Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3382 ДГС Кипилово 11.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
122 куб.м. 59 куб.м. 13 куб.м. 870 куб.м. 926 куб.м. 53 куб.м. 2043 куб.м.
здб, бк, дрш, кгбр, гбр, бб, брз, шс, трп, здб,
3, 4 Процедури за добив на дървесина 53,586.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив - сеч и извоз на дървесина до временен до временен склад от обекти № 3, 4 от КЛФ 2019 от гори държавна собственост, стопанисвани от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3322 ДГС Кипилово 12.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 7 куб.м. 6 куб.м. 444 куб.м. 483 куб.м. 30 куб.м. 1293 куб.м.
бк, здб бк, здб,гбр, лп,трп, чрш
1-1, 1-2 Процедури за продажба на дървесина 94,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1-1, 1-2, стопанисвани от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3321 ДГС Кипилово 12.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 15 куб.м. 3 куб.м. 11 куб.м. 937 куб.м. 0 куб.м. 1079 куб.м.
здб, гбр, ак, бк, шс, бб, мждр, кгбр, чб
101, 102 Продажба на стояща дървесина на корен 44,419.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти № 101, 102 стопанисвани от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация