Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3210 ДЛС Ропотамо 31.07.2019 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на сочен фураж за подхранване на дивеча- 10тона ябълки и 10тона тикви за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3130 ДЛС Ропотамо 04.07.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ
ЗА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП“ДЛС РОПОТАМО“ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА
Виж пълна информация
2967 ДЛС Ропотамо 15.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1636 куб.м. 964 куб.м. 0 куб.м. 2611 куб.м.
чб, бл,цр,мжд,кгбр,пяс
1910 Процедури за добив на дървесина 52,275.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обект 1910 Виж пълна информация
2842 ДЛС Ропотамо 08.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1/един/брой употребяван, високопроходим автомобил за нуждите на ТП“ДЛС Ропотамо“ Виж пълна информация
2815 ДЛС Ропотамо 26.03.2019 Открита процедура 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 200т. сочен фураж- ябълки и тикви за нуждите на дивеча, стопанисван от ТП „ДЛС Ропотамо”за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2750 ДЛС Ропотамо 06.03.2019 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 200т. фураж- царевица на зърно за нуждите на ТП „ДЛС РОПОТАМО за 12-месечен период" Виж пълна информация
2712 ДЛС Ропотамо 22.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 902 куб.м. 689 куб.м. 0 куб.м. 1668 куб.м.
дб,цр,мжд,пяс
1903 Процедури за добив на дървесина 33,420.00 лв. без ДДС
Предмет: договаряне за възлагане добив на дървесина в обект 1903 Виж пълна информация
2692 ДЛС Ропотамо 08.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 902 куб.м. 689 куб.м. 0 куб.м. 1668 куб.м.
дб, цр, мжд, пяс
1903 Процедури за добив на дървесина 33,420.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ 1903 Виж пълна информация
2691 ДЛС Ропотамо 08.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 1400 куб.м. 1137 куб.м. 0 куб.м. 2600 куб.м.
дб, цр, кгбр,пяс
1902 Процедури за добив на дървесина 52,231.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ 1902 Виж пълна информация
2574 ДЛС Ропотамо 06.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 3794 куб.м. 3066 куб.м. 0 куб.м. 7015 куб.м.
дб,цр,мжд,пяс,кгбр
1901, 1902, 1903 и 1904 Процедури за добив на дървесина 140,901.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина в обекти 1901, 1902, 1903 и 1904 Виж пълна информация
2543 ДЛС Ропотамо 04.01.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ
ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“
Виж пълна информация
Процедура № 2543 на ДЛС Ропотамо от 04.01.2019 е прекратена!
2519 ДЛС Ропотамо 03.01.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДЛС Ропотамо” Виж пълна информация
2470 ДЛС Ропотамо 30.11.2018 Открита процедура 3,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции/без защитно облекло за пожари/ за нуждите на ТП ДЛС Ропотамо, както следва:

Обособена позиция 1:
Доставка на работни дрехи и обувни изделия за служители на ДЛС Ропотамо, чиито длъжности не са включени в НАРЕДБА № 3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ;

Обособена позиция 2:
Доставка на обувки за служители, имащи право на представително служебно облекло съгласно чл.4, ал.2, т.1, буква“д“ и чл.4, ал.2, т.2, буква“д“ от НАРЕДБА № 3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
Виж пълна информация
2458 ДЛС Ропотамо 20.11.2018 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ
ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“
Виж пълна информация
Процедура № 2458 на ДЛС Ропотамо от 20.11.2018 е прекратена!
2407 ДЛС Ропотамо 25.09.2018 Договаряне 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС „Ропотамо“за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2363 ДЛС Ропотамо 10.09.2018 Договаряне 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС „Ропотамо“за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 2363 на ДЛС Ропотамо от 10.09.2018 е прекратена!
2275 ДЛС Ропотамо 14.08.2018 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС „Ропотамо“, за срок от 24 месеца Виж пълна информация
2272 ДЛС Ропотамо 23.07.2018 27.07.2018 Събиране на оферти с обява 1,512.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
2232 ДЛС Ропотамо 06.07.2018 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: : „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо“ Виж пълна информация
2195 ДЛС Ропотамо 22.06.2018 Събиране на оферти с обява 1,512.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация