Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4890 Централно Управление 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”; Виж пълна информация
Процедура № 4890 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4882 Централно Управление 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2106Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП; Виж пълна информация
Процедура № 4882 на Централно Управление от 15.12.2020 е прекратена!
4878 Централно Управление 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
Процедура № 4878 на Централно Управление от 15.12.2020 е прекратена!
4709 Централно Управление 06.11.2020 23.11.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,411.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Бургас” Виж пълна информация
4449 Централно Управление 21.07.2020 11.08.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 6,117.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии, находящи се в района на дейност на ТП ДГС Сливен Виж пълна информация
4438 Централно Управление 21.07.2020 Открита процедура 526,672.31 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на площи, за залесяване, от нежелана растителност. Извършване на почвоподготовка, чрез механизирани или ръчни дейности и залесяване с горски култури в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие Сливен, на територията на териториално поделение „ДГС Тунджа"- община Тунджа- 473 дка, териториално поделение „ДГС Стара Загора"- община Стара Загора- 445 дка и община Гълъбово-88 дка, териториално поделение „ДГС Хасково"- община Минерални бани – 102 дка, по четири (4) обособени позиции. Виж пълна информация
4269 Централно Управление 09.06.2020 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и други подобни услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и други сходни на тях услуги на употребявани автомобилни гуми и/или такива по новопридобити такива за моторни превозни средства (МПС) – собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен, стопанисвани от Централното управление (ЦУ) на държавното предприятие (ДП) за срок до 24 месеца.” Виж пълна информация
4253 Централно Управление 05.06.2020 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и други подобни услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и други сходни на тях услуги на употребявани автомобилни гуми и/или такива по новопридобити такива за моторни превозни средства (МПС) – собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен, стопанисвани от Централното управление (ЦУ) на държавното предприятие (ДП) за срок до 24 месеца.” Виж пълна информация
Процедура № 4253 на Централно Управление от 05.06.2020 е прекратена!
4201 Централно Управление 27.05.2020 15.06.2020 Обект 1 и Обект 2 Процедури по Закона за държавната собственост 3,232.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, находящи се в района на дейност на ТП ДГС Айтос при ЮИДП ДП Сливен Виж пълна информация
4190 Централно Управление 26.05.2020 12.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 339.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, а именно: Поземлен имот в горска територия-държавна собственост, с идентификатор №72165.632.599, с площ 1.687 дка, в землището на гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен, находящ се в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство Твърдица“
Виж пълна информация
4188 Централно Управление 27.05.2020 15.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 55,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югоизточно държавно предприятие” (ЮИДП) гр. Сливен, ТП „Държавно горскостопанство Мъглиж” Виж пълна информация
4173 Централно Управление 26.05.2020 Открита процедура 180,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско-бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, включително ремонт и доставка на резервни части и консумативи за МПС – собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен, стопанисвани от ЦУ на предприятието, за срок до 24 месеца.” Виж пълна информация
4126 Централно Управление 06.04.2020 Договаряне 142,560.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка, актуализация и абонаментно обслужване на счетоводен програмен продукт "Ривал", внедрен в централно управление на ЮИДП ДП, гр. Сливен и териториалните му поделения за срок от 24 месеца". Виж пълна информация
4124 Централно Управление 06.04.2020 Събиране на оферти с обява 48,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер RZWIN „Работна заплата, хонорари и човешки ресурси”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и две териториални поделения” Виж пълна информация
4064 Централно Управление 24.03.2020 Събиране на оферти с обява 47,175.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Прилагане на природосъобразна система за индивидуално производство на висококачествена дървесина в насаждения – горска територия, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Малко Търново”, ТП „ДГС Звездец”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДЛС Граматиково” Виж пълна информация
4052 Централно Управление 30.03.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 33,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
3979 Централно Управление 04.03.2020 Събиране на оферти с обява 59,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2020 г. на ЮИДП ДП Сливен Виж пълна информация
3939 Централно Управление 23.03.2020 Открита процедура 19,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца Виж пълна информация
3922 Централно Управление 19.02.2020 Събиране на оферти с обява 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ЦУ на ЮИДП ДП гр.Сливен Виж пълна информация
3903 Централно Управление 17.02.2020 Събиране на оферти с обява 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на поземлени имоти в горски територии в териториалния обхват наЮИДП ДП Сливен Виж пълна информация