Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4214 ДГС Стара река - Кипилово 07.05.2020 Събиране на оферти с обява 1,035.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Стара река”, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина”. Виж пълна информация
4207 ДГС Стара река - Кипилово 08.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
365 куб.м. 31 куб.м. 35 куб.м. 1161 куб.м. 797 куб.м. 97 куб.м. 2486 куб.м.
бб, здгл, брз, бк, гбр, яв, трп, яс
2004 Процедури за добив на дървесина 65,454.44 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4184 ДГС Стара река - Кипилово 16.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 160 куб.м.
бб, чб
2006 Процедури за добив на дървесина 4,203.20 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2006 Виж пълна информация
4153 ДГС Стара река - Кипилово 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 19 куб.м. 16 куб.м. 400 куб.м. 274 куб.м. 13 куб.м. 778 куб.м.
бк,здб,гбр,трп
2005 Процедури за добив на дървесина 20,239.32 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2005 Виж пълна информация
4118 ДГС Стара река - Кипилово 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
825 куб.м. 124 куб.м. 71 куб.м. 1768 куб.м. 1265 куб.м. 193 куб.м. 4246 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, лп, яв, яс, здгл, см, врб
2003 и 2004 Процедури за добив на дървесина 112,378.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 4118 на ДГС Стара река - Кипилово от 07.04.2020 е прекратена!
4080 ДГС Стара река - Кипилово 30.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Стара река” за срок от 12 месеца по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Стара река” за срок от 12 месеца
Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Стара река” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”
Виж пълна информация
4013 ДГС Стара река - Кипилово 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
825 куб.м. 124 куб.м. 71 куб.м. 1768 куб.м. 1265 куб.м. 193 куб.м. 4246 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, лп, яв, яс, здгл, см, врб
2003 и 2004 Процедури за добив на дървесина 112,378.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3952 ДГС Стара река - Кипилово 04.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
841 куб.м. 23 куб.м. 51 куб.м. 1156 куб.м. 826 куб.м. 152 куб.м. 3049 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,лп
2002 Процедури за добив на дървесина 79,673.82 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3901 ДГС Стара река - Кипилово 16.03.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 24 месеца, за нуждите на ТП „ДГС Стара река“ към ЮИДП – гр. Сливен ” Виж пълна информация
3881 ДГС Стара река - Кипилово 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
841 куб.м. 23 куб.м. 51 куб.м. 1156 куб.м. 826 куб.м. 152 куб.м. 3049 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,лп
2002 Процедури за добив на дървесина 79,673.82 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3814 ДГС Стара река - Кипилово 20.01.2020 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП „ДГС Стара река“ Виж пълна информация
3766 ДГС Стара река - Кипилово 13.01.2020 Покана до определени лица 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за срок от 12 месеца”. Виж пълна информация
3710 ДГС Стара река - Кипилово 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1625.00 куб.м. 33.00 куб.м. 86.00 куб.м. 2596.00 куб.м. 1819.00 куб.м. 345.00 куб.м. 6504.00 куб.м.
бк, здб, лп, гбр, яв, яс, трп
2002, 2003 Процедури за добив на дървесина 169,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3659 ДГС Стара река - Кипилово 06.12.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за срок от 12 месеца”. Виж пълна информация
3625 ДГС Стара река - Кипилово 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3575 ДГС Стара река - Кипилово 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1625.00 куб.м. 33.00 куб.м. 86.00 куб.м. 2596.00 куб.м. 1819.00 куб.м. 345.00 куб.м. 6504.00 куб.м.
бк, здб, лп, гбр, яв, яс, трп
2002, 2003 Процедури за добив на дървесина 169,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3539 ДГС Стара река - Кипилово 20.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
986 куб.м. 559 куб.м. 7 куб.м. 702 куб.м. 571 куб.м. 80 куб.м. 2905 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, чб, лп, яв, яс, см, здгл, чрш
2001 Процедури за добив на дървесина 76,038.18 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3496 ДГС Стара река - Кипилово 31.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м.
гбр, здб
67 "х" Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 384.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река“ Виж пълна информация
3248 ДГС Стара река - Кипилово 18.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359.00 куб.м. 407.00 куб.м. 26.00 куб.м. 674.00 куб.м. 1042.00 куб.м. 40.00 куб.м. 2548.00 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, лп, яв, яс
1907, 1908,1909 Процедури за добив на дървесина 66,346.50 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
3156 ДГС Стара река - Кипилово 19.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 1 куб.м. 83 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 256 куб.м.
бк,яв,гбр,яс,трп,брз
1909-Е Процедури за продажба на дървесина 16,485.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 1909 - Е в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Стара река ”. Виж пълна информация