Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1260 ДГС Стара река 08.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
271.00 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.00 куб.м. 291.00 куб.м.
бк
1707-А Процедури за продажба на дървесина 25,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата. Обект 1707-А
Виж пълна информация
1259 ДГС Стара река 08.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 291.00 куб.м. 27.00 куб.м. 492.00 куб.м. 791 куб.м. 19.00 куб.м. 1620.00 куб.м.
бб,см,бк,гбр,яв,вмб,брк,здб,трп
1706-А Процедури за продажба на дървесина 95,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП "ДГС Стара река" от Обект 1706-А Виж пълна информация
1257 ДГС Стара река 08.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97.00 куб.м. 399.00 куб.м. 14.00 куб.м. 540.00 куб.м. 833 куб.м. 49.00 куб.м. 1932.00 куб.м.
чб,бб,бк,гбр,см,здб,шс,трп
1719,1720,1721,1722 Продажба на стояща дървесина на корен 68,387.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1719,1720,1721,1722
Виж пълна информация
1172 ДГС Стара река 27.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми ,консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП "ДГС Стара река" по обособени позиции за срок от 12 месеца.
Обособена позиция №1:„Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части,консумативи и принадлежности за МПС,стопанисвани от ТП "ДГС Стара река".
Обособена позиция №2: „Доставка, баланс на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на старите за автомобилите, стопанисвани от ТП "ДГС Стара река"
Виж пълна информация
1155 ДГС Стара река 30.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 227 куб.м. 205 куб.м. 21 куб.м. 536 куб.м.
бк,здб,гбр,шс
1715 Продажба на стояща дървесина на корен 21,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1715
Виж пълна информация
Процедура № 1155 на ДГС Стара река от 30.06.2017 е прекратена!
1154 ДГС Стара река 30.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 242 куб.м. 5 куб.м. 52 куб.м. 69 куб.м. 104 куб.м. 554 куб.м.
бб,бк,гбр,
1714 Продажба на стояща дървесина на корен 21,904.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1714
Виж пълна информация
1153 ДГС Стара река 30.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 498 куб.м. 47 куб.м. 967 куб.м. 620 куб.м. 0 куб.м. 2132.00 куб.м.
см,бк,гбр,брз,трп,яв
1710 Продажба на стояща дървесина на корен 74,180.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1710
Виж пълна информация
1115 ДГС Стара река 07.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара река” и Доставка, ремонт и баланс на гуми и джанти” по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, профилактика на МПС, доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Доставка, ремонт и баланс, монтаж и демонтаж на гуми и джанти. Виж пълна информация
Процедура № 1115 на ДГС Стара река от 07.07.2017 е прекратена!
1110 ДГС Стара река 30.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м.
бк, гбр
1716 Процедури за добив на дървесина 352.35 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Стара река" на дейностите "Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1715, подотд.78 "а" Виж пълна информация
1098 ДГС Стара река 09.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м.
здб
1705-А Процедури за продажба на дървесина 6,580.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата. Обект 1705-А Виж пълна информация
1097 ДГС Стара река 09.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 242 куб.м. 5 куб.м. 52 куб.м. 69 куб.м. 104 куб.м. 554 куб.м.
бб,бк,гбр
1714 Процедури за добив на дървесина 13,358.92 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект № 1714 Виж пълна информация
1096 ДГС Стара река 09.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 242 куб.м. 5 куб.м. 52 куб.м. 69 куб.м. 104 куб.м. 554 куб.м.
бб,бк,гбр,
1706-А Процедури за продажба на дървесина 35,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП "ДГС Стара река" от Обект 1706-А Виж пълна информация
Процедура № 1096 на ДГС Стара река от 09.06.2017 е прекратена!
1095 ДГС Стара река 09.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 498 куб.м. 47 куб.м. 967 куб.м. 620 куб.м. 0 куб.м. 2132 куб.м.
см,бк,гбр,брз,трп,яв,
1710 Продажба на стояща дървесина на корен 72,691.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1710 Виж пълна информация
1067 ДГС Стара река 31.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 283 куб.м. 29 куб.м. 315 куб.м. 206 куб.м. 40 куб.м. 890 куб.м.
бк,бб,см,гбр,брз,бл,тпр
1713 Продажба на стояща дървесина на корен 30,354.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1713
Виж пълна информация
1057 ДГС Стара река 13.06.2017 1704 Продажба на стояща дървесина на корен 344,836.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1704 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
990 ДГС Стара река 09.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 283 куб.м. 29 куб.м. 315 куб.м. 206 куб.м. 40 куб.м. 890 куб.м.
бк,бб,см,гбр,брз,бл,тпр
1713 Продажба на стояща дървесина на корен 30,354.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1713 Виж пълна информация
Процедура № 990 на ДГС Стара река от 09.05.2017 е прекратена!
977 ДГС Стара река 03.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 763 куб.м. 67 куб.м. 464 куб.м. 319 куб.м. 0 куб.м. 1697 куб.м.
бб,здгл,см,гбр,яв,брз,
1702 Продажба на стояща дървесина на корен 58,110.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1702 Виж пълна информация
976 ДГС Стара река 03.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
505 куб.м. 385 куб.м. 42 куб.м. 1152 куб.м. 589 куб.м. 169 куб.м. 2842 куб.м.
здб,бк,яв,лп,брз,гбр,см,здгл,бл,бб
1712 Продажба на стояща дървесина на корен 115,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река – обект № 1712 Виж пълна информация
948 ДГС Стара река 24.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
525 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 742 куб.м. 497 куб.м. 114 куб.м. 1896 куб.м.
здб,бк,гбр,яв
1711 Процедури за добив на дървесина 45,372.46 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект № 1711 Виж пълна информация
795 ДГС Стара река 09.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м.
здб
1705-A Процедури за продажба на дървесина 7,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1705-А Виж пълна информация
Процедура № 795 на ДГС Стара река от 09.03.2017 е прекратена!