Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3863 ДГС Хасково 07.02.2020 2020-1, 2020-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 48,083.67 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2020г. Виж пълна информация
3841 ДГС Хасково 31.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 1708 куб.м. 0 куб.м. 1713 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2010, 2011 Процедури за добив на дървесина 39,647.40 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3836 ДГС Хасково 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 187 куб.м. 1731 куб.м. 0 куб.м. 1918 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
1918-2, 2010-1, 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 150,990.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3778 ДГС Хасково 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 312 куб.м. 447 куб.м. 144 куб.м. 1134 куб.м.
тп, ак
2001, 2002, 2003 Продажба на стояща дървесина на корен 48,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3634 ДГС Хасково 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 128 куб.м. 0 куб.м. 1589 куб.м. 3417 куб.м. 0 куб.м. 5219 куб.м.
чб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Процедури за добив на дървесина 118,374.20 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3631 ДГС Хасково 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м. 3048 куб.м. 0 куб.м. 3572 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, чб, срлп
2008-1, 2009-1, 2010-1, 2011-1, 2012-1 Процедури за продажба на дървесина 278,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3610 ДГС Хасково 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
227 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 442 куб.м. 3219 куб.м. 144 куб.м. 4036 куб.м.
здб, блг, мдж, кгбр, пбрс, тп, ак
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Продажба на стояща дървесина на корен 184,858.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3424 ДГС Хасково 01.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м.
бб, чб
1915-1 Процедури за продажба на дървесина 10,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита и рампирана на временен склад дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3346 ДГС Хасково 27.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1614 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр, пбрс, ак
1926 Процедури за добив на дървесина 50,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3337 ДГС Хасково 16.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП „ДГС Хасково” " Виж пълна информация
3336 ДГС Хасково 20.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“

Виж пълна информация
3328 ДГС Хасково 15.08.2019 2-2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 111,931.97 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2019г. Виж пълна информация
3282 ДГС Хасково 19.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,120.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ""Механизирана направа на нови минерализовани ивици на територията на ТП "ДГС Хасково"" Виж пълна информация
Процедура № 3282 на ДГС Хасково от 19.08.2019 е прекратена!
3235 ДГС Хасково 12.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44 куб.м. 1256 куб.м. 0 куб.м. 1300 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл
1816 Процедури за добив на дървесина 30,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3221 ДГС Хасково 10.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 2142 куб.м. 0 куб.м. 2233 куб.м.
здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, бк
1923, 1924, 1925 Процедури за добив на дървесина 52,252.20 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3220 ДГС Хасково 09.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 2142 куб.м. 0 куб.м. 2233 куб.м.
здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, бк
1923-1, 1924-1, 1925-1 Процедури за продажба на дървесина 180,873.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3119 ДГС Хасково 31.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м. 1405 куб.м. 0 куб.м. 1467 куб.м.
бл, цр, мжд
1919, 1920, 1921, 1922 Продажба на стояща дървесина на корен 85,086.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г. За местни търговци по чл.115 от Закона за горите. Виж пълна информация
3115 ДГС Хасково 31.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м. 1693 куб.м. 0 куб.м. 1742 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, ак, чб
1917, 1918 Процедури за добив на дървесина 40,738.80 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3108 ДГС Хасково 30.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м. 1042 куб.м. 0 куб.м. 1091 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, ак, чб
1917-1, 1918-1 Процедури за продажба на дървесина 88,061.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г. Виж пълна информация
2936 ДГС Хасково 09.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 373 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 425 куб.м.
бб, чб, здб, кгбр, кл
1916 Продажба на стояща дървесина на корен 12,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г. Виж пълна информация