Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2985 ДГС Сливен 18.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 12 куб.м. 15 куб.м. 851 куб.м. 576 куб.м. 569 куб.м. 2230 куб.м.
широколистна
19-10 Процедури за продажба на дървесина 154,058.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2980 ДГС Сливен 18.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
172 куб.м. 3 куб.м. 12 куб.м. 1227 куб.м. 859 куб.м. 463 куб.м. 2737 куб.м.
иглолистна и широколистна
1931, 1932, 1933 Процедури за добив на дървесина 71,150.09 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2951 ДГС Сливен 12.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 12 куб.м. 15 куб.м. 1111 куб.м. 792 куб.м. 568 куб.м. 2705 куб.м.
широколистна
1930 Процедури за добив на дървесина 70,311.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2933 ДГС Сливен 05.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
275 куб.м. 12 куб.м. 23 куб.м. 1199 куб.м. 900 куб.м. 733 куб.м. 3142 куб.м.
иглолистна и широколистна
1928 и 1929 Процедури за добив на дървесина 81,690.94 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2873 ДГС Сливен 15.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 1 куб.м. 12 куб.м. 274 куб.м. 187 куб.м. 693 куб.м. 1190 куб.м.
широколистна
19-8 и 19-9 Процедури за продажба на дървесина 80,431.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2872 ДГС Сливен 15.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
441 куб.м. 13 куб.м. 35 куб.м. 2246 куб.м. 1613 куб.м. 1486 куб.м. 5834 куб.м.
широколистна
1925, 1926 и 1927 Процедури за добив на дървесина 151,694.97 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2846 ДГС Сливен 07.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 215 куб.м.
иглолистна
1924 Продажба на стояща дървесина на корен 6,665.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2833 ДГС Сливен 05.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 7 куб.м. 2 куб.м. 324 куб.м. 204 куб.м. 0 куб.м. 575 куб.м.
широколистна
1923 Процедури за добив на дървесина 14,958.13 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2832 ДГС Сливен 05.03.2019 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 7 куб.м. 2 куб.м. 139 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
широколистна
19-6 Процедури за продажба на дървесина 18,410.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2820 ДГС Сливен 27.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
1903Ц Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2808 ДГС Сливен 22.02.2019 23.02.2019 ЛКМ 201902 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 37,644.70 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
2805 ДГС Сливен 22.02.2019 23.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м. 296 куб.м. 0 куб.м. 761 куб.м.
широколистна
1920 и 1921 Продажба на стояща дървесина на корен 30,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2802 ДГС Сливен 11.02.2019 18.02.2019 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на техническо оборудване за поливни системи в горски разсадник „Сливенски минерални бани”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
2771 ДГС Сливен 01.03.2019 04.03.2019 Открита процедура 42,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок, включително доставка на резервни части, материали, консумативи и софтуер” за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
Процедура № 2771 на ДГС Сливен от 01.03.2019 е прекратена!
2679 ДГС Сливен 27.12.2018 Събиране на оферти с обява 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и семена за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2661 ДГС Сливен 28.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 313 куб.м. 208 куб.м. 0 куб.м. 526 куб.м.
широколистна
1919 Продажба на стояща дървесина на корен 21,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2660 ДГС Сливен 28.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
368 куб.м. 6 куб.м. 30 куб.м. 1262.30 куб.м. 702.50 куб.м. 372.20 куб.м. 2741 куб.м.
широколистна
1918 Процедури за добив на дървесина 71,257.97 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2641 ДГС Сливен 20.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м. 183 куб.м. 0 куб.м. 479 куб.м.
широколистна
1917 Процедури за добив на дървесина 12,455.34 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2640 ДГС Сливен 20.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 20 куб.м. 1 куб.м. 815 куб.м. 545 куб.м. 0 куб.м. 1386 куб.м.
широколистна
1915 и 1916 Продажба на стояща дървесина на корен 54,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2592 ДГС Сливен 04.12.2018 Събиране на оферти с обява 3,348.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 година на служителите на ТП „ДГС СЛИВЕН”, предвидени в „Наредба № 3от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Виж пълна информация