Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2458 ДЛС Ропотамо 20.11.2018 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ
ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“
Виж пълна информация
Процедура № 2458 на ДЛС Ропотамо от 20.11.2018 е прекратена!
2407 ДЛС Ропотамо 25.09.2018 Договаряне 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС „Ропотамо“за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2363 ДЛС Ропотамо 10.09.2018 Договаряне 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС „Ропотамо“за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 2363 на ДЛС Ропотамо от 10.09.2018 е прекратена!
2275 ДЛС Ропотамо 14.08.2018 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС „Ропотамо“, за срок от 24 месеца Виж пълна информация
2272 ДЛС Ропотамо 23.07.2018 27.07.2018 Събиране на оферти с обява 1,512.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
2232 ДЛС Ропотамо 06.07.2018 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: : „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо“ Виж пълна информация
2195 ДЛС Ропотамо 22.06.2018 Събиране на оферти с обява 1,512.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
2105 ДЛС Ропотамо 22.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 402 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м.
бл,цр,кгбр
1811 Процедури за добив на дървесина 10,771.20 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект 1811- общинска горска територия Виж пълна информация
1815 ДЛС Ропотамо 07.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 1129 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 1676 куб.м.
чб,кгбр
1810 Процедури за добив на дървесина 32,316.00 лв. без ДДС
Предмет: договаряне за възлагане на дейността "Добив на дървесина от обект 1810"-общинска горска територия Виж пълна информация
1792 ДЛС Ропотамо 20.02.2018 Публично състезание 282,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ГОРСКИ КАМИОНЕН ПЪТ”ЛОВНА РЕЗИДЕНЦИЯ-ТРИТЕ СИНУРА-БУРХАМА-КАИШКА ШУМА-АТ ЧЕИР-КОЗАРКА-ЛОВНА РЕЗИДЕНЦИЯ” С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ В ГСУ, В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДЛС РОПОТАМО

Виж пълна информация
1759 ДЛС Ропотамо 24.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 2901 куб.м. 828 куб.м. 0 куб.м. 4264 куб.м.
дб,цр,чб,кгбр
1802, 1810 Процедури за добив на дървесина 80,194.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
1712 ДЛС Ропотамо 16.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка чрез покупка на 200(двеста)тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Ропотамо"за 12-месечен период Виж пълна информация
1668 ДЛС Ропотамо 15.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2836 куб.м. 2057 куб.м. 0 куб.м. 4911 куб.м.
дб,цр,гбр,мжд,пяс
1801, 1803 и 1804 Процедури за продажба на дървесина 337,104.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1801, 1803 и 1804 Виж пълна информация
1660 ДЛС Ропотамо 14.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2836 куб.м. 2057 куб.м. 0 куб.м. 4911 куб.м.
дб,цр,кгбр,мжд,пяс
1801, 1803 и 1804 Процедури за добив на дървесина 93,354.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане добив на дървесина от обекти 1801, 1803 и 1804 Виж пълна информация
1246 ДЛС Ропотамо 31.08.2017 Открита процедура 78,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-РОПОТАМО“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”.
Виж пълна информация
1197 ДЛС Ропотамо 19.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 70.20 куб.м. 64.90 куб.м. 0 куб.м. 135.10 куб.м.
цр, кгбр,дб
1705-4 Процедури за продажба на дървесина 8,958.40 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина Виж пълна информация
1131 ДЛС Ропотамо 23.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3207 куб.м. 1456 куб.м. 0 куб.м. 4669 куб.м.
чб, дб, цр, мжд, кгбр
1710 и 1711 Процедури за добив на дървесина 84,063.96 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва :

1. Обект 1710;
2. Обект 1711;
в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо„
Виж пълна информация
1111 ДЛС Ропотамо 05.07.2017 Публично състезание 28,886.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.294 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА НА ПЕРСОНАЛА НА ТП”ДЛС РОПОТАМО” Виж пълна информация
1069 ДЛС Ропотамо 25.05.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ Виж пълна информация
1030 ДЛС Ропотамо 25.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
367.06 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 131.33 куб.м. 498.39 куб.м.
дб
1705-3 Процедури за продажба на дървесина 64,526.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добити количества дървесина от обект 1705-3 Виж пълна информация