Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2987 ДГС Стара Загора 15.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 32 куб.м. 2 куб.м. 572 куб.м. 387 куб.м. 0 куб.м. 1065 куб.м.
здб; гбр; срлп; цр;
195123 ; Процедури за добив на дървесина 31,402.10 лв. без ДДС
Предмет: «Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад», на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ Виж пълна информация
2970 ДГС Стара Загора 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м. 251 куб.м. 0 куб.м. 385 куб.м.
цр ; бл ;
195131 Процедури за добив на дървесина 8,855.50 лв. без ДДС
Предмет: Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195131 Виж пълна информация
2969 ДГС Стара Загора 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 98 куб.м. 17 куб.м. 222 куб.м. 518 куб.м. 0 куб.м. 865 куб.м.
здб;цр;бк;кдб;гбр
195130 Процедури за добив на дървесина 19,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195130 Виж пълна информация
2932 ДГС Стара Загора 09.04.2019 195203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,573.71 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане на млади насаждения без МД- осветление и прочистка“ - Обект№ 195203. Виж пълна информация
2904 ДГС Стара Загора 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 109 куб.м. 1 куб.м. 1010 куб.м. 2338 куб.м. 0 куб.м. 3489 куб.м.
здб; цр; бл; кгбр;мждр;срлп;бк;
195125;195126;195127;195128;195129 Процедури за добив на дървесина 194,795.60 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад, от държавни горски територии в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2903 ДГС Стара Загора 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 95 куб.м. 6 куб.м. 1046 куб.м. 800 куб.м. 0 куб.м. 2114 куб.м.
срлп ; здб ; цр; гбр;мждр;
195123 ; 195124 ; Процедури за добив на дървесина 65,978.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад , на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ Виж пълна информация
2775 ДГС Стара Загора 12.02.2019 195202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,159.90 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2740 ДГС Стара Загора 24.01.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба №ИЗ – 1973/29.10.2009г. Виж пълна информация
2739 ДГС Стара Загора 24.01.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа Виж пълна информация
2683 ДГС Стара Загора 02.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 5 куб.м. 25 куб.м. 59 куб.м. 138 куб.м. 0 куб.м. 227 куб.м.
ак
195109 Процедури за добив на дървесина 5,107.50 лв. без ДДС
Предмет: Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195109 Виж пълна информация
2681 ДГС Стара Загора 17.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 19 куб.м. -0.1 куб.м. 25 куб.м.
брс ; цр ; бл; ак ;
185154 Процедури за добив на дървесина 562.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници - обект №185154 Виж пълна информация
2545 ДГС Стара Загора 04.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 2324 куб.м. 354 куб.м. 1541 куб.м. 1228 куб.м. 0 куб.м. 5574 куб.м.
бб;чб;здб;цр;мждр;кл;кдб;гбр;бк;срлп;бл;
195101;195102;195103;195104;195105;195106;195107;195108 Процедури за продажба на дървесина 357,493.00 лв. без ДДС
Предмет: Търт с тайно наддаване
за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата , от обекти на територията на ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2019г.
Виж пълна информация
2544 ДГС Стара Загора 03.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 2324 куб.м. 354 куб.м. 1541 куб.м. 1228 куб.м. 0 куб.м. 5574 куб.м.
чб;бб;бл;здб;кдб;цр;гбр;бк;срлп;мждр;
195101;195102;195103;195104;195105;195106;195107;195108 Процедури за добив на дървесина 126,029.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозно количество дървесина на временен склад, на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата, от ЛСФ 2019г. Виж пълна информация
2483 ДГС Стара Загора 08.11.2018 195201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 48,887.89 лв. без ДДС
Предмет: „Попълване и отглеждане на горски култури“ - Обект № 195201 на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2482 ДГС Стара Загора 04.12.2018 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2442 ДГС Стара Загора 28.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 333 куб.м. 24 куб.м. 544 куб.м.
здб;цр;гбр;
185152 Процедури за добив на дървесина 12,264.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185152 Виж пълна информация
2441 ДГС Стара Загора 08.11.2018 Открита процедура 14,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2400 ДГС Стара Загора 19.10.2018 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали“ Виж пълна информация
2397 ДГС Стара Загора 27.09.2018 185204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 163,543.25 лв. без ДДС
Предмет: Компенсационно залесяване :почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури - Обект № 185204. Виж пълна информация
2396 ДГС Стара Загора 18.09.2018 185203 Лесокултурни мероприятия 19,834.85 лв. без ДДС
Предмет: Залесителни дейности по възстановяване на гори в общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора - обект №185203 Виж пълна информация