Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3690 ДЛС Ропотамо 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6125 куб.м. 3189 куб.м. 0 куб.м. 9326 куб.м.
чб,дб,цр,кгбр,мжд,здб
2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 Процедури за добив на дървесина 205,238.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 от КЛФ-2020 в териториалният обхват на ТП “ДЛС - Ропотамо" Виж пълна информация
3523 ДЛС Ропотамо 16.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3447 ДЛС Ропотамо 08.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на монитори към компютърните системи за нуждите на ТП "ДЛС Ропотамо“ Виж пълна информация
3339 ДЛС Ропотамо 23.08.2019 11.09.2019 Договаряне без предварително обявление 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на сочен фураж за подхранване на дивеча- 10тона ябълки и 10тона тикви за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3284 ДЛС Ропотамо 23.08.2019 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3249 ДЛС Ропотамо 24.07.2019 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Избор на изпълнител за извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради, извършване на делба на имоти и изготвяне на необходимата документация за промяна на кадастралната карта” Виж пълна информация
3245 ДЛС Ропотамо 22.07.2019 Събиране на оферти с обява 1,512.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДЛС Ропотамо“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ Виж пълна информация
3210 ДЛС Ропотамо 31.07.2019 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на сочен фураж за подхранване на дивеча- 10тона ябълки и 10тона тикви за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3130 ДЛС Ропотамо 04.07.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ
ЗА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП“ДЛС РОПОТАМО“ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА
Виж пълна информация
2967 ДЛС Ропотамо 15.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1636 куб.м. 964 куб.м. 0 куб.м. 2611 куб.м.
чб, бл,цр,мжд,кгбр,пяс
1910 Процедури за добив на дървесина 52,275.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обект 1910 Виж пълна информация
2842 ДЛС Ропотамо 08.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1/един/брой употребяван, високопроходим автомобил за нуждите на ТП“ДЛС Ропотамо“ Виж пълна информация
2815 ДЛС Ропотамо 26.03.2019 Открита процедура 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 200т. сочен фураж- ябълки и тикви за нуждите на дивеча, стопанисван от ТП „ДЛС Ропотамо”за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2750 ДЛС Ропотамо 06.03.2019 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 200т. фураж- царевица на зърно за нуждите на ТП „ДЛС РОПОТАМО за 12-месечен период" Виж пълна информация
2712 ДЛС Ропотамо 22.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 902 куб.м. 689 куб.м. 0 куб.м. 1668 куб.м.
дб,цр,мжд,пяс
1903 Процедури за добив на дървесина 33,420.00 лв. без ДДС
Предмет: договаряне за възлагане добив на дървесина в обект 1903 Виж пълна информация
2692 ДЛС Ропотамо 08.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 902 куб.м. 689 куб.м. 0 куб.м. 1668 куб.м.
дб, цр, мжд, пяс
1903 Процедури за добив на дървесина 33,420.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ 1903 Виж пълна информация
2691 ДЛС Ропотамо 08.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 1400 куб.м. 1137 куб.м. 0 куб.м. 2600 куб.м.
дб, цр, кгбр,пяс
1902 Процедури за добив на дървесина 52,231.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ 1902 Виж пълна информация
2574 ДЛС Ропотамо 06.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 3794 куб.м. 3066 куб.м. 0 куб.м. 7015 куб.м.
дб,цр,мжд,пяс,кгбр
1901, 1902, 1903 и 1904 Процедури за добив на дървесина 140,901.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина в обекти 1901, 1902, 1903 и 1904 Виж пълна информация
2543 ДЛС Ропотамо 04.01.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ
ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“
Виж пълна информация
Процедура № 2543 на ДЛС Ропотамо от 04.01.2019 е прекратена!
2519 ДЛС Ропотамо 03.01.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДЛС Ропотамо” Виж пълна информация
2470 ДЛС Ропотамо 30.11.2018 Открита процедура 3,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции/без защитно облекло за пожари/ за нуждите на ТП ДЛС Ропотамо, както следва:

Обособена позиция 1:
Доставка на работни дрехи и обувни изделия за служители на ДЛС Ропотамо, чиито длъжности не са включени в НАРЕДБА № 3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ;

Обособена позиция 2:
Доставка на обувки за служители, имащи право на представително служебно облекло съгласно чл.4, ал.2, т.1, буква“д“ и чл.4, ал.2, т.2, буква“д“ от НАРЕДБА № 3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
Виж пълна информация