Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2347 ДГС Стара Загора 31.08.2018 185203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,834.85 лв. без ДДС
Предмет: „открит конкурс“ за възлагане изпълнението на дейности по чл.10,ал.1, т.6;7;9;10 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ Виж пълна информация
2332 ДГС Стара Загора 07.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 114 куб.м. 11 куб.м. 120 куб.м. 273 куб.м. 0 куб.м. 519 куб.м.
здб; цр; мждр;бл; бб; ак;
185149 Процедури за добив на дървесина 11,678.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185149 Виж пълна информация
2276 ДГС Стара Загора 25.07.2018 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
2254 ДГС Стара Загора 04.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 36 куб.м. 1 куб.м. 107 куб.м. 252 куб.м. 0 куб.м. 411 куб.м.
здб; бл; цр;
185128 Процедури за добив на дървесина 9,255.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185128 Виж пълна информация
2247 ДГС Стара Загора 11.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 153 куб.м.
цр; бл; кдб;
185142 Процедури за добив на дървесина 3,442.50 лв. без ДДС
Предмет: «добив на дървесина на временен склад » по реда на Наредбата - обект №185142 Виж пълна информация
2191 ДГС Стара Загора 20.06.2018 Събиране на оферти с обява 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит относно сертификация на ТП „ДГС Стара Загора” съгласно международен стандарт FSC Виж пълна информация
2181 ДГС Стара Загора 11.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 5 куб.м. 34 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 102 куб.м.
бб; здб;
185146 Процедури за добив на дървесина 2,295.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185146 Виж пълна информация
2170 ДГС Стара Загора 25.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 46 куб.м. 1 куб.м. 188 куб.м. 438 куб.м. 0 куб.м. 688 куб.м.
здб;бл;цр;кгбр; мждр;
185141 ; 185142 Процедури за добив на дървесина 15,487.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина на временен склад от обекти №185141 и№185142 - от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2157 ДГС Стара Загора 05.07.2018 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
2085 ДГС Стара Загора 05.06.2018 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на 2(два) броя употребявани автомобили с висока проходимост за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
2043 ДГС Стара Загора 23.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
здб;бл;цр;
185131 Процедури за добив на дървесина 4,522.50 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185131 Виж пълна информация
2022 ДГС Стара Загора 23.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 286 куб.м. 17 куб.м. 1105 куб.м. 2525 куб.м. 0 куб.м. 4049 куб.м.
здб;цр;бл;бк;кдб;гбр;мждр;срлп;кгбр;
185128;185129;185130;185132;185133;185134 Процедури за добив на дървесина 91,160.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услуга :„добив на дървесина на временен склад“ по отдели и обекти на територията на ТП ДГС Стара Загора

Виж пълна информация
1996 ДГС Стара Загора 02.05.2018 Открита процедура 25,216.41 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Направа на нови минерализовани ивици“ Обособена позиция №3 „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици“ Виж пълна информация
1995 ДГС Стара Загора 02.05.2018 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компюри,сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора” Виж пълна информация
1980 ДГС Стара Загора 10.04.2018 185202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,542.41 лв. без ДДС
Предмет: „ Oтглеждане на млади насаждения без МД - ОСВЕТЛЕНИЕ “ на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект№ 185202 Виж пълна информация
1816 ДГС Стара Загора 15.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
333 куб.м. 966 куб.м. 90 куб.м. 1647 куб.м. 1295 куб.м. 0 куб.м. 4331 куб.м.
чб;бб;цр;здб;срлп;кдб;мждр;
185125 ; 185126 ; 185127 ; Процедури за добив на дървесина 97,614.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на услуга „добив на дървесина на временен склад“ на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата Виж пълна информация
1793 ДГС Стара Загора 06.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 741 куб.м. 61 куб.м. 627 куб.м. 265 куб.м. 0 куб.м. 1724 куб.м.
чб; бб;
185105; 185106 ; 185124 ; Продажба на стояща дървесина на корен 49,547.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от обекти, на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1782 ДГС Стара Загора 06.02.2018 185201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 41,943.82 лв. без ДДС
Предмет: „ Попълване и отглеждане на горски култури“ на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект№ 185201. Виж пълна информация
1738 ДГС Стара Загора 19.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 16 куб.м. 14 куб.м. 31 куб.м. 72 куб.м. 0 куб.м. 135 куб.м.
ак
185123 Процедури за добив на дървесина 3,038.50 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185123 – отдели 67с ; 113щ Виж пълна информация
1737 ДГС Стара Загора 19.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 80 куб.м. 7 куб.м. 69 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
чб
185122 Процедури за добив на дървесина 4,186.50 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185122 – отдели 172б ; 172г Виж пълна информация