Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2752 ДГС Карнобат 31.01.2019 11907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 561 куб.м. 331 куб.м. 0 куб.м. 1002 куб.м.
шир, игл
Процедури за добив на дървесина 22,089.53 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11907, отд. 1055 г, 1055 д, 1056 ж, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2733 ДГС Карнобат 20.02.2019 1901Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2733 на ДГС Карнобат от 20.02.2019 е прекратена!
2724 ДГС Карнобат 31.01.2019 1902Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2711 ДГС Карнобат 23.01.2019 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 15 куб.м. 8 куб.м. 1684 куб.м. 154 куб.м. 0 куб.м. 1875 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 39,083.08 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1816,отд. 308 з; 321 в,е; 331 л, ОГТ Виж пълна информация
2671 ДГС Карнобат 13.12.2018 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м. 981 куб.м. 0 куб.м. 1635 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 36,656.70 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1907, отд. 266-з, 268-д,268-е,268-ж,269-и Виж пълна информация
2670 ДГС Карнобат 13.12.2018 11802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 310 куб.м. 185 куб.м. -0.15 куб.м. 513.2 куб.м.
бб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 10,859.06 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11802, отд. 1228-б, 1229-г, 1230-о. Виж пълна информация
2629 ДГС Карнобат 03.12.2018 11902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 752 куб.м.
бл, цр, кгбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 16,438.82 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП"ДГС Карнобат" на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11902, отдели: 1185"а", 1185"б". Виж пълна информация
2628 ДГС Карнобат 03.12.2018 11901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 756 куб.м. 613 куб.м. 0 куб.м. 1378 куб.м.
бл, цр, кгбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 30,132.16 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП"ДГС Карнобат" на дейностите" сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11901, отдели: 1184"д", 1186"и", 1186"г" Виж пълна информация
2599 ДГС Карнобат 30.11.2018 11826
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 58 куб.м. 2 куб.м. 61 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 245 куб.м.
чб ; шир
Процедури за добив на дървесина 5,638.06 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11826, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
2596 ДГС Карнобат 03.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 49,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП ”ДГС Карнобат” в две обособени позиции за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2595 ДГС Карнобат 03.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери, касови апарати и др., вкл. и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП „ДГС Карнобат“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2585 ДГС Карнобат 27.11.2018 1831
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 2,751.81 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1831, OГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
2576 ДГС Карнобат 10.12.2018 1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м. 732 куб.м. 0 куб.м. 1220 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 25,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1905, отд. 259 б,в,г, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 2576 на ДГС Карнобат от 10.12.2018 е прекратена!
2575 ДГС Карнобат 10.12.2018 1904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 527 куб.м. 790 куб.м. 0 куб.м. 1317 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 28,025.76 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1904, отд. 258 ж,з,к,л, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 2575 на ДГС Карнобат от 10.12.2018 е прекратена!
2538 ДГС Карнобат 13.11.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 5,398.96 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1830, отд. 368 г , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
2522 ДГС Карнобат 12.11.2018 1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 86 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 1,958.38 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1829, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
2521 ДГС Карнобат 06.11.2018 11825
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 7,581.96 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 11825, отд. 1201 а , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2515 ДГС Карнобат 09.11.2018 11824
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 123 куб.м. 2 куб.м. 289 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 467 куб.м.
бб,чб,цр
Процедури за добив на дървесина 10,838.72 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11824, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
2514 ДГС Карнобат 16.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат, за срок от 12 месеца Виж пълна информация
Процедура № 2514 на ДГС Карнобат от 16.11.2018 е прекратена!
2497 ДГС Карнобат 07.11.2018 Събиране на оферти с обява 2,412.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА" Виж пълна информация