Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3716 ДГС Нова Загора 18.12.2019 Събиране на оферти с обява 540.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание на нуждите на ТП "ДГС - Нова Загора" Виж пълна информация
3696 ДГС Нова Загора 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 836 куб.м. 96 куб.м. 2361 куб.м. 2135 куб.м. 0 куб.м. 4797 куб.м.
чб, здгл, бб, срлп, бл, здб, цр, мждр, гбр, кгбр, ак, брс, лдб, пяс
2001; 2002 Процедури за добив на дървесина 110,631.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
3527 ДГС Нова Загора 05.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
3492 ДГС Нова Загора 29.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 55 куб.м. 708 куб.м. 0 куб.м. 763 куб.м.
ак, ор, цр
1905 К Продажба на стояща дървесина на корен 32,195.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3477 ДГС Нова Загора 24.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
687 куб.м. 609 куб.м. 0 куб.м. 4263 куб.м. 426 куб.м. 0 куб.м. 5723 куб.м.
чб, брс, кдб
1906 К ; 1907 К Продажба на стояща дървесина на корен 230,106.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3468 ДГС Нова Загора 21.10.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 68,779.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора - Обект ЛКД №2/2019 г. Виж пълна информация
3466 ДГС Нова Загора 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
324 куб.м. 367 куб.м. 0 куб.м. 3195 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 3737 куб.м.
чб, брс
1907 Процедури за добив на дървесина 86,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3466 на ДГС Нова Загора от 04.10.2019 е прекратена!
3464 ДГС Нова Загора 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
363 куб.м. 242 куб.м. 0 куб.м. 1068 куб.м. 420 куб.м. 0 куб.м. 1986 куб.м.
чб, кдб
1906 Процедури за добив на дървесина 46,176.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3464 на ДГС Нова Загора от 04.10.2019 е прекратена!
3267 ДГС Нова Загора 17.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 55 куб.м. 708 куб.м. 0 куб.м. 763 куб.м.
ак, ор, цр
1905 Процедури за добив на дървесина 17,549.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 3267 на ДГС Нова Загора от 17.07.2019 е прекратена!
3255 ДГС Нова Загора 18.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83.52 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 103.52 куб.м.
чб
1904-А Процедури за продажба на дървесина 8,181.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина по действително добити количества на територията на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
3252 ДГС Нова Загора 15.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 648.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците Виж пълна информация
3141 ДГС Нова Загора 11.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 55 куб.м. 708 куб.м. 0 куб.м. 763 куб.м.
ак, ор, цр
1905 Процедури за добив на дървесина 17,549.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 3141 на ДГС Нова Загора от 11.06.2019 е прекратена!
3050 ДГС Нова Загора 04.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,226.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2971 ДГС Нова Загора 13.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок) и доставка на резервни части, материали, консумативи за офис техника за срок от две години Виж пълна информация
2968 ДГС Нова Загора 12.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 85 куб.м. 43 куб.м. 637 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 699 куб.м.
чб, бб, бл, цр, мждр
1903 Процедури за добив на дървесина 16,123.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2840 ДГС Нова Загора 01.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 293 куб.м. 18 куб.м. 1028 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1109 куб.м.
чб , бл
1902 Процедури за добив на дървесина 24,863.30 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2829 ДГС Нова Загора 28.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 293 куб.м. 18 куб.м. 1028 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1109 куб.м.
чб , бл
1902 Процедури за добив на дървесина 24,863.30 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 2829 на ДГС Нова Загора от 28.02.2019 е прекратена!
2622 ДГС Нова Загора 14.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС Нова Загора Виж пълна информация
2610 ДГС Нова Загора 14.12.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,508.66 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора "Попълване на култури" Виж пълна информация
2601 ДГС Нова Загора 13.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 131 куб.м. 5 куб.м. 923 куб.м. 2382 куб.м. 6 куб.м. 3396 куб.м.
бл, здб, мждр, чб, кгбр, срлп, здб, цр, ак, гбр
1901 Процедури за добив на дървесина 78,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация