Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4466 ДГС Карнобат 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 521 куб.м. 796 куб.м. 0 куб.м. 1323 куб.м.
шир, игл
2009 Процедури за добив на дървесина 29,675.10 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2009, отд. 144 ,, а“; ,д“; 221 ,, п“; ; 222 ,,г“, ,,е“, ,,ж“ Виж пълна информация
4439 ДГС Карнобат 20.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 113,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, както и технически преглед на автомобилите стопанисвани от ТП ”ДГС Карнобат” за срок от 24 месеца в две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Техническо обслужване, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части по заявка от възложителя и извършване на годишни технически прегледи на МПС стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок от 24 м.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка, баланс и монтаж на нови гуми и джанти /зимни и летни/ и ремонт на стари /зимни и летни/ гуми за автомобили, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок от 24 м. Виж пълна информация
4362 ДГС Карнобат 11.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
4334 ДГС Карнобат 25.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 24 месеца Виж пълна информация
Процедура № 4334 на ДГС Карнобат от 25.06.2020 е прекратена!
4324 ДГС Карнобат 02.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 184 куб.м. 276 куб.м. 0 куб.м. 460 куб.м.
шир
2007 Процедури за добив на дървесина 9,545.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2007, подотдели 307 "в", 313 "в", 347 "а",386 "д", 390 "л" находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
4316 ДГС Карнобат 13.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
175 куб.м. 54 куб.м. 4 куб.м. 367 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 661 куб.м.
игл,шир
2008 Процедури за добив на дървесина 15,351.26 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2008, отд. 165 ,, о“; ,п“; 229 ,, 3“; ,, р“; 230 ,,16“, ,,17“, ,,18“, ,,б1“, ,,д1“, ,,ж1“, ,,л1“ Виж пълна информация
4293 ДГС Карнобат 17.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4243 ДГС Карнобат 29.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 811 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 1361 куб.м.
шир
12008 Процедури за добив на дървесина 29,737.85 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12008, отд. 1181 ,, б“; ,,в“; ,, д“; ,, и“; 1182,,с“ Виж пълна информация
4235 ДГС Карнобат 03.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,553.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради" на територията на "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
4155 ДГС Карнобат 09.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 386 куб.м. 521 куб.м. 0 куб.м. 915 куб.м.
шир,игл
2006 Процедури за добив на дървесина 20,544.82 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2006, отд. 129 ,, а“; 1183,, д“; 1202,,б“; ,,л“; ,,н“; Виж пълна информация
4035 ДГС Карнобат 24.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 234 куб.м. 352 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
шир
2004 Процедури за добив на дървесина 12,159.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2004, подотдели 337 "б", 403 "е", 408 "ф", находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
3988 ДГС Карнобат 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 252 куб.м. 7 куб.м. 398 куб.м. 202 куб.м. 0 куб.м. 874 куб.м.
игл, шир
2003 Процедури за добив на дървесина 19,880.59 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2003, отд. 230 ,, д1“; ,, ж1“; ,,л1“; ,,м1“; ,,о1“; 231 ,,а“; ,,б“; ,,е“; 232 ,,ж“; ,,м“; ,,п“; ,,с“; ,,т“; ,,у“; ,,ф“; ,,х“; 233 ,,е“; ,,ж“; ,,з“; ,,и“; ,,р“; ,,с“; ,,т“; ,,у“; ,,ф“; 79 ,,п“ Виж пълна информация
3980 ДГС Карнобат 27.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 113,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, както и технически преглед на автомобилите стопанисвани от ТП ”ДГС Карнобат” за срок от 24 месеца в две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Техническо обслужване, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части по заявка от възложителя и извършване на годишни технически прегледи/ вкл. ГТП на газови и метанови уредби за МПС стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок от 24 м.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка, баланс и монтаж на нови гуми и джанти /зимни и летни/ и ремонт на стари /зимни и летни/ гуми за автомобили, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок от 24 м. Виж пълна информация
Процедура № 3980 на ДГС Карнобат от 27.03.2020 е прекратена!
3912 ДГС Карнобат 18.02.2020 24.02.2020 Събиране на оферти с обява 2,448.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Обществена поръчка - Събиране на оферти с обява
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ за срок от 12 месеца
Виж пълна информация
3891 ДГС Карнобат 11.02.2020 17.02.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ“ Виж пълна информация
3818 ДГС Карнобат 14.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
808.53 куб.м. 147.85 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 956.38 куб.м.
игл
11915-4 Процедури за продажба на дървесина 76,523.80 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11915-4, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3818 на ДГС Карнобат от 14.01.2020 е прекратена!
3769 ДГС Карнобат 18.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 655 куб.м. 958 куб.м. 0 куб.м. 1617 куб.м.
шир,игл
2001 Процедури за добив на дървесина 36,265.09 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 2001, отд. 73 в; 93 в, д, е; 129 в Виж пълна информация
3756 ДГС Карнобат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1565 куб.м. 1077 куб.м. 0 куб.м. 2642 куб.м.
шир
12007 Процедури за добив на дървесина 57,727.70 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 12007, отд. 1186 а,б;1192 а,л;1193 в,з; 1194 г Виж пълна информация
3701 ДГС Карнобат 06.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134.47 куб.м. 21.57 куб.м. 0 куб.м. 114.24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 270.28 куб.м.
игл
1920-17 Процедури за продажба на дървесина 19,080.67 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1920-17, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3701 на ДГС Карнобат от 06.12.2019 е прекратена!
3630 ДГС Карнобат 25.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 38.08 куб.м. 6.72 куб.м. 0 куб.м. 242 куб.м. 0 куб.м. 286.8 куб.м.
шир
1906-5 Процедури за продажба на дървесина 18,444.80 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.25 ал.1 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1906-5, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3630 на ДГС Карнобат от 25.11.2019 е прекратена!