Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3138 ДГС Карнобат 22.05.2019 11911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
210 куб.м. 138 куб.м. 3 куб.м. 328 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
шир.,игл.
Процедури за добив на дървесина 16,403.71 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 11911, отд. 1184г, Виж пълна информация
3137 ДГС Карнобат 16.05.2019 1906
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 12 куб.м. 30 куб.м. 413 куб.м. 620 куб.м. 0 куб.м. 1123 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 25,299.10 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1906, отд. 147 в; 147 г; 148 и Виж пълна информация
3106 ДГС Карнобат 31.05.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 15 куб.м. 5 куб.м. 129 куб.м. 199 куб.м. 5 куб.м. 400 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 18,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1903 , подотд.: 6р,8б,е от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3106 на ДГС Карнобат от 31.05.2019 е прекратена!
3105 ДГС Карнобат 30.05.2019 11905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 36 куб.м. 22 куб.м. 348 куб.м. 295 куб.м. 71 куб.м. 1196 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 63,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11905 , подотд.: 1116 г, от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3105 на ДГС Карнобат от 30.05.2019 е прекратена!
3104 ДГС Карнобат 30.05.2019 11904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 6 куб.м. 11 куб.м. 228 куб.м. 171 куб.м. 16 куб.м. 680 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 36,559.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11904 , подотд.:1037в,1038в,д от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3104 на ДГС Карнобат от 30.05.2019 е прекратена!
3066 ДГС Карнобат 10.06.2019 Открита процедура 33,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо /средно / ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна, балансираща група за нуждите на ТП ДГС Карнобат, ЮИДП Сливен за срок от 24 месеца““, с предвидено повторение, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП на дейността за срок от 24 (двадесет и четири) месеца до достигане на максималната обща стойност от 33 000 /тридесет и три хиляди/ лева без ДДС . Виж пълна информация
3025 ДГС Карнобат 19.04.2019 11910
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 1,601.17 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11910, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3024 ДГС Карнобат 19.04.2019 1919
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 2,298.88 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1919, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3005 ДГС Карнобат 25.04.2019 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 293 куб.м. 439 куб.м. 0 куб.м. 732 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 15,189.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1918, подотдели 315 "а", 415 "в", находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
2989 ДГС Карнобат 19.04.2019 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 244 куб.м. 0 куб.м. 497 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 10,622.19 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1916, отд. 138 "з", 138 "и", 139 "д", 147 "з" находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2963 ДГС Карнобат 12.04.2019 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
579 куб.м. 1254 куб.м. 100 куб.м. 1885 куб.м. 1538 куб.м. 20 куб.м. 5376 куб.м.
шир, игл
Процедури за продажба на дървесина 238,740.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1902 , подотд.:5 а; б; 47 д; и; к; 48 е; з; 192 а; 193 з; и; 1005 ж; з; 1006 в; 1036 а, от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
Процедура № 2963 на ДГС Карнобат от 12.04.2019 е прекратена!
2953 ДГС Карнобат 26.03.2019 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 459 куб.м. 8 куб.м. 808 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 1491 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 34,813.57 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1917, отд. 216 в; 216 г; 1181 з; 1061 и; 1063 ж Виж пълна информация
2907 ДГС Карнобат 27.03.2019 1915
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 299 куб.м. 449 куб.м. 0 куб.м. 748 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 15,535.96 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1915, отд. 320 "а",327 "а", 340 "з"находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат,ОГТ Виж пълна информация
2901 ДГС Карнобат 22.03.2019 1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м. 732 куб.м. 0 куб.м. 1220 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 25,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1905, отд. 259 б,в,г, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2900 ДГС Карнобат 22.03.2019 1904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 527 куб.м. 790 куб.м. 0 куб.м. 1317 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 28,025.76 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1904, отд. 258 ж,з,к,л ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2852 ДГС Карнобат 06.03.2019 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 4,174.77 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1914, отд. 360 "з", находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат,ОГТ Виж пълна информация
2827 ДГС Карнобат 21.02.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2819 ДГС Карнобат 27.02.2019 1903Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2778 ДГС Карнобат 13.02.2019 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 139.00 куб.м. 0 куб.м. 232 куб.м.
шир.
Процедури за добив на дървесина 4,818.64 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1913, отд. 326"б", находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
2753 ДГС Карнобат 31.01.2019 11908
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 135 куб.м. 4 куб.м. 468 куб.м. 319 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м.
шир, игл
Процедури за добив на дървесина 23,979.55 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11908, отд. 1056 д, 1057 а, 1057 б, 1057 е, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация