Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4406 ДГС Твърдица 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
460 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 1276.46 куб.м. 495.86 куб.м. 292.68 куб.м. 2556 куб.м.
бук,гбр,здб
№2017 и №2019 Процедури за добив на дървесина 66,309.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4405 ДГС Мъглиж 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 192 куб.м. 15 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 318 куб.м.
бб, чб, здгл
203136 Продажба на стояща дървесина на корен 11,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203136 Виж пълна информация
Процедура № 4405 на ДГС Мъглиж от 24.06.2020 е прекратена!
4404 ДГС Айтос 12.06.2020 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.27 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1.94 куб.м. 28.21 куб.м.
здб
2012-06 Процедури за продажба на дървесина 5,104.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.06.2020г. Виж пълна информация
4403 ДГС Маджарово 30.06.2020 Публично състезание 8,830.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) за нуждите на ТП ДГС Маджарово” - КОСЕНЕ НА ПАСИЩА с обща площ 588,6 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
4402 ДГС Бургас 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 352 куб.м. 0 куб.м. 612 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр, мжд
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 28,695.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2009 от отдели/подотдели: 130-в, 137-с, 137-т в землището на с. Вършило, общ. Созопол, общо количество 612 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4401 ДГС Бургас 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 658 куб.м. 0 куб.м. 861 куб.м.
бл, цр, мжд, кгбр
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 42,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2008 от отдели/подотдели: 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 861 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4400 ДГС Бургас 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
283 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 687 куб.м. 702 куб.м. 0 куб.м. 1683 куб.м.
чб, бб, бл, цр, мжд, кгбр
2007 Процедури за добив на дървесина 38,717.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило и "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2007 - отдели/подотдели 140-р, 140-ж, 179-б, 179-е, 179-ж, общо количество 1683 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4399 ДГС Казанлък 17.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина Виж пълна информация
4398 ДГС Стара река 05.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м. 212 куб.м. 72 куб.м. 746.00 куб.м.
бк, гбр, дъб, шс
2009 Процедури за добив на дървесина 19,457.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2009 Виж пълна информация
4397 ДГС Чирпан 08.07.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо /средно / ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
4396 ДГС Котел 17.07.2020 Открита процедура 120,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, включително доставка на резервни части по заявка на Възложителя- ТП „ДГС Котел” за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
4395 ДГС Казанлък 23.06.2020 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 631 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за продажба на дървесина 44,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2029 Виж пълна информация
Процедура № 4395 на ДГС Казанлък от 23.06.2020 е прекратена!
4394 ДГС Казанлък 23.06.2020 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 276 куб.м.
бб,чб,здб,ак
2028 Продажба на стояща дървесина на корен 12,892.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2028 Виж пълна информация
Процедура № 4394 на ДГС Казанлък от 23.06.2020 е прекратена!
4393 ДГС Сливен 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1256 куб.м. 839 куб.м. 0 куб.м. 2095 куб.м.
широколистна
2043 Продажба на стояща дървесина на корен 79,328.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4392 ДГС Сливен 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 620 куб.м. 245 куб.м. 0 куб.м. 1269 куб.м.
иглолистна и широколистна
2040А Продажба на стояща дървесина на корен 51,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4392 на ДГС Сливен от 24.06.2020 е прекратена!
4391 ДЛС Несебър 10.07.2020 Открита процедура 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ""Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж за нуждите на ТП ДЛС Несебър" Виж пълна информация
4390 ДЛС Несебър 10.07.2020 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на резервни части за горска техника" Виж пълна информация
4389 ДЛС Мазалат 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 96 куб.м. 6 куб.м. 163 куб.м. 1761 куб.м. 36 куб.м. 2141 куб.м.
здб,бк,гбр,цр,бл,бб,
№ 2034, № 2035 Процедури за добив на дървесина 62,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2034 и № 2035 на 22.06.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4388 ДЛС Мазалат 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 96 куб.м. 6 куб.м. 163 куб.м. 1561 куб.м. 36 куб.м. 1941 куб.м.
здб, бк,гбр,цр,бл,бб,
2034-1, 2035-1 Процедури за продажба на дървесина 143,844.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2034-1 и № 2035-1 на 22.06.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4387 ДЛС Мазалат 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
449 куб.м. 199 куб.м. 0 куб.м. 285 куб.м. 271 куб.м. 0 куб.м. 1204 куб.м.
чб, бб
2008 и 2033 Продажба на стояща дървесина на корен 63,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 2008 и № 2033 на 22.06.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация