Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4002 ДГС Царево 19.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2270 Пр. куб.м. 400 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2670 Пр. куб.м.
бл, изгр,
1901, 1906, 1908, 1909, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,750.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1901, 1906, 1908, 1909, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”

Виж пълна информация
3921 ДГС Царево 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
187 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 9650 куб.м. 2807 куб.м. 40 куб.м. 12708 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2021; Процедури за добив на дървесина 295,125.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
3848 ДГС Царево 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 8129 куб.м. 2388 куб.м. 40 куб.м. 10762 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014; Процедури за добив на дървесина 249,940.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
Процедура № 3848 на ДГС Царево от 03.02.2020 е прекратена!
3779 ДГС Царево 09.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 8129 куб.м. 2388 куб.м. 40 куб.м. 10762 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014; Процедури за добив на дървесина 249,940.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
Процедура № 3779 на ДГС Царево от 09.01.2020 е прекратена!
3658 ДГС Царево 11.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 238 куб.м. 0 куб.м. 9243 куб.м. 3211 куб.м. 17 куб.м. 12864 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк,
2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2020; Процедури за добив на дървесина 273,324.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
Процедура № 3658 на ДГС Царево от 11.12.2019 е прекратена!
3657 ДГС Царево 11.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 8129 куб.м. 2388 куб.м. 40 куб.м. 10762 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014; Процедури за добив на дървесина 228,416.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
Процедура № 3657 на ДГС Царево от 11.12.2019 е прекратена!
3538 ДГС Царево 20.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 238 куб.м. 0 куб.м. 9243 куб.м. 3211 куб.м. 17 куб.м. 12864 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк
2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2020 Процедури за добив на дървесина 273,324.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
Процедура № 3538 на ДГС Царево от 20.11.2019 е прекратена!
3537 ДГС Царево 20.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 8129 куб.м. 2388 куб.м. 0 куб.м. 10762 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014 Процедури за добив на дървесина 228,416.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Виж пълна информация
Процедура № 3537 на ДГС Царево от 20.11.2019 е прекратена!
3256 ДГС Царево 13.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.), включително и доставка на резервни части, материали консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3078 ДГС Царево 21.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Царево”

Виж пълна информация
3063 ДГС Царево 14.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина”] Виж пълна информация
2791 ДГС Царево 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2737 ДГС Царево 20.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
1901Д Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2737 на ДГС Царево от 20.02.2019 е прекратена!
2708 ДГС Царево 24.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1650 Пр. куб.м. 200 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1850 Пр. куб.м.
дб, цр
1901, 1902, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,950.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1901, 1902, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
2627 ДГС Царево 15.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”. Виж пълна информация
2511 ДГС Царево 20.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 280 куб.м. 0 куб.м. 6688 куб.м. 1673 куб.м. 75 куб.м. 8716 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк, мб
1904 -1, 1907 - 1, 1907 – 2, 1913 - 1, 1913 – 2, 1916 - 1, 1917 – 1, 1917 - 2 Процедури за продажба на дървесина 589,686.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина, добита до временен склад, находяща се на територията на ТП „ДГС Царево„ (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Виж пълна информация
2510 ДГС Царево 19.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
222 куб.м. 349 куб.м. 0 куб.м. 7917 куб.м. 2242 куб.м. 75 куб.м. 10805 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк, мб
1903, 1904, 1907, 1913, 1916, 1917; Процедури за добив на дървесина 229,152.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
2509 ДГС Царево 19.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 276 куб.м. 0 куб.м. 9717 куб.м. 2692 куб.м. 80 куб.м. 13026 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк, мб
1901, 1902, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915 Процедури за добив на дървесина 277,590.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
2411 ДГС Царево 19.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30.81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.81 куб.м.
чб
1805 - 5; 1816 - 5; Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,618.85 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„

Виж пълна информация
2295 ДГС Царево 08.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Царево”

Виж пълна информация