънково“ Виж пълна информация
6117 ДГС Карнобат 03.05.2022 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане на комплекс от дейности с предмет: „Отглеждане на горски култури-едногодишна култура топола” в горски територии от ДГФ на територията на ТП "ДГС Карнобат", Виж пълна информация
6116 ДЛС Ропотамо 29.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 435 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.
дб,цр
2211 Процедури за добив на дървесина 11,374.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект 2211 Виж пълна информация
6115 ДГС Айтос 26.04.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на проверка по отстраняване на констатирани нередности и несъответствия по Годишен одитен доклад по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Айтос“ “ Виж пълна информация
6114 ДГС Тича 28.04.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 23,226.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от обект 2205 T на територията на „ЮИДП ДП ТП ”ДГС Тича” с. Тича до дома на краен потребител Виж пълна информация