Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1230 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 717 куб.м. 19 куб.м. 583 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1450 куб.м.
бб, чб
176135, 176136 и 176137 Процедури за добив на дървесина 55,006.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз, товарене, подвоз и претоварване на дървесина франко ТИР в обекти № 176135, 176136 и 176137 Виж пълна информация
1229 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 97 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 484 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
ак, цр, здб, кдб, бл, гбр
176132 и 176133 Процедури за добив на дървесина 29,421.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента - обекти 176132 и 176133 Виж пълна информация
1228 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
968 куб.м. 3189 куб.м. 140 куб.м. 2058 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6329 куб.м.
бб, чб
176127, 176128, 176129, 176130 и 176131 Продажба на стояща дървесина на корен 220,908.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обекти с № 176127, 176128, 176129, 176130 и 176131 Виж пълна информация
1189 ДГС Чирпан 27.06.2017 Договаряне без предварително обявление 4,337.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176206 Виж пълна информация
1126 ДГС Чирпан 14.07.2017 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Чирпан по обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на Възложителя
Виж пълна информация
1125 ДГС Чирпан 14.07.2017 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС ЧИРПАН"
Виж пълна информация
1082 ДГС Чирпан 30.05.2017 Събиране на оферти с обява 480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ И МАТЕРИАЛИ С ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕМАТИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“

Виж пълна информация
1068 ДГС Чирпан 26.05.2017 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА 5 /ПЕТ/БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“Виж пълна информация
992 ДГС Чирпан 30.05.2017 Открита процедура 54,703.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради в Обект 176206“
Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176207“
Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176208“
Обособена позиция №4: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176209“


Виж пълна информация
969 ДГС Чирпан 28.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 340 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 3934 куб.м. 0 куб.м. 4470 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, едлп. трп
176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126 Продажба на стояща дървесина на корен 215,363.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126 Виж пълна информация
968 ДГС Чирпан 28.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 587 куб.м. 150 куб.м. -0 куб.м. 1995 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м.
здб,цр,едлп,бл,ак,срлп, мжд
176115, 176116, 176117, 176118 и 176119 Продажба на стояща дървесина на корен 131,390.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен,на търговци,осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Чирпан, от Обекти № 176115, 176116, 176117, 176118 и 176119 Виж пълна информация
778 ДГС Чирпан 06.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 687 куб.м. 199 куб.м. 311 куб.м. 1526 куб.м. 0 куб.м. 2751 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, бл, срлп
176111, 176112, 176113 i 176114 Продажба на стояща дървесина на корен 121,965.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
736 ДГС Чирпан 21.02.2017 176201, 176202, 176203, 176204 и 176205 Лесокултурни мероприятия 385,639.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка - механизирано, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан Виж пълна информация
571 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м.
здб,цр,едлп,мжсд,ак
176110 Процедури за добив на дървесина 27,923.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „открит конкурс“ предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента Виж пълна информация
570 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 1049 куб.м. 276 куб.м. 0 куб.м. 2990 куб.м. 0 куб.м. 4477 куб.м.
бб, чб, здб, гбр, цр, кгбр, срлп
176106, 176107, 176108 и 176109 Продажба на стояща дървесина на корен 188,339.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по чл.49 ал.1, т.2 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация
569 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 1494 куб.м. 513 куб.м. 0 куб.м. 3940 куб.м. 0 куб.м. 6005 куб.м.
бб,бч,бл.ак.здб,кдб,цр,мжд
176101, 176102, 176103, 176104 и 176105 Продажба на стояща дървесина на корен 244,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" ПО ЧЛ.115, АЛ.1 от ЗГ и ЧЛ.38 АЛ.1 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация
347 ДГС Чирпан 25.10.2016 28.10.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 139 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 639 куб.м. 0 куб.м. 841 куб.м.
кгбр, кдб, здб, ак ор, пбрс
166135 и 166136 Продажба на стояща дървесина на корен 39,401.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № №166135 и 166136 Виж пълна информация
346 ДГС Чирпан 23.11.2016 Открита процедура 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 5 тона концентриран фураж - царевица на зърно за нуждите на ТП ДГС ЧИРПАН“
за срок от 12 месеца
Виж пълна информация
297 ДГС Чирпан 03.10.2016 07.10.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 341 куб.м. 38 куб.м. 2061 куб.м. 544 куб.м. 0 куб.м. 3028 куб.м.
здб бк, гбр, кдб, мждр, бб, чб
166133 и 166134 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № № 166133 и 166134 Виж пълна информация
295 ДГС Чирпан 28.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ЧИРПАН“Виж пълна информация
Процедура № 295 на ДГС Чирпан от 28.09.2016 е прекратена!