Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3668 ДГС Н. Паничарево 05.12.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
3642 ДГС Н. Паничарево 06.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
876 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1911 куб.м. 1952 куб.м. 437 куб.м. 5176 куб.м.
бл,цр,гбр,срлп,избк,кгбр,трп,изгор;мжд;
20-1;20-2;2001-2;2002-2;2003-2 Процедури за продажба на дървесина 444,001.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 20-1, № 20-2, № 2001-2, № 2002-2 и № 2003-2, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
3641 ДГС Н. Паничарево 06.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 646 куб.м. 773 куб.м. 12 куб.м. 1468 куб.м.
бл,цр,гбр,срлп,избк,кгбр,трп,изгор;мжд;
2004 Процедури за добив на дървесина 32,999.18 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2004 (отдели, подотдели - 384 л, м; 393 з; 395 г , е; 419 а) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
3640 ДГС Н. Паничарево 06.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
859 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 1911 куб.м. 1952 куб.м. 425 куб.м. 5163 куб.м.
бл,цр,гбр,мжд,,избк,кгбр,трп,изгор;
2001;2002;2003; Процедури за добив на дървесина 122,196.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (отдели, подотдели - 175 д ; е ; ж ; з), № 2002 (отдели, подотдели – 309 е ; к), № 2003 (отдели, подотдели - 314 а ; б ; в ; г ; д) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
3508 ДГС Н. Паничарево 04.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 166 куб.м. 13 куб.м. 209 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 708 куб.м.
'чб,бл,цр,,избк,гбр,кгбр,мжд,лп
1916 Процедури за добив на дървесина 15,107.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1916 (подотдели: 355: д, ж, з), находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
3505 ДГС Н. Паничарево 25.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността Виж пълна информация
3436 ДГС Н. Паничарево 03.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44.75 куб.м. 0.52 куб.м. 46.3 куб.м.
гбр,цр,дб,чб,
197-а;318-а,в; Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,274.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Виж пълна информация
3371 ДГС Н. Паничарево 30.08.2019 05.09.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № ИЗ -1973/29.10.2009 Г.
ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“
Виж пълна информация
3289 ДГС Н. Паничарево 25.07.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МАТЕРИАЛИ /ИЗВЪН ДЕПАТА ПО НАРЕДБА № 8/ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Виж пълна информация
3283 ДГС Н. Паничарево 23.07.2019 Събиране на оферти с обява Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МАТЕРИАЛИ /ИЗВЪН ДЕПАТА ПО НАРЕДБА № 8/ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
Процедура № 3283 на ДГС Н. Паничарево от 23.07.2019 е прекратена!
3263 ДГС Н. Паничарево 20.08.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА”


Виж пълна информация
3229 ДГС Н. Паничарево 09.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане / бюра, столове, секции и др./ и на мебели и други материали за обзавеждане на сгради
за нуждите на ТП ДГС Ново Паничаерво“
Виж пълна информация
3157 ДГС Н. Паничарево 13.06.2019 Договаряне без предварително обявление 240.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на вода – прогнозни количества за обекти, в териториалния обхват на ТП „ДГС – Ново Паничаерво”, Виж пълна информация
3136 ДГС Н. Паничарево 03.07.2019 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки и обувни изделия по обособени позиции:
1. Обособена позиции № 1: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки”
2. Обособена позиции № 2: „Доставка на обувни изделия”

Виж пълна информация
3089 ДГС Н. Паничарево 20.05.2019 Покана до определени лица 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“. Виж пълна информация
3079 ДГС Н. Паничарево 20.05.2019 Покана до определени лица 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ЗА 3 (ТРИ) БРОЯ АВТОМОБИЛИ И 3 (ТРИ) БРОЯ ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП “ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
3038 ДГС Н. Паничарево 02.05.2019 Събиране на оферти с обява 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ЗА 3 (ТРИ) БРОЯ АВТОМОБИЛИ И 3 (ТРИ) БРОЯ ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП “ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
Процедура № 3038 на ДГС Н. Паничарево от 02.05.2019 е прекратена!
3034 ДГС Н. Паничарево 02.05.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“ Виж пълна информация
Процедура № 3034 на ДГС Н. Паничарево от 02.05.2019 е прекратена!
3017 ДГС Н. Паничарево 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ЗА 3 (ТРИ) БРОЯ АВТОМОБИЛИ И 3 (ТРИ) БРОЯ ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП “ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
Процедура № 3017 на ДГС Н. Паничарево от 24.04.2019 е прекратена!
3007 ДГС Н. Паничарево 30.05.2019 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ Виж пълна информация