Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1068 ДГС Чирпан 26.05.2017 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА 5 /ПЕТ/БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“Виж пълна информация
992 ДГС Чирпан 30.05.2017 Открита процедура 54,703.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради в Обект 176206“
Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176207“
Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176208“
Обособена позиция №4: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176209“


Виж пълна информация
969 ДГС Чирпан 28.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 340 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 3934 куб.м. 0 куб.м. 4470 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, едлп. трп
176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126 Продажба на стояща дървесина на корен 215,363.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126 Виж пълна информация
968 ДГС Чирпан 28.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 587 куб.м. 150 куб.м. -0 куб.м. 1995 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м.
здб,цр,едлп,бл,ак,срлп, мжд
176115, 176116, 176117, 176118 и 176119 Продажба на стояща дървесина на корен 131,390.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен,на търговци,осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Чирпан, от Обекти № 176115, 176116, 176117, 176118 и 176119 Виж пълна информация
778 ДГС Чирпан 06.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 687 куб.м. 199 куб.м. 311 куб.м. 1526 куб.м. 0 куб.м. 2751 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, бл, срлп
176111, 176112, 176113 i 176114 Продажба на стояща дървесина на корен 121,965.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
736 ДГС Чирпан 21.02.2017 176201, 176202, 176203, 176204 и 176205 Лесокултурни мероприятия 385,639.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка - механизирано, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан Виж пълна информация
571 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м.
здб,цр,едлп,мжсд,ак
176110 Процедури за добив на дървесина 27,923.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „открит конкурс“ предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента Виж пълна информация
570 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 1049 куб.м. 276 куб.м. 0 куб.м. 2990 куб.м. 0 куб.м. 4477 куб.м.
бб, чб, здб, гбр, цр, кгбр, срлп
176106, 176107, 176108 и 176109 Продажба на стояща дървесина на корен 188,339.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по чл.49 ал.1, т.2 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация
569 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 1494 куб.м. 513 куб.м. 0 куб.м. 3940 куб.м. 0 куб.м. 6005 куб.м.
бб,бч,бл.ак.здб,кдб,цр,мжд
176101, 176102, 176103, 176104 и 176105 Продажба на стояща дървесина на корен 244,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" ПО ЧЛ.115, АЛ.1 от ЗГ и ЧЛ.38 АЛ.1 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация
347 ДГС Чирпан 25.10.2016 28.10.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 139 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 639 куб.м. 0 куб.м. 841 куб.м.
кгбр, кдб, здб, ак ор, пбрс
166135 и 166136 Продажба на стояща дървесина на корен 39,401.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № №166135 и 166136 Виж пълна информация
346 ДГС Чирпан 23.11.2016 Открита процедура 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 5 тона концентриран фураж - царевица на зърно за нуждите на ТП ДГС ЧИРПАН“
за срок от 12 месеца
Виж пълна информация
297 ДГС Чирпан 03.10.2016 07.10.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 341 куб.м. 38 куб.м. 2061 куб.м. 544 куб.м. 0 куб.м. 3028 куб.м.
здб бк, гбр, кдб, мждр, бб, чб
166133 и 166134 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № № 166133 и 166134 Виж пълна информация
295 ДГС Чирпан 28.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ЧИРПАН“Виж пълна информация
Процедура № 295 на ДГС Чирпан от 28.09.2016 е прекратена!
291 ДГС Чирпан 28.09.2016 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ,
ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ
ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“
Виж пълна информация
197 ДГС Чирпан 24.08.2016 31.08.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 481 куб.м. 162 куб.м. 19.9 куб.м. 534 куб.м. 0 куб.м. 1200 куб.м.
ак, бб, здб
166131 и 166132 Продажба на стояща дървесина на корен 45,214.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обект 166131 и 166132 Виж пълна информация
186 ДГС Чирпан 14.09.2016 Открита процедура 1,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери и др.техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП ДГС ЧИРПАН“ Виж пълна информация
166 ДГС Чирпан 15.08.2016 19.08.2016 166206 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Маркиране на насаждения за сеч – ЛСФ 2017г. в обект №166206 на територията на ТП ДГС Чирпан Виж пълна информация
112 ДГС Чирпан 25.07.2016 29.07.2016 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Маркиране на насаждения за сеч – ЛСФ 2017г. в обект №166206 на територията на ТП ДГС Чирпан, влючващо маркиране на отделите и подотделите по видове сечи, включително и на временните пътища и /или технологични просеки, необходими за усвояване на дървесината от маркираните насаждения, както и изготвяне на съпровождащи документи ( карнети, сортиментни ведомости и пр. ) Виж пълна информация
96 ДГС Чирпан 19.07.2016 26.07.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 1043 куб.м. 370 куб.м. 1479 куб.м. 1409 куб.м. 0 куб.м. 4324 куб.м.
бб, чб, здб, гбр, цр, кгбр, срлп
166127, 166128, 166129 и 166130 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № № 166127, 166128, 166129 и 166130 Виж пълна информация
55 ДГС Чирпан 08.08.2016 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Застраховане на имуществото, предмет на договор № 24/226/00295 от 11.07.2013г. за възлагане на лесокултурни дейности по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013г.“, за срок от 24 месеца Застраховка култури Виж пълна информация