Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4021 ДЛС Граматиково 18.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
659 куб.м. 42 куб.м. 97 куб.м. 1134 куб.м. 841 куб.м. 197 куб.м. 2970 куб.м.
блг, зд, цр, бк, гбр,трп
№2005 и №2008 Процедури за добив на дървесина 71,859.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3994 ДЛС Граматиково 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
146.25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.24 куб.м. 171.49 куб.м.
ДБ,ЦР
№2007-2, №2007-3 Процедури за продажба на дървесина 32,673.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Виж пълна информация
3913 ДЛС Граматиково 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34.60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 24.17 куб.м. 58.77 куб.м.
дб
2007-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 10,270.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Договаряне за продажба на добита дървесина обект №2007-1 Виж пълна информация
3855 ДЛС Граматиково 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
894 куб.м. 155 куб.м. 0 куб.м. 239 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1288 куб.м.
чб, здгл, бб
2016 Процедури за добив на дървесина 34,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект с №2016 Виж пълна информация
3825 ДЛС Граматиково 21.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
593 куб.м. 94 куб.м. 262 куб.м. 1652 куб.м. 1223 куб.м. 205 куб.м. 4029 куб.м.
ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ,ЗДГЛ,,ТРП,,ЦР,ЧБ,МЖД
2001,2006,2007 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 96,042.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обекти №2001, 2007 и 2006 , находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
3821 ДЛС Граматиково 21.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 3 куб.м. 67 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м.
цр,бк,гбр,мжд,трп,здб,бл
2015 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 3,220.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура с договаряне за „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2015 Виж пълна информация
3815 ДЛС Граматиково 22.01.2020 Договаряне без предварително обявление 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ПЛОДОВЕ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА /ДОСТАВКА НА 23 ТОНА ТИКВИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА/ Виж пълна информация
3750 ДЛС Граматиково 30.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1150 куб.м. 201 куб.м. 570 куб.м. 3448 куб.м. 2958 куб.м. 463 куб.м. 8790 куб.м.
ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ, ЗДГЛ,ИЗБК,ТРП,ЦР,ЧБ,МЖД
2001, 2006,2007, 2008,2009,2011,2012 Процедури за добив на дървесина 208,846.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
3700 ДЛС Граматиково 18.12.2019 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на котел за отопление, включително транспорт, демонтаж и монтаж, както и гаранционна поддръжка за нуждите на ТП ДЛС „Граматиково” Виж пълна информация
3678 ДЛС Граматиково 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1425 куб.м. 341 куб.м. 648 куб.м. 3719 куб.м. 2787 куб.м. 587 куб.м. 9507 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,мжд,трп,здб
2002,2004,2005,2010 Продажба на стояща дървесина на корен 618,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” от обекти №2002, 2004,2005, 2010 Виж пълна информация
3666 ДЛС Граматиково 09.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 64 куб.м. 52 куб.м. 475 куб.м. 744 куб.м. 25 куб.м. 1420 куб.м.
БК, БЛ, ГБР, ДБ, ЗДБ, ИЗБ,К МЖД, ТРП, ЦР, ЧБ
2009 Процедури за добив на дървесина 30,110.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА за търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38, ал.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, изм. ДВ- бр.26 от 29.03.2019 г. Виж пълна информация
3665 ДЛС Граматиково 09.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1090 куб.м. 137 куб.м. 518 куб.м. 2973 куб.м. 2214 куб.м. 438 куб.м. 7370 куб.м.
ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ,ЗДГЛ,ИЗБК,ТРП,,ЦР,ЧБ
2001,2006,2007,2008,2011,2012 Процедури за добив на дървесина 160,006.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
3518 ДЛС Граматиково 28.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на плодове за срок от 12 месеца
/доставка на 23 тона тикви за захранване на дивеча/
Виж пълна информация
3499 ДЛС Граматиково 21.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 49,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ /ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА Виж пълна информация
3426 ДЛС Граматиково 21.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на дивечови ниви от самозалесила се горска растителност за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3392 ДЛС Граматиково 10.09.2019 17.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
3347 ДЛС Граматиково 26.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 89 куб.м. 136 куб.м. 2783 куб.м. 1712 куб.м. 0 куб.м. 4893 куб.м.
здб,бл,цр,бк,гбр,чб,вб
ОБЕКТИ №1925 И №1926 Процедури за добив на дървесина 103,055.00 лв. без ДДС
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТИ №1925 И 1926 Виж пълна информация
3306 ДЛС Граматиково 08.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 32 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 941 куб.м.
бл,здб,цр,бк
обект №1912 ДЛС Граматиково Процедури за добив на дървесина 19,761.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина и определяне на изпълнителв обект №1912 Виж пълна информация
3190 ДЛС Граматиково 25.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”, Виж пълна информация
3183 ДЛС Граматиково 21.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 2 броя високо закрито чакало с основа и 1 брой високо закрито чакало без основа”

Виж пълна информация