Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3218 Централно Управление 02.07.2019 Договаряне без предварително обявление 3,970,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на горива за сметка на ЦУ на ЮИДП и всяко негово теритириално поделение с предмет: Доставка на гориво за отопление, горива, смазочни материали и автоконсумативи, необходими за функционирането и експлоатацията на автомобилния парк на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения за срок от две години", по видове, посочени в техническа спецификация Виж пълна информация
3098 Централно Управление 13.06.2019 0 Процедури по Закона за държавната собственост 15,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
3052 Централно Управление 09.05.2019 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения”, за срок от 2 години Виж пълна информация
2979 Централно Управление 12.04.2019 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводен софтуер „Ривал”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и едно териториалните поделения” Виж пълна информация
2978 Централно Управление 12.04.2019 Събиране на оферти с обява 39,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер „Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и едно териториални поделения” Виж пълна информация
2882 Централно Управление 08.04.2019 Открита процедура 390,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на канцеларски материали и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП, гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС", за срок от 24 месеца по обособени позиции":

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП, гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС", за срок от 24 месеца"

Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП, гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС", за срок от 24 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП"
Виж пълна информация
2871 Централно Управление 05.04.2019 Открита процедура 1,440,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на нови и неупотребявани, високопроходими 4x4, товарни автомобили за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие"ДП" по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№1: Доставка чрез покупка на 18 /осемнадесет/ броя нови и неупотребявани високопроходими 4х4, товарни автомобила, 4+1 места, категория N1G и място за товарене;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№2: Доставка чрез покупка на 30 /тридесет/ броя нови и неупотребявани високопроходими 4х4, товарни автомобила, 6+1 места, категория N1G;
Виж пълна информация
2869 Централно Управление 07.03.2019 Събиране на оферти с обява 57,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2019г. на ЮИДП ДП Виж пълна информация
2817 Централно Управление 27.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
1903Ц Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2784 Централно Управление 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2730 Централно Управление 20.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
1901Д Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2730 на Централно Управление от 20.02.2019 е прекратена!
2722 Централно Управление 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2678 Централно Управление 25.01.2019 Открита процедура 750,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги - цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие” град Сливен и териториалните му поделения за срок от 36 месеца” Виж пълна информация
2533 Централно Управление 20.11.2018 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП – ЦУ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ МУ ПОДЕЛЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ” Виж пълна информация
2500 Централно Управление 23.11.2018 Публично състезание 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 42 броя GPS устройства с инсталиран софтуер, осигуряващ визуализация и навигация /с български интерфейс/ за нуждите на лесоустройството и горското стопанство с възможност за изработване на индивидуален мобилен ГИС /горско стопанска карта с атрибутна база данни/” Виж пълна информация
2467 Централно Управление 19.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок) и доставка на резервни части, материали, консумативи за офис техника за срок от две години” Виж пълна информация
2343 Централно Управление 14.09.2018 01.10.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 1,463.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” Виж пълна информация
2328 Централно Управление 13.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 455,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на канцеларски материали, почистващи продукти, хигиенни пособия и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП – гр. Сливен и неговите ТП „ДЛС/ДГС”, за срок от 24 месеца по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали, почистващи продукти, хигиенни пособия и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП – гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 24 месеца”
Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, почистващи продукти, хигиенни пособия и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП – гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 24 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”
Виж пълна информация
2282 Централно Управление 22.08.2018 10.09.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 3,253.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” Виж пълна информация
2259 Централно Управление 14.08.2018 Открита процедура 651,599.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване по заявка на прогнозни количества материали за маркиране на стояща и лежаща дървесина /специализиран и универсален спрей, боя, разредители, четки, горска креда, лента за маркиране/ и други технически средства за маркиране /клупи, висотомери, пластини за измерване на пълнотата/ и др., необходими за дейноста на ТП на ЮИДП за срок от две години”


Виж пълна информация