Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1367 ДГС Чирпан 13.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
524 куб.м. 3782 куб.м. 276 куб.м. 4694 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9276 куб.м.
чб, бб
176141 Продажба на стояща дървесина на корен 296,784.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, от Обект № 176141 Виж пълна информация
1324 ДГС Чирпан 01.09.2017 Публично състезание 12,759.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиохимична и авиобиологична борба срещу вредители,болести и други повреди ”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка чрез закупуване на растителнозащитни препарати разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC, безопасни за растения животни, пчели и хора, за нуждите на ТП ДГС Чирпан и Обособена позиция № 2 - Извършване на специализирани авиационни услуги за авиохимична и авиобиолигична борба срещу борова процесионка над горска територия попадаща в териториалния обхват на ТП ДГС Чирпан с обща площ за третиране от 2738 дка Виж пълна информация
1310 ДГС Чирпан 21.08.2017 176210 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 682.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: почистване на ЛПП без материален добив-почистване на ЛПП от храсти,издънки,тръни,къпини и др.чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси;изнасяне на вършина,клоин и др.отпадъци от сечта извън площта на ЛПП Виж пълна информация
1308 ДГС Чирпан 21.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 1174 куб.м. 57 куб.м. 1265 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2855 куб.м.
бб и чб
176138, 176139 И 176140 Процедури за продажба на дървесина 181,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „търг с тайно наддаване” за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад от Обект 176140 и дървесина натоварена франко ТИР от Обекти 176138 и 176139 Виж пълна информация
1230 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 717 куб.м. 19 куб.м. 583 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1450 куб.м.
бб, чб
176135, 176136 и 176137 Процедури за добив на дървесина 55,006.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз, товарене, подвоз и претоварване на дървесина франко ТИР в обекти № 176135, 176136 и 176137 Виж пълна информация
1229 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 97 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 484 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
ак, цр, здб, кдб, бл, гбр
176132 и 176133 Процедури за добив на дървесина 29,421.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента - обекти 176132 и 176133 Виж пълна информация
1228 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
968 куб.м. 3189 куб.м. 140 куб.м. 2058 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6329 куб.м.
бб, чб
176127, 176128, 176129, 176130 и 176131 Продажба на стояща дървесина на корен 220,908.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обекти с № 176127, 176128, 176129, 176130 и 176131 Виж пълна информация
1189 ДГС Чирпан 27.06.2017 Договаряне без предварително обявление 4,337.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176206 Виж пълна информация
1126 ДГС Чирпан 14.07.2017 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Чирпан по обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на Възложителя
Виж пълна информация
1125 ДГС Чирпан 14.07.2017 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС ЧИРПАН"
Виж пълна информация
1082 ДГС Чирпан 30.05.2017 Събиране на оферти с обява 480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ И МАТЕРИАЛИ С ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕМАТИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“

Виж пълна информация
1068 ДГС Чирпан 26.05.2017 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА 5 /ПЕТ/БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“Виж пълна информация
992 ДГС Чирпан 30.05.2017 Открита процедура 54,703.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради в Обект 176206“
Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176207“
Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176208“
Обособена позиция №4: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176209“


Виж пълна информация
969 ДГС Чирпан 28.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 340 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 3934 куб.м. 0 куб.м. 4470 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, едлп. трп
176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126 Продажба на стояща дървесина на корен 215,363.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126 Виж пълна информация
968 ДГС Чирпан 28.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 587 куб.м. 150 куб.м. -0 куб.м. 1995 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м.
здб,цр,едлп,бл,ак,срлп, мжд
176115, 176116, 176117, 176118 и 176119 Продажба на стояща дървесина на корен 131,390.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен,на търговци,осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Чирпан, от Обекти № 176115, 176116, 176117, 176118 и 176119 Виж пълна информация
778 ДГС Чирпан 06.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 687 куб.м. 199 куб.м. 311 куб.м. 1526 куб.м. 0 куб.м. 2751 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, бл, срлп
176111, 176112, 176113 i 176114 Продажба на стояща дървесина на корен 121,965.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
736 ДГС Чирпан 21.02.2017 176201, 176202, 176203, 176204 и 176205 Лесокултурни мероприятия 385,639.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка - механизирано, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан Виж пълна информация
571 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м.
здб,цр,едлп,мжсд,ак
176110 Процедури за добив на дървесина 27,923.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „открит конкурс“ предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента Виж пълна информация
570 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 1049 куб.м. 276 куб.м. 0 куб.м. 2990 куб.м. 0 куб.м. 4477 куб.м.
бб, чб, здб, гбр, цр, кгбр, срлп
176106, 176107, 176108 и 176109 Продажба на стояща дървесина на корен 188,339.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по чл.49 ал.1, т.2 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация
569 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 1494 куб.м. 513 куб.м. 0 куб.м. 3940 куб.м. 0 куб.м. 6005 куб.м.
бб,бч,бл.ак.здб,кдб,цр,мжд
176101, 176102, 176103, 176104 и 176105 Продажба на стояща дървесина на корен 244,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" ПО ЧЛ.115, АЛ.1 от ЗГ и ЧЛ.38 АЛ.1 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация