Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2888 ДГС Айтос 21.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 51 куб.м. 20 куб.м. 212 куб.м. 306 куб.м. 55 куб.м. 759 куб.м.
цр,избк,бл,здб,гбр,срлп
1952 Процедури за добив на дървесина 18,257.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1952 Виж пълна информация
2887 ДГС Айтос 21.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 149 куб.м. 9 куб.м. 240 куб.м. 360 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м.
избк,цр,бл,здб,гбр
1951 Процедури за добив на дървесина 17,434.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1951 Виж пълна информация
2886 ДГС Айтос 21.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 125 куб.м. 11 куб.м. 398 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м.
избк,цр,бл,здб,гбр
1950 Процедури за добив на дървесина 27,279.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1950 Виж пълна информация
2885 ДГС Айтос 21.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 164 куб.м. 38 куб.м. 117 куб.м. 365 куб.м. 0 куб.м. 684 куб.м.
гбр,бл,цр,избк,здб,пкл,пляс,мжд
1949 Процедури за добив на дървесина 16,416.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.03.2019 г. за Обект № 1949 Виж пълна информация
2883 ДГС Айтос 13.03.2019 19.03.2019 Събиране на оферти с обява 1,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Инсталиране и текуща поддръжка на лицензирана антивирусна програма за 24 бр. настолни компютри и 3 бр. преносими компютри-собственост на ТП ДГС Айтос за срок от една година, считано от датата на подписване на договор с изпълнителя“
Подаване на документи до 16,00 часа на 11.03.2019г.

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - събиране на оферти с обява по реда на глава ХХVІ от ЗОП
Виж пълна информация
2870 ДГС Айтос 06.03.2019 15.03.2019 Събиране на оферти с обява 2,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Виж пълна информация
2853 ДГС Айтос 15.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 117 куб.м. 20 куб.м. 262 куб.м. 242 куб.м. 0 куб.м. 504 куб.м.
бл,цр,кгбр
1948 Процедури за добив на дървесина 10,297.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1948. Виж пълна информация
2824 ДГС Айтос 26.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
268 куб.м. 161 куб.м. 9 куб.м. 513 куб.м. 511 куб.м. 76 куб.м. 1368 куб.м.
бб,чб,избк,здб,гбр,цр,яв
1947 Процедури за добив на дървесина 34,302.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 26.02.2019 г. за Обект № 1947. Виж пълна информация
2796 ДГС Айтос 15.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 38 куб.м. 59 куб.м. 668 куб.м. 870 куб.м. 0 куб.м. 1598 куб.м.
бл,цр,кдб,кгбр,яс,мжд
1946 Процедури за добив на дървесина 37,114.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 15.02.2019 г. за Обект № 1946.

Виж пълна информация
2795 ДГС Айтос 15.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 251 куб.м. 44 куб.м. 678 куб.м. 643 куб.м. 0 куб.м. 1352 куб.м.
бл,цр,гбр,кгбр
1945 Процедури за добив на дървесина 31,282.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 15.02.2019 г. за Обект № 1945.

Виж пълна информация
2766 ДГС Айтос 07.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56.7 куб.м.
бл.цр
1869-02 Процедури за продажба на дървесина 9,414.90 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от склад. Виж пълна информация
2759 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 130 куб.м. 29 куб.м. 393 куб.м. 375 куб.м. 0 куб.м. 768 куб.м.
бл,цр,кгбр
1943 Процедури за добив на дървесина 17,280.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1943. Виж пълна информация
2758 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 102 куб.м. 28 куб.м. 319 куб.м. 358 куб.м. 0 куб.м. 677 куб.м.
бл,цр,кгбр
1942 Процедури за добив на дървесина 14,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1942. Виж пълна информация
2757 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 240 куб.м. 51 куб.м. 593 куб.м. 392 куб.м. 0 куб.м. 985 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
1941 Процедури за добив на дървесина 21,670.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1941. Виж пълна информация
2756 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 200 куб.м. 41 куб.м. 469 куб.м. 381 куб.м. 0 куб.м. 850 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
1940 Процедури за добив на дървесина 18,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1940. Виж пълна информация
2755 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 155 куб.м. 49 куб.м. 606 куб.м. 682 куб.м. 0 куб.м. 1288 куб.м.
бл,цр,гбр,кгбр
1939 Процедури за добив на дървесина 28,336.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1939. Виж пълна информация
2754 ДГС Айтос 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
226.19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 226.19 куб.м.
чб
1938-01 Процедури за продажба на дървесина 18,321.39 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 04.02.2019година за продажба на дървесина,находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2751 ДГС Айтос 16.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 53 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 92 куб.м.
бл,цр
1944 Процедури за добив на дървесина 1,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1944. Виж пълна информация
2747 ДГС Айтос 01.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
145 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 186 куб.м.
цр
пакет 4 Процедури за продажба на дървесина 15,228.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за Търг с тайно наддаване на 01.02.2019година за продажба на прогнозни количества дървесина,предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2746 ДГС Айтос 01.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
585 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 190 куб.м. 775 куб.м.
бл,здб
пакет 3 Процедури за продажба на дървесина 167,765.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за Търг с явно наддаване на 01.02.2019година за продажба на предстояща да бъде добита дървесина на вр.склад/прогнозни количества/ на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация