Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3389 ДГС Стара Загора 17.09.2019 195206 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 26,404.50 лв. без ДДС
Предмет: КОМПЕНСАЦИОННО ЗАЛЕСЯВАНЕ - почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ - Обект №195206 Виж пълна информация
3356 ДГС Стара Загора 03.09.2019 195205 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 76,368.47 лв. без ДДС
Предмет: „ КОМПЕНСАЦИОННО ЗАЛЕСЯВАНЕ - почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ - Обект №195205 Виж пълна информация
3293 ДГС Стара Загора 29.07.2019 Събиране на оферти с обява 1,980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
3227 ДГС Стара Загора 09.07.2019 195204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 9,573.60 лв. без ДДС
Предмет: „Маркиране на насаждения предвидени за сеч-ЛСФ2020г.“ от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно договор за управление - обект №195204 Виж пълна информация
3206 ДГС Стара Загора 02.07.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
Процедура № 3206 на ДГС Стара Загора от 02.07.2019 е прекратена!
3166 ДГС Стара Загора 18.06.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
Процедура № 3166 на ДГС Стара Загора от 18.06.2019 е прекратена!
3165 ДГС Стара Загора 18.06.2019 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
3135 ДГС Стара Загора 10.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 44 куб.м. 1 куб.м. 350 куб.м. 655 куб.м. 0 куб.м. 1076 куб.м.
здб; цр; кгбр; мждр; срлп;
195142 Процедури за добив на дървесина 24,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект №195142 Виж пълна информация
3134 ДГС Стара Загора 10.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 149 куб.м. 368 куб.м. 0 куб.м. 532 куб.м.
цр; бл; кдб; кгбр;
195133 Процедури за добив на дървесина 12,236.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, включващ сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект №195133 Виж пълна информация
3123 ДГС Стара Загора 28.05.2019 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и други за нуждите на
ТП „ДГС Стара Загора“
Виж пълна информация
3122 ДГС Стара Загора 28.05.2019 Събиране на оферти с обява 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Ресертификация по международен стандарт FSC на горските територии в обхвата на ТП ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
3033 ДГС Стара Загора 16.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м.
чб; бб; цр;
195132 Продажба на стояща дървесина на корен 424.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горска територия - общинска собственост -обект 195132 Виж пълна информация
3020 ДГС Стара Загора 30.04.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
Процедура № 3020 на ДГС Стара Загора от 30.04.2019 е прекратена!
2988 ДГС Стара Загора 15.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 408 куб.м. 937 куб.м. 0 куб.м. 1411 куб.м.
бл ; цр ; мждр ; здб ; срлп; кгбр;
195126 ; 195127 ; Процедури за добив на дървесина 79,112.40 лв. без ДДС
Предмет: «Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад», Виж пълна информация
2987 ДГС Стара Загора 15.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 32 куб.м. 2 куб.м. 572 куб.м. 387 куб.м. 0 куб.м. 1065 куб.м.
здб; гбр; срлп; цр;
195123 ; Процедури за добив на дървесина 31,402.10 лв. без ДДС
Предмет: «Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад», на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ Виж пълна информация
2970 ДГС Стара Загора 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м. 251 куб.м. 0 куб.м. 385 куб.м.
цр ; бл ;
195131 Процедури за добив на дървесина 8,855.50 лв. без ДДС
Предмет: Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195131 Виж пълна информация
2969 ДГС Стара Загора 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 98 куб.м. 17 куб.м. 222 куб.м. 518 куб.м. 0 куб.м. 865 куб.м.
здб;цр;бк;кдб;гбр
195130 Процедури за добив на дървесина 19,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195130 Виж пълна информация
2932 ДГС Стара Загора 09.04.2019 195203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,573.71 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане на млади насаждения без МД- осветление и прочистка“ - Обект№ 195203. Виж пълна информация
2904 ДГС Стара Загора 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 109 куб.м. 1 куб.м. 1010 куб.м. 2338 куб.м. 0 куб.м. 3489 куб.м.
здб; цр; бл; кгбр;мждр;срлп;бк;
195125;195126;195127;195128;195129 Процедури за добив на дървесина 194,795.60 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад, от държавни горски територии в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2903 ДГС Стара Загора 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 95 куб.м. 6 куб.м. 1046 куб.м. 800 куб.м. 0 куб.м. 2114 куб.м.
срлп ; здб ; цр; гбр;мждр;
195123 ; 195124 ; Процедури за добив на дървесина 65,978.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад , на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ Виж пълна информация