Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3684 ДГС Сливен 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 6 куб.м. 22 куб.м. 1311 куб.м. 760 куб.м. 250 куб.м. 2349 куб.м.
широколистна
20-04 Процедури за продажба на дървесина 155,516.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3684 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3682 ДГС Сливен 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 1 куб.м. 9 куб.м. 665 куб.м. 447 куб.м. 140 куб.м. 1311 куб.м.
широколистна
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 54,008.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3682 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3671 ДГС Сливен 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 6 куб.м. 22 куб.м. 1311 куб.м. 759 куб.м. 251 куб.м. 2493 куб.м.
широколистна
2015 Процедури за добив на дървесина 64,947.62 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3671 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3661 ДГС Сливен 13.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 500 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 835 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-03 Процедури за продажба на дървесина 54,332.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3661 на ДГС Сливен от 13.12.2019 е прекратена!
3660 ДГС Сливен 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 901 куб.м. 554 куб.м. 0 куб.м. 1507 куб.м.
иглолистна и широколистна
2012 Процедури за добив на дървесина 39,294.24 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3660 на ДГС Сливен от 12.12.2019 е прекратена!
3652 ДГС Сливен 13.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
68 куб.м. 29 куб.м. 59 куб.м. 1327 куб.м. 576 куб.м. 415 куб.м. 2474 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-01 и 20-02 Процедури за продажба на дървесина 164,206.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3652 на ДГС Сливен от 13.12.2019 е прекратена!
3651 ДГС Сливен 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
140 куб.м. 55 куб.м. 12 куб.м. 1614 куб.м. 884 куб.м. 277 куб.м. 2982 куб.м.
иглолистна и широколистна
2013 и 2014 Продажба на стояща дървесина на корен 119,580.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3651 на ДГС Сливен от 12.12.2019 е прекратена!
3615 ДГС Сливен 06.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
2001 Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3615 на ДГС Сливен от 06.12.2019 е прекратена!
3612 ДГС Сливен 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 64 куб.м. 72 куб.м. 3758 куб.м. 2172 куб.м. 750 куб.м. 6989 куб.м.
иглолистна и широколистна
2009, 2010 и 2011 Процедури за добив на дървесина 182,272.98 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3612 на ДГС Сливен от 05.12.2019 е прекратена!
3611 ДГС Сливен 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 2524 куб.м. 1645 куб.м. 200 куб.м. 4495 куб.м.
иглолистна и широколистна
2007 и 2008 Продажба на стояща дървесина на корен 178,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3611 на ДГС Сливен от 05.12.2019 е прекратена!
3597 ДГС Сливен 29.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 148 куб.м. 5 куб.м. 4876 куб.м. 2574 куб.м. 0 куб.м. 8075 куб.м.
иглолистна и широколистна
2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3597 на ДГС Сливен от 29.11.2019 е прекратена!
3591 ДГС Сливен 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
2001 Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3591 на ДГС Сливен от 27.11.2019 е прекратена!
3586 ДГС Сливен 29.11.2019 0 Процедури за добив на дървесина 9,860.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Сливен” Виж пълна информация
3566 ДГС Сливен 22.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 5 куб.м. 27 куб.м. 1172 куб.м. 777 куб.м. 600 куб.м. 2622 куб.м.
иглолистна и широколистна
1970А Продажба на стояща дървесина на корен 96,413.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3501 ДГС Сливен 05.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 27 куб.м. 14 куб.м. 975 куб.м. 612 куб.м. 0 куб.м. 1663 куб.м.
иглолистна и широколистна
1965А и 1966А Продажба на стояща дървесина на корен 66,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
3487 ДГС Сливен 30.10.2019 1970 Продажба на стояща дървесина на корен 106,629.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3487 на ДГС Сливен от 30.10.2019 е прекратена!
3486 ДГС Сливен 30.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 17 куб.м. 17 куб.м. 2253 куб.м. 1325 куб.м. 715 куб.м. 4642 куб.м.
широколистна
1968 Продажба на стояща дървесина на корен 194,481.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3486 на ДГС Сливен от 30.10.2019 е прекратена!
3485 ДГС Сливен 30.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 772 куб.м.
широколистна
1969 Процедури за добив на дървесина 20,102.88 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3449 ДГС Сливен 16.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 289 куб.м. 183 куб.м. 0 куб.м. 472 куб.м.
иглолистна и широколистна
1967 Продажба на стояща дървесина на корен 18,664.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във вр. с правното предписание на чл.38от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3449 на ДГС Сливен от 16.10.2019 е прекратена!
3444 ДГС Сливен 10.10.2019 0 Процедури за добив на дървесина 8,700.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Сливен” Виж пълна информация
Процедура № 3444 на ДГС Сливен от 10.10.2019 е прекратена!