Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
458 ДГС Н. Паничарево 29.11.2016 05.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
302 куб.м. 1309 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 5225 куб.м. 0 куб.м. 6905 куб.м.
чб,бб,бк,дб,цр,гбр,кгбр,лп,мжд,трп,
№1704-ДГТ, №1705;, №1710; №1712;, № 1718; Процедури за добив на дървесина 158,040.00 лв. без ДДС
Предмет: „ Сеч и извоз до временен склад, на строителни материали, дърва за огрев и ремонт на извозен горски път ” от Обекти с №1704-ДГТ, №1705-ДГТ, №1710-ДГТ, №1712-ДГТ, № 1718 –ЧГТ, на територията на - ТП „ ДГС Ново Паничарево”ЛФ-2017г. Виж пълна информация
425 ДГС Н. Паничарево 28.11.2016 01.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
122.04 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 122.04 куб.м.
чб
1615-13; 1615-15; Процедури за продажба на дървесина 9,469.35 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП”ДГС Ново Паничарево” Заповед РД 05-196/14.11.2016 г. Виж пълна информация
403 ДГС Н. Паничарево 17.11.2016 22.11.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125.02 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125.02 куб.м.
чб
1615-13;1615-14; Процедури за продажба на дървесина 9,638.90 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП”ДГС Ново Паничарево” Заповед РД 05-192/04.11.2016 г. Виж пълна информация
309 ДГС Н. Паничарево 10.10.2016 13.10.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 85.31 куб.м.
цр,чб
1615-11;1615-12 Процедури за продажба на дървесина 6,530.85 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП”ДГС Ново Паничарево” Заповед РД 05-169/29.09.2016 г. Виж пълна информация
258 ДГС Н. Паничарево 19.09.2016 23.09.2016 Събиране на оферти с обява 1,044.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“
Виж пълна информация
88 ДГС Н. Паничарево 06.07.2016 30.12.2016 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Предмет: Продажба на добита иглолистна дървесина по ценоразпис на територията на ТП ДГС Ново Паничарево Виж пълна информация
57 ДГС Н. Паничарево 28.06.2016 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 15,885.82 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина по ценоразпис на територията на ТП ДГС Ново Паничарево Виж пълна информация
41 ДГС Н. Паничарево 27.06.2016 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Заповед за класиране след проведен Търг с тайно наддаванеза продажба на добити количества дървесина Виж пълна информация
8 ДГС Н. Паничарево 29.06.2016 05.07.2016 Събиране на оферти с обява 14,277.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места" на територията на ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево", със срок на договора до: 30.11.2016 год.", Виж пълна информация