Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4319 ДГС Сливен 02.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 16 куб.м. 44 куб.м. 892 куб.м. 248 куб.м. 272 куб.м. 1524 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-01В Процедури за продажба на дървесина 94,947.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4282 ДГС Сливен 22.05.2020 0 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 63,087.45 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
4256 ДГС Сливен 02.06.2020 03.06.2020 Открита процедура 81,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции за срок от 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Сливен”
Виж пълна информация
4245 ДГС Сливен 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
575 куб.м. 206 куб.м. 21 куб.м. 3289 куб.м. 1812 куб.м. 715 куб.м. 6618 куб.м.
иглолистна и широколистна
2038, 2039 и 2040 Продажба на стояща дървесина на корен 274,885.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4245 на ДГС Сливен от 19.05.2020 е прекратена!
4209 ДГС Сливен 08.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 250.93 куб.м. 197.43 куб.м. 22.8 куб.м. 471.16 куб.м.
широколистна
20-07 Процедури за продажба на дървесина 29,567.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4209 на ДГС Сливен от 08.05.2020 е прекратена!
4136 ДГС Сливен 05.05.2020 07.05.2020 Открита процедура 2,941.60 лв. без ДДС
Предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен” Виж пълна информация
Процедура № 4136 на ДГС Сливен от 05.05.2020 е прекратена!
4132 ДГС Сливен 09.04.2020 0 Лесокултурни мероприятия 59,417.66 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
Процедура № 4132 на ДГС Сливен от 09.04.2020 е прекратена!
4108 ДГС Сливен 21.04.2020 22.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство – механизирано и ръчно почистване на поляни на територията на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
Процедура № 4108 на ДГС Сливен от 21.04.2020 е прекратена!
4104 ДГС Сливен 07.04.2020 2037 Процедури за добив на дървесина 26,184.54 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 4104 на ДГС Сливен от 07.04.2020 е прекратена!
4089 ДГС Сливен 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
200 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 1488 куб.м. 568 куб.м. 0 куб.м. 2335 куб.м.
иглолистна и широколистна
2025А и 2029А Продажба на стояща дървесина на корен 86,356.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4089 на ДГС Сливен от 07.04.2020 е прекратена!
4081 ДГС Сливен 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
241 куб.м. 56 куб.м. 4 куб.м. 1455 куб.м. 638 куб.м. 160 куб.м. 2554 куб.м.
иглолистна и широколистна
2035 и 2036 Продажба на стояща дървесина на корен 102,998.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
Процедура № 4081 на ДГС Сливен от 03.04.2020 е прекратена!
4072 ДГС Сливен 31.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 16 куб.м. 44 куб.м. 892 куб.м. 248 куб.м. 272 куб.м. 1524 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-01Б Процедури за продажба на дървесина 100,815.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 4072 на ДГС Сливен от 31.03.2020 е прекратена!
4057 ДГС Сливен 25.03.2020 26.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,050.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” на служителите на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН“ за срок от 12 месеца”. Виж пълна информация
4019 ДГС Сливен 03.04.2020 06.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 47,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца ” Виж пълна информация
4006 ДГС Сливен 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1094 куб.м. 699 куб.м. 369 куб.м. 2317 куб.м.
иглолистна и широколистна
2023A Продажба на стояща дървесина на корен 95,149.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
3975 ДГС Сливен 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 66 куб.м. 9 куб.м. 1.8 куб.м. 1.2 куб.м. 0 куб.м. 86 куб.м.
топола
20-06 Процедури за продажба на дървесина 5,076.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3975 на ДГС Сливен от 10.03.2020 е прекратена!
3974 ДГС Сливен 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1256 куб.м. 839 куб.м. 0 куб.м. 2095 куб.м.
широколистна
2031 и 2032 Продажба на стояща дървесина на корен 83,518.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3974 на ДГС Сливен от 10.03.2020 е прекратена!
3969 ДГС Сливен 09.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 634 куб.м. 340 куб.м. 0 куб.м. 980 куб.м.
иглолистна и широколистна
2003Б Продажба на стояща дървесина на корен 37,752.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3951 ДГС Сливен 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
200 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 1488 куб.м. 568 куб.м. 0 куб.м. 2335 куб.м.
иглолистна и широколистна
2025 и 2029 Продажба на стояща дървесина на корен 89,968.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3951 на ДГС Сливен от 05.03.2020 е прекратена!
3950 ДГС Сливен 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 13 куб.м. 1 куб.м. 938 куб.м. 616 куб.м. 0 куб.м. 1583 куб.м.
иглолистна и широколистна
2026, 2027 и 2028 Процедури за добив на дървесина 41,280.58 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация