Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3606 ДГС Чирпан 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 765 куб.м. 43 куб.м. 1147 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 2112 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр
№ 206105, 206106 и 206107 Продажба на стояща дървесина на корен 88,752.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206105, 206106 и 206107 Виж пълна информация
3598 ДГС Чирпан 26.11.2019 Договаряне без предварително обявление 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 3598 на ДГС Чирпан от 26.11.2019 е прекратена!
3581 ДГС Чирпан 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“ Виж пълна информация
Процедура № 3581 на ДГС Чирпан от 26.11.2019 е прекратена!
3567 ДГС Чирпан 16.12.2019 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на фураж –царевица на зърно 4 тона за нуждите на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
Процедура № 3567 на ДГС Чирпан от 16.12.2019 е прекратена!
3467 ДГС Чирпан 11.11.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, копирни машини, монитори, факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Чирпан” Виж пълна информация
3437 ДГС Чирпан 02.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите
на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“
Виж пълна информация
3388 ДГС Чирпан 13.09.2019 196207 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 128,785.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка – механизирано, закупуване, транспорт и временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1-годишни горски култури. Виж пълна информация
3364 ДГС Чирпан 04.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м.
бб
196134-1 Процедури за продажба на дървесина 2,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 196134-1 Виж пълна информация
3320 ДГС Чирпан 13.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 697 куб.м. 0 куб.м. 849 куб.м.
бл. цр и кгбр
196133 Процедури за добив на дървесина 20,518.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на временен склад в обекти № 196133 Виж пълна информация
3319 ДГС Чирпан 13.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м.
бб
196127-1 Процедури за продажба на дървесина 1,445.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 196127-1 Виж пълна информация
3318 ДГС Чирпан 04.09.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“


Виж пълна информация
Процедура № 3318 на ДГС Чирпан от 04.09.2019 е прекратена!
3211 ДГС Чирпан 29.07.2019 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
3167 ДГС Чирпан 24.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м.
бб и чб
196126-1, 196128-1, 196129-1, 196130-1, 196131-1 и 196132-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 9,095.00 лв. без ДДС
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 196126-1, 196128-1, 196129-1, 196130-1, 196131-1 и 196132-1 Виж пълна информация
3146 ДГС Чирпан 08.07.2019 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
3107 ДГС Чирпан 27.05.2019 Договаряне 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води,отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3051 ДГС Чирпан 13.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 340 куб.м. 1064 куб.м. 0 куб.м. 1418 куб.м.
ак,цр,бл,кдб,кгбр,мжд
196124, 196125 Процедури за добив на дървесина 70,435.15 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента. Обекти 196124 и 196125 Виж пълна информация
3011 ДГС Чирпан 23.05.2019 Открита процедура 52,380.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услугата по механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради (ЛПП) за срок от 12(дванадесет) месеца по обособени позиции,както следва:
Обособена позиция №1: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 196204“
Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 196205“
Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 196206“.
Виж пълна информация
2861 ДГС Чирпан 14.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
678 куб.м. 1062 куб.м. 365 куб.м. 314 куб.м. 939 куб.м. 365 куб.м. 3388 куб.м.
чб, бк, здб, ак, гбр, срлп
196103, 196113, 196114 и 196115 Процедури за добив на дървесина 77,431.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на временен склад в обекти № 196103, 196113, 196114 и 196115 за «Местни търговци» Виж пълна информация
2845 ДГС Чирпан 07.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1193 куб.м. 1595 куб.м. 205 куб.м. 740 куб.м. 1502 куб.м. 0 куб.м. 5235 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,срлп,цр,мжд,кгбр
196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122 Продажба на стояща дървесина на корен 268,899.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122 Виж пълна информация
2765 ДГС Чирпан 07.02.2019 196201,196202,196203 Лесокултурни мероприятия 163,754.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите: почвоподготовка - ръчно, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на 1, 2, 3 и 4 - годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури, ПЕВ” в горски територии държавна собственост за ОБЕКТИ № № 196201, 196202 и 196203 на територията на ТП „Държавно горско стопанство - Чирпан“ към „Югоизточно държавно предприятие” ДП - гр. Сливен. Виж пълна информация