Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4083 ДГС Стара Загора 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 377 куб.м. 0 куб.м. 579 куб.м.
цр;здб;мждр
205136 Процедури за добив на дървесина 13,606.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №205136 Виж пълна информация
Процедура № 4083 на ДГС Стара Загора от 02.04.2020 е прекратена!
4073 ДГС Стара Загора 06.04.2020 Публично състезание 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 48 месеца“ Виж пълна информация
4053 ДГС Стара Загора 30.03.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 33,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
4030 ДГС Стара Загора 09.04.2020 Открита процедура 23,245.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на минерализовани ивици“ Виж пълна информация
Процедура № 4030 на ДГС Стара Загора от 09.04.2020 е прекратена!
3866 ДГС Стара Загора 11.02.2020 205203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,090.50 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление - Обект №205203 Виж пълна информация
3833 ДГС Стара Загора 09.01.2020 27.01.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
3826 ДГС Стара Загора 28.01.2020 205201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,008.73 лв. без ДДС
Предмет: „ Попълване и отглеждане на горски култури“ в общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно сключен договор Виж пълна информация
3809 ДГС Стара Загора 02.01.2020 06.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 4 куб.м. 35 куб.м. 80 куб.м. 190 куб.м. 0 куб.м. 309 куб.м.
ак
205109 Процедури за добив на дървесина 7,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора , ЛСФ 2020,обект 205109 Виж пълна информация
3691 ДГС Стара Загора 09.01.2020 Открита процедура 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.техника в извънгарационен срок/ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката на ТП ДГС „Стара Загора“ за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
3617 ДГС Стара Загора 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация
3604 ДГС Стара Загора 09.12.2019 Публично състезание 16,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца
за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора
Виж пълна информация
3541 ДГС Стара Загора 21.11.2019 205202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 84,836.77 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект №205202 Виж пълна информация
3432 ДГС Стара Загора 25.10.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компюри,сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора” за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3389 ДГС Стара Загора 17.09.2019 195206 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 26,404.50 лв. без ДДС
Предмет: КОМПЕНСАЦИОННО ЗАЛЕСЯВАНЕ - почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ - Обект №195206 Виж пълна информация
3356 ДГС Стара Загора 03.09.2019 195205 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 76,368.47 лв. без ДДС
Предмет: „ КОМПЕНСАЦИОННО ЗАЛЕСЯВАНЕ - почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ - Обект №195205 Виж пълна информация
3293 ДГС Стара Загора 29.07.2019 Събиране на оферти с обява 1,980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
3227 ДГС Стара Загора 09.07.2019 195204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 9,573.60 лв. без ДДС
Предмет: „Маркиране на насаждения предвидени за сеч-ЛСФ2020г.“ от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно договор за управление - обект №195204 Виж пълна информация
3206 ДГС Стара Загора 02.07.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
Процедура № 3206 на ДГС Стара Загора от 02.07.2019 е прекратена!
3166 ДГС Стара Загора 18.06.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
Процедура № 3166 на ДГС Стара Загора от 18.06.2019 е прекратена!
3165 ДГС Стара Загора 18.06.2019 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация