Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5604 ДГС Стара Загора 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 151 куб.м. 6 куб.м. 243 куб.м. 493 куб.м. 0 куб.м. 932 куб.м.
здб, цр, срлп, гбр, мждр, кгбр
215130 Процедури за добив на дървесина 22,348.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215130 Виж пълна информация
5569 ДГС Стара Загора 21.09.2021 Процедури за продажба на дървесина 30,720.00 лв. без ДДС
Предмет: „товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад“ от временни горски складове на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
Процедура № 5569 на ДГС Стара Загора от 21.09.2021 е прекратена!
5501 ДГС Стара Загора 17.08.2021 Процедури за продажба на дървесина 30,720.00 лв. без ДДС
Предмет: „товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад“ от временни горски складове на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
Процедура № 5501 на ДГС Стара Загора от 17.08.2021 е прекратена!
5468 ДГС Стара Загора 20.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 216 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м.
цр, здб, срлп, мждр, кгбр, бк
215129 Процедури за добив на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215129 отдели 107е; 107л Виж пълна информация
Процедура № 5468 на ДГС Стара Загора от 20.07.2021 е прекратена!
5439 ДГС Стара Загора 22.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 216 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м.
цр, бл, кгбр, здб, гбр, срлп, мждр
215129 Процедури за добив на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
Процедура № 5439 на ДГС Стара Загора от 22.07.2021 е прекратена!
5402 ДГС Стара Загора 29.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 870 куб.м. 31 куб.м. 945 куб.м. 443 куб.м. 0 куб.м. 2313 куб.м.
чб, ак, цр,
215124-1 Процедури за продажба на дървесина 132,784.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад от обек №215124-1 на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
5401 ДГС Стара Загора 29.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 765 куб.м. 35 куб.м. 922 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 2190 куб.м.
чб, бб, ак, брс, кдб
215123-1 Процедури за продажба на дървесина 127,639.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад от обек №215123-1 на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
5369 ДГС Стара Загора 07.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 1 куб.м. 68 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 238 куб.м.
бл ; цр ;
215126 Процедури за добив на дървесина 5,593.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
5268 ДГС Стара Загора 20.04.2021 215203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 164,008.45 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ Виж пълна информация
5145 ДГС Стара Загора 12.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 165 куб.м. 1 куб.м. 289 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 1126 куб.м.
здб, мждр, бл, цр, гбр
215120 Процедури за добив на дървесина 26,461.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215120 Виж пълна информация
5144 ДГС Стара Загора 12.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 102 куб.м. 2 куб.м. 155 куб.м. 347 куб.м. 0 куб.м. 613 куб.м.
здб, цр, бл, кгбр, срлп, мждр
215119 Процедури за добив на дървесина 14,409.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215119 Виж пълна информация
5143 ДГС Стара Загора 12.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 190 куб.м. 448 куб.м. 0 куб.м. 736 куб.м.
бл, здб, цр,
215121 Процедури за добив на дървесина 17,301.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215121 Виж пълна информация
5142 ДГС Стара Загора 12.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 146 куб.м. 331 куб.м. 0 куб.м. 524 куб.м.
бл, здб, цр, кгбр, мждр,
215118-1 Процедури за добив на дървесина 12,315.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215118-1 Виж пълна информация
5069 ДГС Стара Загора 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 83 куб.м. 193 куб.м. 0 куб.м. 316 куб.м.
цр, здб, бл, кгбр
215119 Процедури за добив на дървесина 7,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215119, отдели 286а; 317а; 320б Виж пълна информация
Процедура № 5069 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!
5068 ДГС Стара Загора 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 146 куб.м. 348 куб.м. 0 куб.м. 541 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр, мждр
215118 Процедури за добив на дървесина 12,715.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215118, отдели 109в1; 110и; 160а; 161к Виж пълна информация
Процедура № 5068 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!
5032 ДГС Стара Загора 20.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30 куб.м. 20 куб.м. 20 куб.м. 70 куб.м.
др.шир.
Процедури за добив на дървесина 1,645.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4857 ДГС Стара Загора 08.12.2020 215201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,762.58 лв. без ДДС
Предмет: "Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - попълване и отглеждане на горски култури в общински горски територии,предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно договор Виж пълна информация
4849 ДГС Стара Загора 19.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 357 куб.м. 58 куб.м. 88 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 548 куб.м.
чб
205142 Процедури за добив на дървесина 12,334.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №205142, отдели 370б; 371б ;373в Виж пълна информация
4779 ДГС Стара Загора 19.11.2020 215202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 73,656.35 лв. без ДДС
Предмет: "Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - попълване и отглеждане на горски култури в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
4434 ДГС Стара Загора 24.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 4434 на ДГС Стара Загора от 24.06.2020 е прекратена!