Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2473 ДГС Чирпан 22.11.2018 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извънгаранционен срок) за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Чирпан“ Виж пълна информация
2460 ДГС Чирпан 22.10.2018 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Чирпан“ Виж пълна информация
2340 ДГС Чирпан 19.09.2018 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 2340 на ДГС Чирпан от 19.09.2018 е прекратена!
2319 ДГС Чирпан 27.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 1119 куб.м. 579 куб.м. 1056 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
чб и бб
186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 Продажба на стояща дървесина на корен 91,629.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Общински ГТ обекти №186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 Виж пълна информация
2302 ДГС Чирпан 20.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 351 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 915 куб.м. 0 куб.м. 1300 куб.м.
здб, цр, бл. црлп, мжд, кгбр
186140 Процедури за добив на дървесина 63,297.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Открит конкурс за сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 186140 Виж пълна информация
2299 ДГС Чирпан 20.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 468 куб.м. 126 куб.м. 563 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 1430 куб.м.
бб, ак, бл
186137 и 186138 Продажба на стояща дървесина на корен 53,102.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен общински гори обекти №186137 и №186138 Виж пълна информация
2266 ДГС Чирпан 30.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 1119 куб.м. 579 куб.м. 1056 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
чб и бб
186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 Продажба на стояща дървесина на корен 91,629.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Общински ГТ обекти №186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 Виж пълна информация
Процедура № 2266 на ДГС Чирпан от 30.07.2018 е прекратена!
2184 ДГС Чирпан 23.07.2018 Открита процедура 5,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС по заявка на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2183 ДГС Чирпан 23.07.2018 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и консумативи за МПС по заявка на възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца или до изчерпване на предвидените суми“ Виж пълна информация
2165 ДГС Чирпан 18.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 114 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 0 куб.м. 214 куб.м.
кдб, бл, цр
186126 Процедури за добив на дървесина 10,263.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 186126 Виж пълна информация
2162 ДГС Чирпан 18.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 190 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 801 куб.м. 0 куб.м. 1134 куб.м.
бк. гбр, здб, трп
186123, 186124 и 186125 Продажба на стояща дървесина на корен 58,964.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 186123, 186124 и 186125 Виж пълна информация
2132 ДГС Чирпан 29.05.2018 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
Процедура № 2132 на ДГС Чирпан от 29.05.2018 е прекратена!
2120 ДГС Чирпан 29.05.2018 Събиране на оферти с обява 200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“Виж пълна информация
2103 ДГС Чирпан 21.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 14 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 80 куб.м.
здб
186119 Процедури за добив на дървесина 1,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на временен склад в Обект 186119 Виж пълна информация
1988 ДГС Чирпан 10.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 500 куб.м. 500 куб.м. 1000 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2000 куб.м.
чб,бб
186301 Процедури за добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tоварене, подвоз и претоварване на прогнозно количество добита дървесина от временни складове франко ТИР на цялата територия на ТП ДГС Чирпан - Обект №186301 Виж пълна информация
1971 ДГС Чирпан 02.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 1070 куб.м. 125 куб.м. 625 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1890 куб.м.
чб
186113, 186116 Продажба на стояща дървесина на корен 58,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от отдели включени в ГП - 2018г. за ползване на дървесина от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан в Обекти с №186113 и 186116. Виж пълна информация
1950 ДГС Чирпан 13.04.2018 Открита процедура 52,380.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услуга по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186206“
Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186207“
Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186208“Виж пълна информация
1941 ДГС Чирпан 19.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 105 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 0 куб.м. 416 куб.м.
цр, бл, здб, ак. чдб
186110 и 186111 Процедури за добив на дървесина 20,317.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обекти № 186110 и 186111 Виж пълна информация
1858 ДГС Чирпан 23.02.2018 186201, 186202, 186203, 186204, 186205 Лесокултурни мероприятия 274,957.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка – механизирано и ръчно, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури, в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан за обекти 186201, 186202, 186203, 186204, 186205 Виж пълна информация
1646 ДГС Чирпан 15.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 2457 куб.м. 307 куб.м. 657 куб.м. 1869 куб.м. 0 куб.м. 5403 куб.м.
чб, бб, здб, ак, бл, кгбр, лп
186101, 186102, 186103, 186104, 186105, 186106, 186107, 186108 и 186109 Продажба на стояща дървесина на корен 229,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 186101, 186102, 186103, 186104, 186105, 186106, 186107, 186108 и 186109 Виж пълна информация