Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2249 Централно Управление 10.07.2018 Събиране на оферти с обява 57,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2018 година на Югоизточно държавно предприятие” Виж пълна информация
2248 Централно Управление 03.08.2018 20.08.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 8,026.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Бургас” Виж пълна информация
2093 Централно Управление 14.05.2018 Събиране на оферти с обява 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения” Виж пълна информация
2035 Централно Управление 08.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0760178 куб.м.
бк,дб,др
1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2001 Централно Управление 12.04.2018 1803Ц Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1936 Централно Управление 19.03.2018 Събиране на оферти с обява 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения”, Виж пълна информация
1902 Централно Управление 06.03.2018 Събиране на оферти с обява 38,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер „Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и едно териториални поделения” Виж пълна информация
1882 Централно Управление 26.02.2018 Събиране на оферти с обява 69,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводен софтуер „Ривал”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и едно териториалните поделения” Виж пълна информация
1833 Централно Управление 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1826 Централно Управление 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1826 на Централно Управление от 07.03.2018 е прекратена!
1706 Централно Управление 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1684 Централно Управление 03.01.2018 Публично състезание 51,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 30 броя GPS устройства с инсталиран софтуер, осигуряващ визуализация и навигация за работа в горите и изработване на специализирани цифрови карти с атрибутни данни, с български интерфейс, необходими за нуждите на ЮИДП ДП, гр. Сливен” Виж пълна информация
1680 Централно Управление 04.01.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 4,995.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” Виж пълна информация
1627 Централно Управление 12.12.2017 Договаряне без предварително обявление 66,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС, собственост на ЦУ на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, за срок от 2 години” Виж пълна информация
1623 Централно Управление 04.01.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 3,168.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък” Виж пълна информация
1496 Централно Управление 20.11.2017 Процедури по ЗЛОД 34,601.44 лв. без ДДС
Предмет: ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДУ "КИПИЛОВО" В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС КОТЕЛ Виж пълна информация
1454 Централно Управление 13.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,044,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на нови и неупотребявани високопроходими автомобили по обособени позиции за нуждите на “Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1256 Централно Управление 28.07.2017 Договаряне без предварително обявление 3,752,303.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на гориво за отопление, горива, смазочни материали и автоконсумативи, необходими за функционирането и експлоатацията на автомобилния парк на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения за срок от 2 години, чрез борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата”. Виж пълна информация
1187 Централно Управление 04.08.2017 Открита процедура 84,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, собственост на ЦУ на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, за срок от 2 години по обособени позиции” Виж пълна информация
1167 Централно Управление 31.07.2017 Открита процедура 470,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН /ЮИДП/ - ЦУ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ МУ ПОДЕЛЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ” Виж пълна информация