Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5201 ДЛС Мазалат 29.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 121 куб.м. 316 куб.м. 20 куб.м. 489 куб.м.
здб, бл, гбр, цр
2118 Процедури за добив на дървесина 12,767.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2118 на 29.03.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5083 ДЛС Мазалат 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 64 куб.м. 14 куб.м. 19 куб.м. 15 куб.м. 10 куб.м. 133 куб.м.
бк, гбр, яв, трп, брз
2114-1 Процедури за продажба на дървесина 9,841.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2114-1 на 19.02.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5082 ДЛС Мазалат 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 64 куб.м. 14 куб.м. 19 куб.м. 115 куб.м. 10 куб.м. 233 куб.м.
бк, гбр, яв, трп, брз
2114 Процедури за добив на дървесина 9,765.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2114 на 19.02.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5001 ДЛС Мазалат 08.02.2021 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство Мазалат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
5000 ДЛС Мазалат 08.02.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство Мазалат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4978 ДЛС Мазалат 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1710 куб.м. 2354 куб.м. 501 куб.м. 6796 куб.м. 1790 куб.м. 66 куб.м. 13217 куб.м.
бб, см, дгл, ела, чб, трп, врб, брз, бк, здб, гбр, яв, ак, бл
2106 Продажба на стояща дървесина на корен 647,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2106 на 18.01.2021 год. - ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 4978 на ДЛС Мазалат от 18.01.2021 е прекратена!
4954 ДЛС Мазалат 19.01.2021 Открита процедура 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4950 ДЛС Мазалат 19.01.2021 Открита процедура 45,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на изпълнител за техническо обслужване, профилактика, както и доставка на вложените резервни части при основен и текущ ремонт на служебни автомобили, горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП „ДЛС Мазалат” за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4945 ДЛС Мазалат 21.12.2020 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки, указателни и информационни табели по задание на ТП „ДЛС Мазалат” за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4942 ДЛС Мазалат 04.01.2021 2064 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,068.26 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услуга: попълване и отглеждане на горски култури. Обект 2064 на 04.01.2021 год. Виж пълна информация
4889 ДЛС Мазалат 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 631 куб.м. 22 куб.м. 728 куб.м.
здб,гбр,
2107-1 и 2108-1 Процедури за продажба на дървесина 52,543.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2107-1 и № 2108-1 на 15.12.2020 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
4888 ДЛС Мазалат 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 7 куб.м. 3 куб.м. 140 куб.м. 1133 куб.м. 8 куб.м. 1293 куб.м.
здб,бк,гбр,трп
2065-1 Процедури за продажба на дървесина 91,634.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2065-1 на 15.12.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4887 ДЛС Мазалат 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 831 куб.м. 22 куб.м. 928 куб.м.
здб,гбр,
2107 и 2108 Процедури за добив на дървесина 31,405.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2107 и № 2108 на 15.12.2020 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
4886 ДЛС Мазалат 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 7 куб.м. 3 куб.м. 140 куб.м. 1333 куб.м. 8 куб.м. 1493 куб.м.
здб,бк,гбр,трп
2065 Процедури за добив на дървесина 46,099.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2065 на 15.12.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4884 ДЛС Мазалат 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2106Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП; Виж пълна информация
Процедура № 4884 на ДЛС Мазалат от 15.12.2020 е прекратена!
4744 ДЛС Мазалат 05.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 111 куб.м. 15 куб.м. 56 куб.м. 58 куб.м. 9 куб.м. 374 куб.м.
бб, цр, здб, гбр
2058 Продажба на стояща дървесина на корен 20,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2058 на 05.11.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4743 ДЛС Мазалат 05.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 222 куб.м. 216 куб.м. 0 куб.м. 438 куб.м.
бк, здб, гбр
2057 Продажба на стояща дървесина на корен 20,586.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2057 на 05.11.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4741 ДЛС Мазалат 02.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м. 599 куб.м. 30 куб.м. 1247 куб.м.
цр,здб,блг,бк,гбр,
2056 Продажба на стояща дървесина на корен 59,438.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2056 на 02.11.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4735 ДЛС Мазалат 29.10.2020 2054-2 Процедури за продажба на дървесина 19,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услуга: товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до "Кастамону" АД, тир станция от обект № 2054-2 на 29.10.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4713 ДЛС Мазалат 11.11.2020 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" по обособени позиции. Обособена позиция № 1: Доставка на фуражи за срок от 12 месеца. Обособена позиция № 2: Доставка на слама, фуражни растения - сено, люцерна и фуражни смески за срок от 12 месеца." Виж пълна информация