Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5089 ДГС Н. Паничарево 05.03.2021 Публично състезание 7,631.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на котли и отоплителни инсталации за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4912 ДГС Н. Паничарево 14.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 529 куб.м. 13 куб.м. 556 куб.м. 1051 куб.м. 2 куб.м. 2154 куб.м.
изгор, бл, цр, срлп, мжд, кгбр
2114 - ЧГТ Процедури за добив на дървесина 49,673.82 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складовеза обект № 2114 - Частни горски територии отдел, подотдел 291 в ; 296 б; 297 в; 303 д, ж ;.,находящи се в горски територии – частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4871 ДГС Н. Паничарево 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
669 куб.м. 1955 куб.м. 117 куб.м. 2312 куб.м. 3554 куб.м. 0 куб.м. 8607 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, мжд, кгбр, срлп, трп, чб, бб
№ 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3 Процедури за продажба на дървесина 574,721.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3; от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4869 ДГС Н. Паничарево 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
601 куб.м. 36 куб.м. 62 куб.м. 527 куб.м. 1078 куб.м. 284 куб.м. 2588 куб.м.
бл, избк, цр, мжд, кгбр, чб
2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2 Процедури за продажба на дървесина 222,486.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4862 ДГС Н. Паничарево 07.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
609 куб.м. 609 куб.м. 88 куб.м. 1071 куб.м. 2027 куб.м. 287 куб.м. 4691 куб.м.
чб,бл,изгор,избк,гбр,цр,кгбр,мжд,
2104;2109;2110;2111;2121; Процедури за добив на дървесина 112,790.31 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2104(отдели, подотдели - 353 а; 354 а, в; 355 а, к; 376 о), № 2109(отдели, подотдели – 35 а; 36 б; 37 а; 38 а; 168 б), № 2110 (отдели, подотдели - 32 а, б, в), № 2111 (отдели, подотдели - 174 в; 178 а),№ 2112 (отдели, подотдели - 171 в; 186 в)от ЛФ-2021 г.,находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“,за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
4861 ДГС Н. Паничарево 07.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
793 куб.м. 1382 куб.м. 91 куб.м. 1768 куб.м. 2605 куб.м. 82 куб.м. 6721 куб.м.
чб,изгор,избк,гбр,срлп,мжд,кгбр,цр,трп,бб,,бл
2101;2102;2103;2105;2106;2107; Процедури за добив на дървесина 160,229.58 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: :„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2101(отдели, подотдели - 340 в , г, 349 а, г),№ 2102(отдели, подотдели - 350 б, в, г, д, ж, з), № 2103(отдели, подотдели - 351 а, б, в, г), № 2105(отдели, подотдели - 364 в ; 373 г, ж ; 381 а, в, и, к), № 2106(отдели, подотдели - 384 ж ;385 а, б, г) и № 2107(отдели, подотдели - 349 д; 353 в ; 354 е ; 355 б, в, г, е; 376 п ; 381 д , е ; 382 в; 384 ф ; 387 у, х ,ц, ч ,я)от ЛФ-2021 г.,находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4776 ДГС Н. Паничарево 16.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“

Виж пълна информация
4705 ДГС Н. Паничарево 19.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 191 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 609 куб.м.
бл,цр,мжд,кгбр
2013 Процедури за добив на дървесина 13,180.29 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: :„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2013 (отдели, подотдели – 37 з, 426 в ) от ЛФ-2020 г.,находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
4440 ДГС Н. Паничарево 30.06.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“

Виж пълна информация
4338 ДГС Н. Паничарево 05.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 381 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 2285 куб.м. 0 куб.м. 2979 куб.м.
бл,цр,гбр,срлп,избк,кгбр,трп,изгор;мжд;бб;
2007;2012; Процедури за добив на дървесина 65,320.43 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2007 (отдели, подотдели – 34 а, б ) № 2012 (отдели, подотдели – 351 д; 383 ж, з, и, л; 384 в, д; 394 е) от ЛФ-2020 Виж пълна информация
4090 ДГС Н. Паничарево 30.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ
И ПОСОБИЯ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Виж пълна информация
3984 ДГС Н. Паничарево 04.05.2020 Открита процедура 5,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП “ДГС Ново Паничарево“ за 24 месеца Виж пълна информация
3983 ДГС Н. Паничарево 14.04.2020 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ и на мебели и други материали за обзавеждане на сгради“ за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево” за 12 месеца. Виж пълна информация
3982 ДГС Н. Паничарево 22.04.2020 Открита процедура 7,108.59 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3893 ДГС Н. Паничарево 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 48 куб.м. 760 куб.м. 0 куб.м. 889 куб.м.
бл, цр, мжд,кгбр
2006 Процедури за добив на дървесина 19,940.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2006(отдели, подотдели - 37 г, 173 а; 366 б)от ЛФ-2020 г.,находящи в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
3861 ДГС Н. Паничарево 05.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 1025 куб.м. 525 куб.м. 25 куб.м. 1688 куб.м.
бб,избк,изгор,срлп,трп,гбр,цр,мжд,кгбр
2005 Процедури за продажба на дървесина 77,939.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП “ДГС Ново Паничарево” Обект №2005 Виж пълна информация
3860 ДГС Н. Паничарево 05.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
576 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 579 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м.
чб, бб, изгор, бл, цр, гбр, кгбр, мжд
2009 Процедури за добив на дървесина 31,510.48 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Открит конкурс- добив на дървесина в горски територии държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Обект№2009 Виж пълна информация
3758 ДГС Н. Паничарево 18.12.2019 Покана до определени лица 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
3742 ДГС Н. Паничарево 18.12.2019 Събиране на оферти с обява 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на доставчик на постелен инвентар /спално бельо, хавлии/, покривки, завеси и др. (доставка и монтаж на вертикални текстилни щори)“ Виж пълна информация
3670 ДГС Н. Паничарево 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1149 куб.м. 1076 куб.м. 13 куб.м. 2258 куб.м.
бл,изгор;цр;бк;гбр;лп;мжд;кгбр;
2010 Процедури за добив на дървесина 50,496.56 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: :„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2010(отдели, подотдели – 295 б, в, д; 298 а) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация