Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3158 ДГС Карнобат 19.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 149 куб.м. 199 куб.м. 5 куб.м. 400 куб.м.
избк, здб, цр, гбр
1903 Продажба на стояща дървесина на корен 18,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1903 , подотд.: 6 р; 8 б, е от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
3149 ДГС Карнобат 17.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 36 куб.м. 22 куб.м. 348 куб.м. 295 куб.м. 71 куб.м. 1196 куб.м.
шир
11905 Процедури за продажба на дървесина 63,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11905 , подотд.:1116 г от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
3148 ДГС Карнобат 17.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 6 куб.м. 11 куб.м. 228 куб.м. 171 куб.м. 16 куб.м. 680 куб.м.
шир
11904 Процедури за продажба на дървесина 36,559.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11904 , подотд.:1037 в; 1038 в,д от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
3140 ДГС Карнобат 29.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62.37 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62.37 куб.м.
шир.,игл.
11824-7,11826-3,11902-1 Процедури за продажба на дървесина 4,236.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажбата на добита дървесина,намираща се на територията на ТП ДГС Карнобат, чрез договаряне от обекти №11824-7,11826-3,11902-1 Виж пълна информация
3138 ДГС Карнобат 22.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
210 куб.м. 138 куб.м. 3 куб.м. 328 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
шир.,игл.
11911 Процедури за добив на дървесина 16,403.71 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 11911, отд. 1184г, Виж пълна информация
3137 ДГС Карнобат 16.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 12 куб.м. 30 куб.м. 413 куб.м. 620 куб.м. 0 куб.м. 1123 куб.м.
шир
1906 Процедури за добив на дървесина 25,299.10 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1906, отд. 147 в; 147 г; 148 и Виж пълна информация
3106 ДГС Карнобат 31.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 15 куб.м. 5 куб.м. 129 куб.м. 199 куб.м. 5 куб.м. 400 куб.м.
шир
1903 Процедури за продажба на дървесина 18,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1903 , подотд.: 6р,8б,е от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3106 на ДГС Карнобат от 31.05.2019 е прекратена!
3105 ДГС Карнобат 30.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 36 куб.м. 22 куб.м. 348 куб.м. 295 куб.м. 71 куб.м. 1196 куб.м.
шир
11905 Процедури за продажба на дървесина 63,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11905 , подотд.: 1116 г, от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3105 на ДГС Карнобат от 30.05.2019 е прекратена!
3104 ДГС Карнобат 30.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 6 куб.м. 11 куб.м. 228 куб.м. 171 куб.м. 16 куб.м. 680 куб.м.
шир
11904 Процедури за продажба на дървесина 36,559.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11904 , подотд.:1037в,1038в,д от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3104 на ДГС Карнобат от 30.05.2019 е прекратена!
3066 ДГС Карнобат 10.06.2019 Открита процедура 33,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо /средно / ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна, балансираща група за нуждите на ТП ДГС Карнобат, ЮИДП Сливен за срок от 24 месеца““, с предвидено повторение, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП на дейността за срок от 24 (двадесет и четири) месеца до достигане на максималната обща стойност от 33 000 /тридесет и три хиляди/ лева без ДДС . Виж пълна информация
3025 ДГС Карнобат 19.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м.
игл, шир
11910 Процедури за добив на дървесина 1,601.17 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11910, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3024 ДГС Карнобат 19.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
игл
1919 Процедури за добив на дървесина 2,298.88 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1919, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3005 ДГС Карнобат 25.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 293 куб.м. 439 куб.м. 0 куб.м. 732 куб.м.
шир
1918 Процедури за добив на дървесина 15,189.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1918, подотдели 315 "а", 415 "в", находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
2989 ДГС Карнобат 19.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 244 куб.м. 0 куб.м. 497 куб.м.
игл, шир
1916 Процедури за добив на дървесина 10,622.19 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1916, отд. 138 "з", 138 "и", 139 "д", 147 "з" находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2963 ДГС Карнобат 12.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
579 куб.м. 1254 куб.м. 100 куб.м. 1885 куб.м. 1538 куб.м. 20 куб.м. 5376 куб.м.
шир, игл
1902 Процедури за продажба на дървесина 238,740.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1902 , подотд.:5 а; б; 47 д; и; к; 48 е; з; 192 а; 193 з; и; 1005 ж; з; 1006 в; 1036 а, от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
Процедура № 2963 на ДГС Карнобат от 12.04.2019 е прекратена!
2953 ДГС Карнобат 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 459 куб.м. 8 куб.м. 808 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 1491 куб.м.
игл, шир
1917 Процедури за добив на дървесина 34,813.57 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1917, отд. 216 в; 216 г; 1181 з; 1061 и; 1063 ж Виж пълна информация
2907 ДГС Карнобат 27.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 299 куб.м. 449 куб.м. 0 куб.м. 748 куб.м.
шир
1915 Процедури за добив на дървесина 15,535.96 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1915, отд. 320 "а",327 "а", 340 "з"находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат,ОГТ Виж пълна информация
2901 ДГС Карнобат 22.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м. 732 куб.м. 0 куб.м. 1220 куб.м.
шир
1905 Процедури за добив на дървесина 25,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1905, отд. 259 б,в,г, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2900 ДГС Карнобат 22.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 527 куб.м. 790 куб.м. 0 куб.м. 1317 куб.м.
шир
1904 Процедури за добив на дървесина 28,025.76 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1904, отд. 258 ж,з,к,л ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2852 ДГС Карнобат 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
шир
1914 Процедури за добив на дървесина 4,174.77 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1914, отд. 360 "з", находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат,ОГТ Виж пълна информация