Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2162 ДГС Чирпан 18.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 190 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 801 куб.м. 0 куб.м. 1134 куб.м.
бк. гбр, здб, трп
186123, 186124 и 186125 Продажба на стояща дървесина на корен 58,964.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 186123, 186124 и 186125 Виж пълна информация
2132 ДГС Чирпан 29.05.2018 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
Процедура № 2132 на ДГС Чирпан от 29.05.2018 е прекратена!
2120 ДГС Чирпан 29.05.2018 Събиране на оферти с обява 200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“Виж пълна информация
2103 ДГС Чирпан 21.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 14 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 80 куб.м.
здб
186119 Процедури за добив на дървесина 1,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на временен склад в Обект 186119 Виж пълна информация
1988 ДГС Чирпан 10.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 500 куб.м. 500 куб.м. 1000 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2000 куб.м.
чб,бб
186301 Процедури за добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tоварене, подвоз и претоварване на прогнозно количество добита дървесина от временни складове франко ТИР на цялата територия на ТП ДГС Чирпан - Обект №186301 Виж пълна информация
1971 ДГС Чирпан 02.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 1070 куб.м. 125 куб.м. 625 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1890 куб.м.
чб
186113, 186116 Продажба на стояща дървесина на корен 58,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от отдели включени в ГП - 2018г. за ползване на дървесина от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан в Обекти с №186113 и 186116. Виж пълна информация
1950 ДГС Чирпан 13.04.2018 Открита процедура 52,380.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услуга по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186206“
Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186207“
Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186208“Виж пълна информация
1941 ДГС Чирпан 19.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 105 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 0 куб.м. 416 куб.м.
цр, бл, здб, ак. чдб
186110 и 186111 Процедури за добив на дървесина 20,317.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обекти № 186110 и 186111 Виж пълна информация
1858 ДГС Чирпан 23.02.2018 186201, 186202, 186203, 186204, 186205 Лесокултурни мероприятия 274,957.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка – механизирано и ръчно, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури, в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан за обекти 186201, 186202, 186203, 186204, 186205 Виж пълна информация
1646 ДГС Чирпан 15.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 2457 куб.м. 307 куб.м. 657 куб.м. 1869 куб.м. 0 куб.м. 5403 куб.м.
чб, бб, здб, ак, бл, кгбр, лп
186101, 186102, 186103, 186104, 186105, 186106, 186107, 186108 и 186109 Продажба на стояща дървесина на корен 229,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 186101, 186102, 186103, 186104, 186105, 186106, 186107, 186108 и 186109 Виж пълна информация
1539 ДГС Чирпан 21.11.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Чирпан Виж пълна информация
1503 ДГС Чирпан 08.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м.
ak
176151 Процедури за добив на дървесина 14,916.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 176151 Виж пълна информация
1490 ДГС Чирпан 21.11.2017 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извънгаранционна поддръжка на офис техника, компютри, преносими компютри, скенери, модеми, рутери и други за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“


Виж пълна информация
1478 ДГС Чирпан 20.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“

Виж пълна информация
1368 ДГС Чирпан 13.09.2017 Процедури за добив на дървесина 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз и претоварване на дървесина от временните складове франко ТИР на територията на ТП ДГС Чирпан в Обект №176301 Виж пълна информация
1367 ДГС Чирпан 13.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
524 куб.м. 3782 куб.м. 276 куб.м. 4694 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9276 куб.м.
чб, бб
176141 Продажба на стояща дървесина на корен 296,784.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, от Обект № 176141 Виж пълна информация
1324 ДГС Чирпан 01.09.2017 Публично състезание 12,759.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиохимична и авиобиологична борба срещу вредители,болести и други повреди ”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка чрез закупуване на растителнозащитни препарати разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC, безопасни за растения животни, пчели и хора, за нуждите на ТП ДГС Чирпан и Обособена позиция № 2 - Извършване на специализирани авиационни услуги за авиохимична и авиобиолигична борба срещу борова процесионка над горска територия попадаща в териториалния обхват на ТП ДГС Чирпан с обща площ за третиране от 2738 дка Виж пълна информация
1310 ДГС Чирпан 21.08.2017 176210 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 682.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: почистване на ЛПП без материален добив-почистване на ЛПП от храсти,издънки,тръни,къпини и др.чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси;изнасяне на вършина,клоин и др.отпадъци от сечта извън площта на ЛПП Виж пълна информация
1308 ДГС Чирпан 21.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 1174 куб.м. 57 куб.м. 1265 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2855 куб.м.
бб и чб
176138, 176139 И 176140 Процедури за продажба на дървесина 181,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „търг с тайно наддаване” за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад от Обект 176140 и дървесина натоварена франко ТИР от Обекти 176138 и 176139 Виж пълна информация
1230 ДГС Чирпан 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 717 куб.м. 19 куб.м. 583 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1450 куб.м.
бб, чб
176135, 176136 и 176137 Процедури за добив на дървесина 55,006.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз, товарене, подвоз и претоварване на дървесина франко ТИР в обекти № 176135, 176136 и 176137 Виж пълна информация