Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1478 ДГС Чирпан 20.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“

Виж пълна информация
1368 ДГС Чирпан 13.09.2017 Процедури за добив на дървесина 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз и претоварване на дървесина от временните складове франко ТИР на територията на ТП ДГС Чирпан в Обект №176301 Виж пълна информация
1367 ДГС Чирпан 13.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
524 куб.м. 3782 куб.м. 276 куб.м. 4694 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9276 куб.м.
чб, бб
176141 Продажба на стояща дървесина на корен 296,784.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, от Обект № 176141 Виж пълна информация
1324 ДГС Чирпан 01.09.2017 Публично състезание 12,759.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиохимична и авиобиологична борба срещу вредители,болести и други повреди ”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка чрез закупуване на растителнозащитни препарати разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC, безопасни за растения животни, пчели и хора, за нуждите на ТП ДГС Чирпан и Обособена позиция № 2 - Извършване на специализирани авиационни услуги за авиохимична и авиобиолигична борба срещу борова процесионка над горска територия попадаща в териториалния обхват на ТП ДГС Чирпан с обща площ за третиране от 2738 дка Виж пълна информация
1310 ДГС Чирпан 21.08.2017 176210 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 682.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: почистване на ЛПП без материален добив-почистване на ЛПП от храсти,издънки,тръни,къпини и др.чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси;изнасяне на вършина,клоин и др.отпадъци от сечта извън площта на ЛПП Виж пълна информация
1308 ДГС Чирпан 21.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 1174 куб.м. 57 куб.м. 1265 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2855 куб.м.
бб и чб
176138, 176139 И 176140 Процедури за продажба на дървесина 181,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „търг с тайно наддаване” за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад от Обект 176140 и дървесина натоварена франко ТИР от Обекти 176138 и 176139 Виж пълна информация
1230 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 717 куб.м. 19 куб.м. 583 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1450 куб.м.
бб, чб
176135, 176136 и 176137 Процедури за добив на дървесина 55,006.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз, товарене, подвоз и претоварване на дървесина франко ТИР в обекти № 176135, 176136 и 176137 Виж пълна информация
1229 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 97 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 484 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
ак, цр, здб, кдб, бл, гбр
176132 и 176133 Процедури за добив на дървесина 29,421.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента - обекти 176132 и 176133 Виж пълна информация
1228 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
968 куб.м. 3189 куб.м. 140 куб.м. 2058 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6329 куб.м.
бб, чб
176127, 176128, 176129, 176130 и 176131 Продажба на стояща дървесина на корен 220,908.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обекти с № 176127, 176128, 176129, 176130 и 176131 Виж пълна информация
1189 ДГС Чирпан 27.06.2017 Договаряне без предварително обявление 4,337.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176206 Виж пълна информация
1126 ДГС Чирпан 14.07.2017 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Чирпан по обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на Възложителя
Виж пълна информация
1125 ДГС Чирпан 14.07.2017 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС ЧИРПАН"
Виж пълна информация
1082 ДГС Чирпан 30.05.2017 Събиране на оферти с обява 480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ И МАТЕРИАЛИ С ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕМАТИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“

Виж пълна информация
1068 ДГС Чирпан 26.05.2017 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА 5 /ПЕТ/БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“Виж пълна информация
992 ДГС Чирпан 30.05.2017 Открита процедура 54,703.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради в Обект 176206“
Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176207“
Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176208“
Обособена позиция №4: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176209“


Виж пълна информация
969 ДГС Чирпан 28.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 340 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 3934 куб.м. 0 куб.м. 4470 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, едлп. трп
176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126 Продажба на стояща дървесина на корен 215,363.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126 Виж пълна информация
968 ДГС Чирпан 28.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 587 куб.м. 150 куб.м. -0 куб.м. 1995 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м.
здб,цр,едлп,бл,ак,срлп, мжд
176115, 176116, 176117, 176118 и 176119 Продажба на стояща дървесина на корен 131,390.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен,на търговци,осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Чирпан, от Обекти № 176115, 176116, 176117, 176118 и 176119 Виж пълна информация
778 ДГС Чирпан 06.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 687 куб.м. 199 куб.м. 311 куб.м. 1526 куб.м. 0 куб.м. 2751 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, бл, срлп
176111, 176112, 176113 i 176114 Продажба на стояща дървесина на корен 121,965.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
736 ДГС Чирпан 21.02.2017 176201, 176202, 176203, 176204 и 176205 Лесокултурни мероприятия 385,639.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка - механизирано, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан Виж пълна информация
571 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м.
здб,цр,едлп,мжсд,ак
176110 Процедури за добив на дървесина 27,923.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „открит конкурс“ предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента Виж пълна информация